PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Ochrona Przeciwzakłóceniowa 2

laboratorium

studia stacjonarne I stopnia, Elektronika i Telekomunikacja, 30 godzin

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

 1. Wpro­wa­dze­nie, re­gu­la­min la­bo­ra­to­rium, za­ga­dnie­nia BHP – 1 godz.
 2. Ba­da­nie wła­ści­wo­ści och­ron­nych od­grom­ni­ków ga­zo­wych (nr in­struk­cji 4) – 4 godz.
 3. Sprzę­że­nia mię­dzy ukła­da­mi prze­wo­dów (nr in­struk­cji 1) – 2 godz.
 4. Ocena za­gro­że­nia stwa­rza­ne­go przez im­pul­so­we pole elek­tro­ma­gne­tycz­ne (nr in­struk­cji 10) – 2 godz.
 5. Ba­da­nie fil­trów sie­cio­wych (nr in­struk­cji 17) – 4 godz.
 6. Za­li­cze­nie czę­ści 1 (nr 1, 4, 10, 17) –2 godz.
 7. Wy­ła­do­wa­nie elek­tro­sta­tycz­ne (nr in­struk­cji 11) – 2 godz.
 8. Ele­men­ty i ukła­dy do ogra­ni­cza­nia prze­pięć (nr in­struk­cji 5) – 4 godz.
 9. Zja­wi­ska fa­lo­we w li­niach dłu­gich(nr in­struk­cji 13) – 2 godz.
 10. Ukła­dy ogra­ni­cza­ją­ce prze­pię­cia w sys­te­mach prze­sy­łu sy­gna­łów (nr in­struk­cji 3) – 4 godz.
 11. Za­li­cze­nie czę­ści 2 (nr 11, 5, 13, 3) – 2 godz.

Literatura

 1. Ott W. H., Me­to­dy re­duk­cji za­kłó­ceń i szu­mów w ukła­dach elek­tro­nicz­nych, WNT, War­sza­wa 1979.
 2. Sowa A., Kom­plek­so­wa ochro­na od­gro­mo­wa i prze­pię­cio­wa, Bi­blio­te­ka COSiW SEP, 2005.
 3. Sowa A. W., Ochro­na urzą­dzeń oraz sys­te­mów elek­tro­nicz­nych przed na­ra­że­nia­mi pio­ru­no­wy­mi, Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej, Bia­ły­stok 2011.
 4. Au­gu­sty­niak L., La­bo­ra­to­rium kom­pa­ty­bil­noś­ci elek­tro­mag­ne­tycz­nej, Ofi­cy­na Wy­daw­ni­cza Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej, Bia­ły­stok 2010.
 5. Mar­kow­ska R., Sowa A., Ochro­na od­gro­mo­wa obiek­tów bu­dow­la­nych, seria: Ze­szy­ty dla elek­try­ków – nr 6, Dom Wy­daw­ni­czy ME­DIUM, War­sza­wa 2009.
 6. Mar­kow­ska R., Sowa A., Ogra­ni­cza­nie prze­pięć w in­sta­la­cjach elek­trycz­nych w obiek­tach bu­dow­la­nych, seria: Ze­szy­ty dla elek­try­ków – nr 9, Dom Wy­daw­ni­czy ME­DIUM, War­sza­wa 2011.
 7. Fli­sow­ski Z., Tech­ni­ka wy­so­kich na­pięć, WNT, War­sza­wa 2009.
 8. Cha­roy A., Za­kłó­ce­nia w urzą­dze­niach elek­tro­nicz­nych, tom 1, 2, 3 i 4, WNT, War­sza­wa, 1999, 2000.
 9. Kon­cza­kow­ska A., Spi­ral­ski L., Hasse L., Ko­ło­dziej­ski J., Za­kłó­ce­nia w apa­ra­tu­rze elek­tro­nicz­nej, Ra­dio­elek­tro­nik sp. z o. o., War­sza­wa 1995.
 10. Praca zbio­ro­wa, Im­pul­so­we na­ra­że­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne, Bi­blio­te­ka Kom­pa­ty­bil­no­ści Elek­tro­ma­gne­tycz­nej, Wro­cław 1997.
 11. Vi­ja­yaragha­van G., Brawn M., Ground­ing, Bond­ing, Shield­ing and Surge Pro­tec­tion, Newnes 2004.
 12. Ott H. W., Elec­tro­mag­netic com­pat­i­bil­ity en­gi­neer­ing, Wiley, Hobo­ken 2009.

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcje