PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich

na rok akademicki 2017/2018


Kierunki:
Lp.Temat i opis pracyKierunekPromotor
1. Ana­li­za za­gad­nień bez­pie­czeń­stwa prze­by­wa­nia w po­lu elek­tro­ma­gne­tycz­nym apa­ra­tu­ry sto­so­wa­nej w fi­zy­ko­te­ra­pii Wy­ko­na­nie prze­glą­du li­te­ra­tu­ro­we­go prze­pi­sów do­ty­czą­cych za­gad­nień prze­by­wa­nia lud­no­ści i pra­cow­ni­ków w po­lu elek­tro­ma­gne­tycz­nym apa­ra­tu­ry sto­so­wa­nej w fi­zy­ko­te­ra­pii, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem dia­ter­mii i ma­gne­to­te­ra­pii. Wy­ko­na­nie po­mia­rów na­tę­żeń pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych dla wy­bra­nych urzą­dzeń. TS1 dr hab. inż. Karol Aniserowicz
2. Pro­jekt i wy­ko­na­nie mi­kro­pa­sko­we­go sprzę­ga­cza zbli­że­nio­we­goAna­li­za i pro­jekt kon­struk­cji mi­kro­pa­sko­we­go sprzę­ga­cza zbli­że­nio­we­go. Wy­ko­na­nie sprzę­ga­cza, po­mia­ry je­go cha­rak­te­ry­styk czę­sto­tli­wo­ścio­wych. Ana­li­za przy­dat­no­ści wy­ko­na­ne­go urzą­dze­nia do ce­lów dy­dak­tycz­nych. TS1 dr hab. inż. Karol Aniserowicz
3. Mo­del la­bo­ra­to­ryj­ny ukła­du do­pa­so­wa­nia im­pe­dan­cji z uży­ciem stro­ikaWy­ko­na­nie od­po­wied­nie­go ukła­du pro­stej li­nii dwu­prze­wo­do­wej (ze zwró­ce­niem uwa­gi na funk­cjo­nal­no­ść, trwa­ło­ść i es­te­ty­kę), sond po­mia­ro­wych i oka­blo­wa­nia. Do­bór kon­struk­cji stro­ika (sze­re­go­wy, rów­no­le­gły). Do­bór za­kre­su czę­sto­tli­wo­ści ro­bo­czych, oprzy­rzą­do­wa­nia, ele­men­tów mon­ta­żo­wych, moż­li­wo­ści re­gu­la­cji, zmia­ny ob­cią­że­nia li­nii (R, L, C). Opra­co­wa­nie in­struk­cji do ćwi­cze­nia la­bo­ra­to­ryj­ne­go z uży­ciem efek­tów pra­cy. TS1 dr hab. inż. Karol Aniserowicz
4. Pro­jekt i wy­ko­na­nie sta­no­wi­ska do ba­dań ukła­dów elek­tro­nicz­nych w za­kre­sie ich od­por­no­ści na dzia­ła­nie wy­ła­do­wań elek­tro­sta­tycz­nychPrze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej pro­jek­to­wa­nia urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych zgod­nie z za­sa­da­mi kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej oraz me­to­dy ba­da­nia od­por­no­ści urzą­dzeń na wy­ła­do­wa­nie elek­tro­sta­tycz­ne. Pro­jekt i wy­ko­na­nie ukła­du elek­tro­nicz­ne­go umoż­li­wia­ją­ce­go jed­no­znacz­ne stwier­dze­nie po­praw­no­ści je­go dzia­ła­nia w obec­no­ści za­bu­rzeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych oraz wy­ko­na­nie ele­men­tów do­dat­ko­wych umoż­li­wia­ją­cych na­ra­ża­nie ukła­du za po­mo­cą sy­mu­la­to­ra wy­ła­do­wań elek­tro­sta­tycz­nych (pły­ty sprzę­ga­ją­ce, re­zy­sto­ry uzie­mia­ją­ce). Układ elek­tro­nicz­ny na­le­ży wy­ko­nać w kil­ku wa­rian­tach róż­nią­cych się ukła­dem ście­żek na płyt­ce, obec­no­ścią ele­men­tów do ogra­ni­cza­nia za­bu­rzeń, kon­struk­cją obu­do­wy itp. TS1 dr hab. inż. Renata Markowska
5. Pro­jekt sys­te­mu ochro­ny od­gro­mo­wej i prze­ciw­prze­pię­cio­wej zbior­czej in­sta­la­cji an­te­no­wej dla bu­dyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­goPrze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów ochro­ny od­gro­mo­wej i prze­ciw­prze­pię­cio­wej w obiek­tach bu­dow­la­nych. Prze­gląd roz­wią­zań i urzą­dzeń sto­so­wa­nych w bu­dyn­ko­wych zbior­czych in­sta­la­cjach an­te­no­wych oraz wy­bór re­pre­zen­ta­tyw­nych przy­pad­ków i kon­fi­gu­ra­cji. Pro­jekt sys­te­mu ochro­ny od­gro­mo­wej i prze­ciw­prze­pię­cio­wej dla wy­bra­ne­go przy­pad­ku. TS1 dr hab. inż. Renata Markowska
6. Pro­jekt i wy­ko­na­nie sta­no­wi­ska do ba­da­nia prze­ciw­za­kłó­ce­nio­wych fil­trów sie­cio­wy­hPrze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej roz­wią­zań ukła­do­wych i kon­struk­cyj­nych prze­ciw­za­kłó­ce­nio­wych fil­trów sie­cio­wych do tłu­mie­nia za­bu­rzeń ra­dio­elek­trycz­nych do­cie­ra­ją­cych do przy­łą­czy za­si­la­nia AC urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych oraz me­tod po­mia­ru pod­sta­wo­wych pa­ra­me­trów i cha­rak­te­ry­styk fil­trów prze­ciw­za­kłó­ce­nio­wych. Pro­jekt i wy­ko­na­nie urzą­dze­nia po­moc­ni­cze­go (przy­staw­ki) do po­mia­ru cha­rak­te­ry­styk tłu­mien­no­ści wtrą­ce­nio­wej fil­trów sie­cio­wych w ukła­dach sy­me­trycz­nym i asy­me­trycz­nym przy róż­nych war­to­ściach im­pe­dan­cji źró­dła i ob­cią­że­nia. Pro­jekt i wy­ko­na­nie przy­kła­do­we­go fil­tru prze­ciw­za­kłó­ce­nio­we­go oraz prze­pro­wa­dze­nie po­mia­rów je­go cha­rak­te­ry­styk tłu­mien­no­ści wtrą­ce­nio­wej. TS1 dr hab. inż. Renata Markowska
7. Opra­co­wa­nie ar­ku­sza kal­ku­la­cyj­ne­go wspo­ma­ga­ją­ce­go pro­jek­to­wa­nie zwo­dów od­gro­mo­wych me­to­dą ką­ta ochron­ne­goPrze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej me­tod pro­jek­to­wa­nia ukła­dów zwo­dów od­gro­mo­wych na obiek­tach bu­dow­la­nych. Prze­gląd do­stęp­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do wspo­ma­ga­nia pro­jek­to­wa­nia ukła­dów zwo­dów od­gro­mo­wych. Opra­co­wa­nie wła­sne­go ar­ku­sza kal­ku­la­cyj­ne­go wspo­ma­ga­ją­ce­go pro­jek­to­wa­nie ukła­dów zwo­dów od­gro­mo­wych me­to­dą ką­ta ochron­ne­go. We­ry­fi­ka­cja po­praw­no­ści dzia­ła­nia opra­co­wa­ne­go ar­ku­sza. TS1 dr hab. inż. Renata Markowska
8. Opra­co­wa­nie ar­ku­sza kal­ku­la­cyj­ne­go wspo­ma­ga­ją­ce­go pro­jek­to­wa­nie uzio­mów do ce­lów ochro­ny od­gro­mo­wej i prze­ciw­prze­pię­cio­wej w obiek­tach bu­dow­la­nychPrze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej wy­ma­gań oraz za­sad pro­jek­to­wa­nia uzio­mów do ce­lów ochro­ny od­gro­mo­wej i prze­ciw­prze­pię­cio­wej w obiek­tach bu­dow­la­nych. Prze­gląd do­stęp­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do wspo­ma­ga­nia pro­jek­to­wa­nia uzio­mów od­gro­mo­wych. Opra­co­wa­nie wła­sne­go ar­ku­sza kal­ku­la­cyj­ne­go wspo­ma­ga­ją­ce­go pro­jek­to­wa­nie uzio­mów do ce­lów ochro­ny od­gro­mo­wej i prze­ciw­prze­pię­cio­wej. We­ry­fi­ka­cja po­praw­no­ści dzia­ła­nia opra­co­wa­ne­go ar­ku­sza. TS1 dr hab. inż. Renata Markowska
9. Bi­blio­te­ka al­go­ryt­mów kwan­ty­za­cji w kom­pre­sji sy­gna­łu mo­wy. Sta­no­wi­sko dy­dak­tycz­neKwan­ty­za­to­ry do­pa­so­wa­ne do wła­ści­wo­ści sy­gna­łu mo­wy są pierw­szym eta­pem, któ­ry de­cy­du­je o ja­ko­ści kom­pre­sji. Pra­ca ma na ce­lu do­ko­na­nie prze­glą­du al­go­ryt­mów kwan­ty­za­cji sy­gna­łów mo­wy i re­ali­za­cję de­mon­stra­to­ra wy­bra­nych al­go­ryt­mów w śro­do­wi­sku Mat­lab. TS1 dr hab. inż. Ewa Świercz
10. Bi­blio­te­ka al­go­ryt­mów pre­dyk­cji w kom­pre­sji sy­gna­łu mo­wy. Sta­no­wi­sko dy­dak­tycz­neW al­go­ryt­ma­ch pre­dyk­cyj­nych kom­pre­sji sy­gna­łu mo­wy wła­ści­wie za­pro­jek­to­wa­ny pre­dy­ka­tor istot­nie wpły­wa na efek­tyw­ność kom­pre­sji i ja­ko­ść sy­gna­łu syn­te­zy mo­wy w de­ko­de­rze. Pra­ca ma na ce­lu do­ko­na­nie prze­glą­du al­go­ryt­mów pre­dyk­cji sy­gna­łów mo­wy i re­ali­za­cję de­mon­stra­to­ra wy­bra­nych al­go­ryt­mów w śro­do­wi­sku Mat­lab. TS1 dr hab. inż. Ewa Świercz
11. Ana­li­za sy­gna­łów cią­głych w ra­da­rach FMCW w de­tek­cji i es­ty­ma­cji pa­ra­me­trów obiek­tów ru­cho­mychPra­ca ma na ce­lu do­ko­na­nie prze­glą­du al­go­ryt­mów mo­du­la­cji sy­gna­łów nie­sta­cjo­nar­nych i im­ple­men­ta­cję wy­bra­nych al­go­ryt­mów w ce­lu po­rów­na­nia cech al­go­ryt­mów pod ką­tem przy­dat­no­ści do za­sto­so­wań ra­da­ro­wych. TS1 dr hab. inż. Ewa Świercz
12. Ana­li­za i im­ple­men­ta­cja strat­ne­go al­go­ryt­mu ko­do­wa­nia ob­ra­zu opar­te­go o kwan­ty­za­cję wek­to­ro­wąPra­ca ma na ce­lu oce­nę właś­ci­wo­ści wy­bra­nych al­go­ryt­mów kwan­ty­za­cji wek­to­ro­wej w pro­ce­sie ko­do­wa­nia ob­ra­zu. Szcze­gól­ną ro­lę w kwan­ty­za­cji wek­to­ro­wej od­gry­wa­ją al­go­ryt­my two­rze­nia książ­ki ko­do­wej kwan­ty­za­cji. W pra­cy na­le­ży za­pro­jek­to­wać al­go­ryt­my książ­ki ko­do­wej i oce­nić przy­dat­ność tych al­go­ryt­mów do kom­pre­sji ob­ra­zów. Im­ple­men­ta­cja w śro­do­wi­sku Mat­lab. TS1 dr hab. inż. Ewa Świercz
13. Po­pra­wa ja­ko­ści ob­ra­zu al­go­ryt­ma­mi re­duk­cji szu­mu, al­go­ryt­ma­mi re­duk­cji roz­my­ciaOb­ra­zy uzy­ska­ne w róż­nych wa­run­kach po­go­do­wych, śro­do­wi­sko­wych i przy nie­ide­al­nej re­je­stra­cji, wy­ka­zu­ją znie­kształ­ce­nia. Pra­ca ma na ce­lu ana­li­zę al­go­ryt­mów po­pra­wy ja­ko­ści ob­ra­zu znie­kształ­co­ne­go. W pra­cy na­le­ży osza­co­wać te znie­kształ­ce­nia i za­pro­jek­to­wać fil­tra­cyj­ne al­go­ryt­my re­duk­cji tych znie­kształ­ceń. Przy­kła­do­wa im­ple­men­ta­cja w śro­do­wi­sku Mat­lab. TS1 dr hab. inż. Ewa Świercz
14. Ana­li­za i im­ple­men­ta­cja strat­ne­go al­go­ryt­mu ko­do­wa­nia ob­ra­zu opar­te­go o kwan­ty­za­cję wek­to­ro­wąPra­ca ma na ce­lu oce­nę wła­ści­wo­ści wy­bra­nych al­go­ryt­mów kwan­ty­za­cji wek­to­ro­wej w pro­ce­sie ko­do­wa­nia ob­ra­zu. Im­ple­men­ta­cja al­go­ryt­mów w śro­do­wi­sku Mat­lab. TS1 dr hab. inż. Ewa Świercz
15. Sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne do od­bio­ru map po­go­dy z  sa­te­li­tów me­te­oro­lo­gicz­nychW ra­mach pra­cy na­le­ży opra­co­wać i wy­ko­nać sta­no­wi­sko do od­bio­ru map po­go­dy z sa­te­li­tów me­te­oro­lo­gicz­nych NOAA i ewen­tu­al­nie in­nych. Ja­ko mo­duł od­bior­czy na­le­ży za­sto­so­wać układ od­bior­ni­ka SDR RTL2832U. Na­le­ży po­słu­żyć się do­stęp­ny­mi na uczel­ni an­te­na­mi lub ewen­tu­al­nie w opar­ciu o do­stęp­ną li­te­ra­tu­rę wy­ko­nać wła­sną an­te­nę od­bior­czą. W opar­ciu o ist­nie­ją­ce i na­pi­sa­ne opro­gra­mo­wa­nie na­le­ży zde­ko­do­wać ode­bra­ne sy­gna­ły i przed­sta­wić ode­bra­ne ma­py sa­te­li­tar­ne. Pra­ca prze­zna­czo­na jest dla stu­den­ta o zdol­no­ściach eks­pe­ry­men­ta­tor­skich i pro­gra­mi­stycz­nych. Koszt ma­te­ria­łów w wy­so­ko­ści do 200 zł prze­wi­du­je się po­kryć z fun­du­szu dy­dak­tycz­ne­go. TS1 dr inż. Maciej Sadowski
16. Sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne do ba­da­nia wła­ści­wo­ści in­ter­mo­du­la­cyj­nych wzmac­nia­czy mo­cyW ra­mach pra­cy na­le­ży opra­co­wać i zbu­do­wać sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne do ba­da­nia pa­ra­me­trów in­ter­mo­du­la­cyj­nych wzmac­nia­czy mo­cy me­to­dą dwu­sy­gna­ło­wą. Sta­no­wi­sko ma umoż­li­wiać po­miar punktu prze­chwy­tu trze­cie­go rzę­du IP3 oraz od­stę­pu in­ter­mo­du­la­cyj­ne­go IMD. Pra­ca o cha­rak­te­rze prak­tycz­nym, dla stu­den­ta z do­świad­cze­niem prak­tycz­nym. Koszt ma­te­ria­łów w wy­so­ko­ści do 400 zł prze­wi­du­je się po­kryć z fun­du­szu dy­dak­tycz­ne­go. TS1 dr inż. Maciej Sadowski
17. Sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne do ana­li­zy stru­mie­nia trans­por­to­we­go te­le­wi­zji cy­fro­wejW opar­ciu o po­sia­da­ne w Ka­te­drze TiAE tu­ne­ry te­le­wi­zji sa­te­li­tar­nej TBS-5881 i TBS-5925 oraz do­stęp­ne opro­gra­mo­wa­nie (np. pro­gra­my Alt-DVB, Cra­zy Scan) na­le­ży zbu­do­wać sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne do ana­li­zy stru­mie­nia trans­por­to­we­go te­le­wi­zji cy­fro­wej DVB. Na­le­ży opra­co­wać me­to­dy­kę za­pi­su stru­mie­nia trans­por­to­we­go oraz ana­li­zy je­go pa­ra­me­trów dla plat­form DVB-T i DVB-S, a na­stęp­nie prze­pro­wa­dzić ba­da­nia dla wy­bra­nych sta­cji te­le­wi­zji na­ziem­nej oraz pro­gra­mów z róż­nych sa­te­li­tów. Pra­ca prze­zna­czo­na je­st dla stu­den­ta in­te­re­su­ją­ce­go się za­gad­nie­nia­mi te­le­wi­zji cy­fro­wej. Koszt ma­te­ria­łów w wy­so­ko­ści do 200 zł prze­wi­du­je się po­kryć z fun­du­szu dy­dak­tycz­ne­go. TS1 dr inż. Maciej Sadowski
18. Wy­ko­na­nie wzmac­nia­cza w. cz. na za­kres fal krót­kich W ra­mach pra­cy na­le­ży za­pro­po­no­wać układ wzmac­nia­cza w. cz. na za­kres fal krót­kich, a na­stęp­nie ob­li­czyć war­to­ści nie­zbęd­nych ele­men­tów ukła­du. Układ wzmac­nia­cza po­wi­nien za­wie­rać nie­zbęd­ne fil­try dol­no­prze­pu­sto­we oraz wyj­ścia do po­mia­ru WFS oraz mo­cy wyj­ścio­wej. Układ po­wi­nien zo­stać wy­ko­na­ny, naj­waż­niej­sze je­go pa­ra­me­try po­win­ny zo­stać zmie­rzo­ne. Pra­ca prze­zna­czo­na je­st dla stu­den­ta in­te­re­su­ją­ce­go się krót­ko­fa­lar­stwem i po­sia­da­ją­ce­go do­świad­cze­nie prak­tycz­ne w uru­cha­mia­niu ukła­dów elek­tro­nicz­nych. Pra­ca bę­dzie re­ali­zo­wa­na z prze­zna­cze­niem na po­trze­by wła­sne stu­den­ta. TS1 dr inż. Maciej Sadowski
19. Opro­gra­mo­wa­nie do de­mon­stra­cji wła­ści­wo­ści sy­gna­łów z roz­pro­szo­nym wid­memTe­ma­ty­ka pra­cy obej­mu­je wy­ko­na­nie pro­gra­mu dy­dak­tycz­ne­go umoż­li­wia­ją­ce­go za­po­zna­nie się z wła­ści­wo­ścia­mi sy­gna­łów z roz­pro­sze­niem wid­ma za po­mo­cą se­kwen­cji pseu­do­lo­so­wej (DS SS) i me­to­dą pseu­do­lo­so­wej zmia­ny czę­sto­tli­wo­ści (FH SS). Su­ge­ro­wa­ne śro­do­wi­sko pro­gra­mo­we: Mat­lab. TS1 dr inż. Maciej Sadowski
20. Re­ali­za­cja efek­tów ty­pu exci­terPra­ca ma cha­rak­ter teo­re­tycz­no-prak­tycz­ny, po­le­ga na stu­dium li­te­ra­tu­ro­wym za­gad­nień zwią­za­nych z cy­fro­wym prze­twa­rza­niem sy­gna­łów aku­stycz­nych oraz opra­co­wa­niu i im­ple­men­ta­cji wy­bra­nych al­go­ryt­mów w sys­te­mie wbu­do­wa­nym Rasp­ber­ry Pi 2. Wy­ma­ga­nia: Im­ple­men­ta­cja w sys­te­mie wbu­do­wa­nym Rasp­ber­ry Pi 2 do­stęp­nym w la­bo­ra­to­rium. TS1 dr inż. Krzysztof Konopko
21. Okre­śla­nie licz­by osób w po­miesz­cze­niu na pod­sta­wie ana­li­zy sy­gna­łów wi­zyj­nychPra­ca ma cha­rak­ter teo­re­tycz­no-prak­tycz­ny, po­le­ga na stu­dium za­gad­nień zwią­za­nych z cy­fro­wym prze­twa­rza­niem sy­gna­łów wi­zyj­nych oraz opra­co­wa­niu i im­ple­men­ta­cji wy­bra­nych al­go­ryt­mów umoż­li­wia­ją­cych zli­cza­nie osób prze­by­wa­ją­cych w  po­miesz­cze­niu z za­sto­so­wa­niem sys­te­mów wbu­do­wa­ny­ch. Wy­ma­ga­nia: Im­ple­men­ta­cja w sys­te­mie wbu­do­wa­nym Rasp­ber­ry Pi 2 do­stęp­nym w la­bo­ra­to­rium. TS1 dr inż. Krzysztof Konopko
22. Ana­li­za me­tod ba­da­nia ja­ko­ści usług w tech­no­lo­gii VoIP Pra­ca ma cha­rak­ter teo­re­tycz­no-prak­tycz­ny, po­le­ga na stu­dium li­te­ra­tu­ro­wym oraz na wy­bo­rze me­tod i opra­co­wa­niu sta­no­wi­ska la­bo­ra­to­ryj­ne­go do ba­da­nia ja­ko­ści usług w tech­no­lo­gii VoIP. Wy­ma­ga­nia: Opra­co­wa­nie in­struk­cji do ćwi­cze­nia la­bo­ra­to­ryj­ne­go z za­sto­so­wa­niem sprzę­tu do­stęp­ne­go w La­bo­ra­to­rium Te­le­ko­mu­ni­ka­cji. TS1 dr inż. Krzysztof Konopko
23. Sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne do ba­da­nia wy­daj­no­ści cen­tral abo­nenc­kichPra­ca ma cha­rak­ter teo­re­tycz­no-prak­tycz­ny, po­le­ga na stu­dium li­te­ra­tu­ro­wym oraz opra­co­wa­niu i re­ali­za­cji sta­no­wi­ska la­bo­ra­to­ryj­ne­go do te­sto­wa­nia wy­daj­no­ści cen­tral abo­nenc­kich re­ali­zu­ją­cych usłu­gi VoIP. Wy­ma­ga­nia: Opra­co­wa­nie in­struk­cji do ćwi­cze­nia la­bo­ra­to­ryj­ne­go z za­sto­so­wa­niem sprzę­tu do­stęp­ne­go w La­bo­ra­to­rium Le­le­ko­mu­ni­ka­cji. TS1 dr inż. Krzysztof Konopko
24. Ana­li­za trans­for­ma­cji im­pe­dan­cji przez li­nie trans­mi­syj­ne wiel­kich czę­sto­tli­wo­ści – in­ter­fejs pro­gra­mo­wy do sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wej Ce­lem pra­cy jest opra­co­wa­nie pro­gra­mu/skryp­tu, dzia­ła­ją­ce­go np. w śro­do­wi­sku Mat­lab lub po­dob­nym, słu­żą­ce­go do ana­li­zy trans­for­ma­cji im­pe­dan­cji w li­niach trans­mi­syj­nych. Opra­co­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie po­win­no rów­nież umoż­li­wiać ob­li­cze­nia pa­ra­me­trów pod­sta­wo­wych struk­tur li­nii trans­mi­syj­nych. TS1 dr inż. Marek Garbaruk
25. Pro­jekt i wy­ko­na­nie sys­te­mu alar­mo­we­go do za­bez­pie­cze­nia po­miesz­cze­nia pry­wat­ne­goPra­ca ma cha­rak­ter prak­tycz­ny. Głów­nym ce­lem jest za­pro­jek­to­wa­nie i wy­ko­na­nie sys­te­mu alar­mo­we­go wy­ko­rzy­stu­ją­ce­go plat­for­mę Ar­du­ino, słu­żą­ce­go do za­bez­pie­cze­nia po­miesz­cze­nia pry­wat­ne­go. Zbu­do­wa­ne urzą­dze­nie bę­dzie w ca­ło­ści fi­nan­so­wa­ne przez dy­plo­man­ta i po­zo­sta­nie je­go wła­sno­ścią. TS1 dr inż. Marek Garbaruk
26. Ana­li­za pro­pa­ga­cji fal ra­dio­wych w sys­te­mach sa­te­li­tar­ny­chPra­ca ma cha­rak­ter teo­re­tycz­ny. Głów­nym ce­lem jest opra­co­wa­nie pro­gra­mu/skryp­tu umoż­li­wia­ją­ce­go prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy wy­bra­nych za­gad­nień do­ty­czą­cych pro­pa­ga­cji fal ra­dio­wych wy­ko­rzy­sty­wa­nych przez ra­dio­ko­mu­ni­ka­cyj­ne sys­te­my sa­te­li­tar­ne i prze­pro­wa­dze­nie ta­kiej ana­li­zy. TS1 dr inż. Marek Garbaruk
27. Pro­jekt sie­ci te­le­in­for­ma­tycz­nej ze współ­dzie­lo­ny­mi za­so­ba­mi w przed­się­bior­stwie miesz­czą­cym się w dwóch bu­dyn­ka­ch Głów­nym ce­lem pra­cy jest opra­co­wa­nie pro­jek­tu sie­ci te­le­in­for­ma­tycz­nej ze współ­dzie­lo­ny­mi za­so­ba­mi dla nie­wiel­kie­go przed­się­bior­stwa/fir­my miesz­czą­cej się w dwóch osob­nych bu­dyn­kach, znaj­du­ją­cych się w nie­wiel­kiej od­le­gło­ści (do stu me­trów). Roz­wa­ża­ne przed­się­bior­stwo nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści prze­my­sło­wej/wy­twór­czej/prze­twór­czej (ty­po­wa pra­ca biu­ro­wa – pra­cow­ni­cy nie ko­rzy­sta­ją z ma­szyn i urzą­dzeń prze­my­sło­wy­ch, brak jest po­bli­ski­ch sil­ny­ch źró­deł za­kłó­ceń, itp.). W pro­jek­cie na­le­ży uwzględ­nić moż­li­wo­ść ko­rzy­sta­nia z osob­ny­ch sta­no­wisk pra­cy przy kom­pu­te­rach przez gru­pę kil­ku – kil­ku­na­stu pra­cow­ni­ków. Na­le­ży wy­brać od­po­wied­ni spo­sób trans­mi­sji da­nych po­mię­dzy bu­dyn­ka­mi (prze­wo­do­wy lub bez­prze­wo­do­wy) i uwzględ­nić sto­sow­ne za­bez­pie­cze­nia i to­po­lo­gie za­pew­nia­ją­ce nie­za­wod­ne dzia­ła­nie sie­ci kom­pu­te­ro­wej w przed­się­bior­stwie. TS1 dr inż. Marek Garbaruk
28. Sys­tem zdal­ne­go po­bie­ra­nia i prze­twa­rza­nia da­nych me­dycz­nych w wy­bra­nej kli­ni­cePro­jekt oraz im­ple­men­ta­cja w wy­bra­nym ję­zy­ku skryp­to­wym sys­te­mu wspo­ma­ga­ją­ce­go po­bie­ra­nie za­kła­da­nych da­nych me­dycz­nych z ze­wnętrz­nych źró­deł oraz ich do­pa­so­wa­nie do po­trzeb kli­ni­ki. Za­kres pra­cy obej­mu­je wy­bór me­to­dy po­bie­ra­nia da­nych, ich do­pa­so­wa­nie i ana­li­zę oraz stwo­rze­nie in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka. TS1 dr inż. Grażyna Gilewska
29. Sys­tem elek­tro­nicz­nej re­je­stra­cji i ob­słu­gi pa­cjen­tów do wy­bra­ne­go spe­cja­li­sty me­dycz­ne­goPro­jekt oraz im­ple­men­ta­cja w wy­bra­nym ję­zy­ku skryp­to­wym sys­te­mu re­ali­zu­ją­ce­go elek­tro­nicz­ną re­je­stra­cję i ob­słu­gę pa­cjen­tów w wy­bra­nej spe­cja­li­za­cji me­dycz­nej. Re­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia, in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka i ge­ne­ra­cja zda­rzeń re­ali­zo­wa­ne bę­dą z uży­ciem wy­bra­ne­go śro­do­wi­ska skryp­to­we­go i ser­we­ro­we­go. TS1 dr inż. Grażyna Gilewska
30. Oce­na wy­bra­nych me­tod po­mia­ro­wych pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych na ob­ra­zach ra­dio­lo­gicz­nych sta­wów sko­ko­wychAna­li­za od­dzia­ły­wa­nia wy­bra­nych czyn­ni­ków za­kłó­ca­ją­cych (np. pa­ra­me­try prze­twa­rza­nia ob­ra­zów, prze­szko­le­nie ope­ra­to­ra, źró­dła po­cho­dze­nia ob­ra­zów) na wy­ni­ki po­mia­rów pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych sta­wu sko­ko­we­go w opar­ciu o ob­ra­zy ra­dio­lo­gicz­ne tych sta­wów. TS1 dr inż. Grażyna Gilewska
31. Pro­gram do sy­mu­la­cji sy­gna­li­za­cji w łą­czu abo­nenc­kim Za­kres pra­cy obej­mu­je na­pi­sa­nie pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go, sy­mu­lu­ją­ce­go se­kwen­cję oraz pa­ra­me­try sy­gna­łów pod­czas ze­sta­wia­nia, trwa­nia i roz­łą­cza­nia po­łą­cze­nia w cy­fro­wym łą­czu PSTN. TS1 dr inż. Adam Nikołajew
32. Pro­gram edu­ka­cyj­ny do sy­mu­la­cji me­tod ko­do­wa­nia źró­dło­we­go sy­gna­łówZa­kres pra­cy obej­mu­je na­pi­sa­nie pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go, sy­mu­lu­ją­ce­go me­to­dy ko­do­wa­nia źró­dło­we­go sy­gna­łów o róż­nych al­fa­be­ta­ch i róż­nych roz­kła­dach praw­do­po­do­bień­stwa sym­bo­li. Na­pi­sa­ny pro­gram ma umoż­li­wiać ana­li­zę moż­li­wo­ści zwięk­sze­nia pręd­ko­ści trans­mi­sji da­nych cy­fro­wych w za­leż­no­ści od za­sto­so­wa­nej me­to­dy ko­do­wa­nia oraz sto­py błę­dów w funk­cji SNR. TS1 dr inż. Adam Nikołajew
33. Pro­jekt ukła­du syn­chro­ni­za­cji sy­gna­łów pod­prób­ko­wa­nych Te­ma­tem pra­cy jest za­pro­jek­to­wa­nie ukła­du umoż­li­wia­ją­ce­go syn­chro­ni­za­cję sy­gna­łów okre­so­wych w przy­pad­ku za­sto­so­wa­nia ich pod­prób­ko­wa­nia, wy­ko­rzy­stu­ją­ce­go FFT i IFFT. Jej za­kres obej­mu­je pro­jek­ty fil­trów cy­fro­wych, re­ali­zu­ją­cych trans­for­ma­ty Fo­urie­ra, ukła­du ob­li­cza­ją­ce­go śred­nią geo­me­trycz­ną trans­for­mat. Efek­tem pra­cy po­win­na być sy­mu­la­cja dzia­ła­nia za­pro­jek­to­wa­ne­go ukła­du w wa­run­kach za­kłó­ceń. TS1 dr inż. Adam Nikołajew
34. Mo­de­lo­wa­nie i ana­li­za kom­pu­te­ro­wa ukła­dów fa­zo­wych Ce­lem pra­cy jest opi­sa­nie oraz za­mo­de­lo­wa­nie i ana­li­za kom­pu­te­ro­wa ko­mu­ta­to­rów fa­zo­wych i prze­suw­ni­ków fa­zo­wych oraz ukła­dów fa­zo­wych zbu­do­wa­nych z kom­bi­na­cji ich po­łą­czeń. TS1 dr inż. Norbert Litwińczuk
35. Mo­de­lo­wa­nie i ana­li­za kom­pu­te­ro­wa sze­ro­ko­pa­smo­wych wzmac­nia­czy wie­lo­ka­na­ło­wychCe­lem pra­cy jest opi­sa­nie oraz za­mo­de­lo­wa­nie i ana­li­za kom­pu­te­ro­wa wy­bra­nych roz­wią­zań dwu-, czte­ro- i ośmio­ka­na­ło­wych wzmac­nia­czy sze­ro­ko­pa­smo­wych. TS1 dr inż. Norbert Litwińczuk
36. Mo­del kom­pu­te­ro­wy do ana­li­zy dzia­ła­nia od­bior­ni­ka su­per­he­te­ro­dy­no­we­goCe­lem pra­cy jest opra­co­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go, wy­ko­rzy­stu­ją­ce­go np. śro­do­wi­sko Mat­lab, umoż­li­wia­ją­ce­go za­po­zna­nie się z za­sa­dą dzia­ła­nia od­bior­ni­ków su­per­he­te­ro­dy­no­wych. TS1 dr inż. Norbert Litwińczuk
37. Re­ali­za­cja przy­rzą­du do au­dio­me­trii to­nal­nej Wy­ko­na­nie urzą­dze­nia do ba­da­nia słu­chu me­to­dą au­dio­me­trii to­nal­nej. Pla­no­wa­ne jest wy­ko­rzy­sta­nie ge­ne­ra­to­ra sy­gna­łów lub kar­ty dźwię­ko­wej. Opro­gra­mo­wa­nie, in­ter­fejs użyt­kow­ni­ka i ge­ne­ra­cja sy­gna­łów re­ali­zo­wa­ne bę­dą z uży­ciem wy­bra­ne­go śro­do­wi­ska na kom­pu­te­rze PC. TS1 dr inż. Dariusz Jańczak
38. Sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne ana­li­zy wid­mo­wej sy­gna­łów Re­ali­za­cja dy­dak­tycz­ne­go sta­no­wi­ska la­bo­ra­to­ryj­ne­go umoż­li­wia­ją­ce­go prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy wid­mo­wej sy­gna­łów. Pla­no­wa­ne jest wy­ko­rzy­sta­nie kar­ty akwi­zy­cji da­nych. Za­kres pra­cy obej­mu­je ste­ro­wa­nie kar­tą, po­bie­ra­nie da­nych i ich ana­li­zę oraz stwo­rze­nie in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka. TS1 dr inż. Dariusz Jańczak
39. Sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne do pre­zen­ta­cji wy­bra­nych me­tod prze­twa­rza­nia ob­ra­zu i dźwię­ku na plat­for­mie DSPCe­lem pra­cy jest stwo­rze­nie in­te­rak­tyw­ne­go sta­no­wi­ska, któ­re mo­gło­by być eks­po­na­tem na im­pre­za­ch po­pu­la­ry­za­tor­skich ta­kich jak np. „Otwar­te Drzwi”, „Fe­sti­wal Na­uki”. Sta­no­wi­sko do pre­zen­ta­cji oraz ba­da­nia wy­bra­nych me­tod prze­twa­rza­nia ob­ra­zu i dźwię­ku bę­dzie zre­ali­zo­wa­ne z wy­ko­rzy­sta­niem spe­cja­li­zo­wa­nej kar­ty z pro­ce­so­rem DSP współ­pra­cu­ją­cej z ka­me­rą, wy­świe­tla­czem, mi­kro­fo­nem i gło­śni­ka­mi. Za­kres pra­cy obej­mu­je wy­bór al­go­ryt­mów, opra­co­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia pro­ce­so­ra DSP oraz stwo­rze­nie in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka. TS1 dr inż. Dariusz Jańczak
40. Mo­del dy­dak­tycz­ny ge­ne­ra­to­ra sy­gna­łów ar­bi­tral­nych Re­ali­za­cja dy­dak­tycz­ne­go mo­de­lu ge­ne­ra­to­ra sy­gna­łów ar­bi­tral­nych z wy­ko­rzy­sta­niem kar­ty z prze­twor­ni­ka­mi C/A. In­ter­fejs użyt­kow­ni­ka, ste­ro­wa­nie kar­tą i prze­sy­ła­niem da­nych re­ali­zo­wa­ne z uży­ciem wy­bra­ne­go śro­do­wi­ska na kom­pu­te­rze PC. TS1 dr inż. Dariusz Jańczak
41. Pro­jekt i wy­ko­na­nie od­bior­ni­ka sys­te­mu ADS-B z gra­ficz­ną wi­zu­ali­za­cją ru­chu lot­ni­cze­goCe­lem pra­cy jest za­pro­jek­to­wa­nie i wy­ko­na­nie od­bior­ni­ka sys­te­mu ADS-B (Au­to­ma­tic De­pen­dant Sur­veil­ance - Broad­cast) sto­so­wa­ne­go do ogła­sza­nia ak­tu­al­nej po­zy­cji przez stat­ki po­wietrz­ne. Wy­ko­na­ny od­bior­nik po­wi­nien de­ko­do­wać ode­bra­ny sy­gnał ADS-B i pre­zen­to­wać uzy­ska­ne w ten spo­sób in­for­ma­cje w cza­sie rze­czy­wi­stym w for­mie gra­ficz­nej wi­zu­ali­za­cji ak­tu­al­ne­go ru­chu lot­ni­cze­go w ob­sza­rze ob­ję­tym za­się­giem od­bior­ni­ka. Pra­ca obej­mu­je prak­tycz­ne wy­ko­na­nie ukła­du elek­tro­nicz­ne­go. Koszt ma­te­ria­łów w wy­so­ko­ści do 400 zł prze­wi­du­je się po­kryć z fun­du­szu dy­dak­tycz­ne­go. TS1 dr inż. Andrzej Zankiewicz
42. Ana­li­za mię­dzy­ope­ra­tor­skie­go in­ter­ne­to­we­go ro­utin­gu w pro­to­ko­le IPv6W pra­cy wy­ko­na­na zo­sta­nie ana­li­za rze­czy­wi­ste­go in­ter­ne­to­we­go ro­utin­gu w pro­to­ko­le IPv6 po­mię­dzy wy­bra­ny­mi ope­ra­to­ra­mi sie­cio­wy­mi. Pod­sta­wą do prze­pro­wa­dze­nia tej ana­li­zy bę­dą da­ne ta­blic świa­to­we­go ro­utin­gu w pro­to­ko­le BGP IPv6 do­stęp­ne w In­ter­ne­cie oraz sa­mo­dziel­nie prze­pro­wa­dzo­ne eks­pe­ry­men­ty. TS1 dr inż. Andrzej Zankiewicz
43. Pro­jekt i wy­ko­na­nie sys­te­mu akwi­zy­cji i udo­stęp­nia­nia in­for­ma­cji o sta­nie obiek­tów wie­lo­ele­men­to­wych Przed­mio­tem pra­cy jest za­pro­jek­to­wa­nie i wy­ko­na­nie sys­te­mu iden­ty­fi­ku­ją­ce­go stan wy­bra­ne­go rze­czy­wi­ste­go obiek­tu wie­lo­ele­men­to­we­go (trak­to­wa­ne­go ja­ko ma­try­ca punk­tów po­mia­ro­wych) i pre­zen­tu­ją­ce­go uzy­ska­ne w ten spo­sób in­for­ma­cje. W za­kre­sie pra­cy le­ży wy­bór od­po­wied­niej me­to­dy okre­śla­nia sta­nu po­szcze­gól­nych punk­tów po­mia­ro­wych (np. sieć czuj­ni­ków, ka­me­ra) oraz spo­so­bu udo­stęp­nia­nia ze­bra­nych in­for­ma­cji (np. au­to­ma­tycz­nie ak­tu­ali­zo­wa­na stro­na WWW). Pra­ca obej­mu­je prak­tycz­ne wy­ko­na­nie ukła­du elek­tro­nicz­ne­go. Koszt ma­te­ria­łów w wy­so­ko­ści do 400 zł prze­wi­du­je się po­kryć z fun­du­szu dy­dak­tycz­ne­go. TS1 dr inż. Andrzej Zankiewicz
44. Pro­jekt kom­plek­so­wej in­sta­la­cji ste­ro­wa­nia i trans­mi­sji da­ny­ch w bu­dyn­ku kor­po­ra­cyj­nym Pra­ca po­le­ga na przy­go­to­wa­niu pro­jek­tu sie­ci ste­ro­wa­nia i trans­mi­sji da­nych dla za­ło­żo­ne­go bu­dyn­ku kor­po­ra­cyj­ne­go (ty­po­wo o cha­rak­te­rze biu­ro­wym). Pro­jekt po­wi­nien uwzględ­niać ste­ro­wa­nie po­szcze­gól­ny­mi ele­men­ta­mi au­to­ma­ty­ki bu­dyn­ko­wej (np. oświe­tle­nie, wen­ty­la­cja, sys­tem alar­mo­wy i kon­tro­li do­stę­pu) oraz sieć prze­wo­do­wej i bez­prze­wo­do­wej trans­mi­sji da­nych do usług ta­kich jak do­stęp do In­ter­ne­tu i in­tra­ne­tu, gło­so­we po­łą­cze­nia te­le­fo­nicz­ne, wi­de­okon­fe­ren­cje. TS1 dr inż. Andrzej Zankiewicz
45. Pro­jekt i wy­ko­na­nie apli­ka­cji WWW dla La­bo­ra­to­rium Sie­ci Te­le­in­for­ma­tycz­nychW ra­mach pra­cy przy­go­to­wa­na zo­sta­nie wi­try­na in­ter­ne­to­wa prze­zna­czo­na do wy­ko­rzy­sta­nia w dy­dak­tycz­nym La­bo­ra­to­rium Sie­ci Te­le­in­for­ma­tycz­nych. Wi­try­na pra­co­wać bę­dzie na ser­we­rze w tech­no­lo­gii ASP.NET i po­win­na im­ple­men­to­wać ta­kie funk­cjo­nal­no­ści jak za­rzą­dza­nie tre­ścią (CMS – Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­tem), kon­tro­la do­stę­pu do wy­bra­nych za­so­bów, do­stęp z urzą­dzeń mo­bil­nych, współ­pra­ca z wy­bra­ny­mi por­ta­la­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi. Pra­ca obej­mu­je przy­go­to­wa­nie apli­ka­cji WWW za­rów­no od stro­ny pro­gra­mo­wej jak i wi­zu­al­nej (przy­go­to­wa­nie gra­fik, wy­ko­na­nie zdjęć itp.). Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne wy­bo­rem te­go te­ma­tu pro­szo­ne są o wcze­śniej­sze za­pre­zen­to­wa­nie swo­ich osią­gnięć w za­kre­sie two­rze­nia apli­ka­cji WWW. TS1 dr inż. Andrzej Zankiewicz
46. Pro­jekt i wy­ko­na­nie apli­ka­cji dla sys­te­mu iOS re­ali­zu­ją­cej klienc­ką czę­ść usłu­gi mi­kro­lo­ka­li­za­cji ba­zu­ją­cej na tech­no­lo­gii BLE Bea­con Ce­lem pra­cy jest przy­go­to­wa­nie apli­ka­cji dla urzą­dzeń mo­bil­nych pra­cu­ją­cych z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym iOS, sta­no­wią­cej czę­ść klienc­ką usłu­gi mi­kro­lo­ka­li­za­cji ba­zu­ją­cej na tech­no­lo­gii Blue­to­oth Low Ener­gy (BLE). Apli­ka­cja po­win­na od­bie­rać iden­ty­fi­ka­to­ry wy­sy­ła­ne przez mi­kro­na­daj­ni­ki (bea­cony) i na ich pod­sta­wie pre­zen­to­wać przy­go­to­wa­ne uprzed­nio tre­ści za­rów­no za­pi­sa­ne lo­kal­nie jak i po­bra­ne z sie­ci. TS1 dr inż. Andrzej Zankiewicz
47. Po­mia­ry na­pięć ra­że­nio­wy­ch w oto­cze­niu mo­de­lu słu­pa li­nii prze­sy­ło­wej 110 kVCha­rak­te­ry­sty­ka li­nii prze­sy­ło­wy­ch wy­so­kie­go na­pię­cia. Bu­do­wa sta­no­wi­ska po­mia­ro­we­go z mo­de­lem słu­pa li­nii prze­sy­ło­wej 110 kV w ska­li 1:10. Po­mia­ry roz­kła­du na­pięć ra­że­nio­wych w są­siedz­twie mo­de­lu słu­pa dla wy­mu­sze­nia w po­sta­ci uda­ru na­pię­cio­wo-prą­do­we­go 1,2/50 µs, 8/20 µs. Pod­su­mo­wa­nie i wnio­ski. TS1 dr inż. Jarosław Wiater