PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Proponowane tematy prac dyplomowych magisterskich

dla studentów studiów stacjonarnych na rok akademicki 2016/2017


Kierunki:
Lp.Temat i opis pracyKierunekPromotor
1. Fil­tro­wa­nie zabu­rzeń elek­tro­mag­ne­tycz­nych w środo­wisku auto­mo­tive**Pra­ca o cha­rak­te­rze apli­ka­cyj­nym, na po­trze­by fir­my AC (Bia­ły­stok). Za­kres pra­cy:
  1. Opra­co­wa­nie róż­nych roz­wią­zań fil­trów do tłu­mie­nia za­bu­rzeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych w to­rach po­mia­ro­wych pod­sta­wo­wych wiel­ko­ści (na­pię­cie aku­mu­la­to­ra, ob­ro­ty, ci­śnie­nie itp.).
  2. Opra­co­wa­nie urzą­dze­nia umoż­li­wia­ją­ce­go prze­pro­wa­dze­nie po­mia­rów sku­tecz­no­ści dzia­ła­nia róż­nych roz­wią­zań fil­trów prze­ciw­za­kłó­ce­nio­wych.
  3. Prze­pro­wa­dze­nie ba­dań sku­tecz­no­ści dzia­ła­nia opra­co­wa­nych fil­trów, zgod­nie z nor­mą ECE R10.
Moż­li­wo­ść wy­ko­na­nia pra­cy w ze­spo­le dwu­oso­bo­wym. W ta­kim przy­pad­ku, te­mat pra­cy bę­dzie po­dzie­lo­ny na dwie czę­ści po­przez do­pre­cy­zo­wa­nie na­stę­pu­ją­cych pod­ty­tu­łów:
  • Część 1: Kon­struk­cje fil­trów prze­ciw­za­kłó­ce­nio­wych
  • Część 2: Po­mia­ry sku­tecz­no­ści dzia­ła­nia fil­trów prze­ciw­za­kłó­ce­nio­wych
**Przed­sta­wi­ciel fir­my AC za­de­kla­ro­wał moż­li­wo­ść udo­stęp­nie­nia spe­cja­li­stycz­nej apa­ra­tu­ry ba­daw­czej oraz kom­po­nen­tów do wy­ko­na­nia pra­cy.
TS2/ES2 dr hab. inż. Renata Markowska
2. Ana­li­za prze­pięć łą­cze­nio­wych po­wsta­ją­cych w in­sta­la­cjach elek­trycz­nych obiek­tów bu­dow­la­ny­ch Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej źró­deł i me­cha­ni­zmów po­wsta­wa­nia oraz cha­rak­te­ry­sty­ki prze­pięć łą­cze­nio­wych w in­sta­la­cjach elek­trycz­nych. Prze­pro­wa­dze­nie sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wych (ATP-EMTP) po­wsta­wa­nia i pro­pa­ga­cji prze­pięć łą­cze­nio­wych w in­sta­la­cji elek­trycz­nej bu­dyn­ku (bez i z za­sto­so­wa­niem ogra­nicz­ni­ków prze­pięć). Oce­na po­zio­mów na­ra­żeń prze­pię­cio­wych urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych za­si­la­nych z in­sta­la­cji. TS2/ES2 dr hab. inż. Renata Markowska
3. Ana­li­za wy­ma­gań w za­kre­sie ko­or­dy­na­cji ukła­da­nia in­sta­la­cji w obiek­tach bu­dow­la­nych Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej zja­wi­sk i me­cha­ni­zmów sprzę­żeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych za­cho­dzą­cych po­mię­dzy ukła­da­mi prze­wo­dów w cza­sie nor­mal­nej pra­cy oraz w sta­nach awa­ryj­nych (np. prze­bi­cie pod­czas od­pro­wa­dza­nia prą­du pio­ru­no­we­go), ro­dza­jów i pa­ra­me­trów oprze­wo­do­wa­nia oraz za­sad ko­or­dy­na­cji ukła­da­nia róż­no­rod­nych in­sta­la­cji w obiek­tach bu­dow­la­ny­ch. Prze­pro­wa­dze­nie ob­li­czeń (ATP-EMTP, Ma­tlab itp.) oraz ana­li­za i oce­na prze­ni­ków po­mię­dzy ukła­da­mi prze­wo­dów dla wy­bra­nych przy­pad­ków ukła­da­nia in­sta­la­cji w obiek­cie bu­dow­la­nym. TS2/ES2 dr hab. inż. Renata Markowska
4. Mo­de­lo­wa­nie i ana­li­za kom­pu­te­ro­wa prze­wo­dzo­nych za­bu­rzeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych wy­twa­rza­ny­ch przez nie­li­nio­we od­bior­ni­ki ener­gii elek­trycz­nej Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej cha­rak­te­ry­sty­ki za­bu­rzeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych prze­wo­dzo­nych wy­twa­rza­nych przez nie­li­nio­we od­bior­ni­ki ener­gii elek­trycz­nej (za­si­la­cze im­pul­so­we, urzą­dze­nia ener­go­elek­tro­nicz­ne itp.) i spo­so­bów ich mo­de­lo­wa­nia oraz wy­ma­gań w za­kre­sie ja­ko­ści ener­gii. Prze­pro­wa­dze­nie sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wych (ATP-EMTP) oraz ana­li­za emi­sji do sie­ci za­bu­rzeń prze­wo­dzo­nych bę­dą­cych efek­tem pra­cy nie­li­nio­wych od­bior­ni­ków ener­gii (har­mo­nicz­ne). Oce­na po­zio­mów emi­sji har­mo­nicz­nych w roz­wa­ża­nych przy­pad­kach. TS2/ES2 dr hab. inż. Renata Markowska
5. Ana­li­za wy­ma­gań pro­jek­to­wych oraz wła­ści­wo­ści sta­tycz­nych i uda­ro­wych róż­ne­go ro­dza­ju uzio­mó­w i ukła­dów uzio­mo­wych Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej funk­cji, wy­ma­gań w za­kre­sie pro­jek­to­wa­nia oraz wła­ści­wo­ści sta­tycz­nych i uda­ro­wych róż­ne­go ro­dza­ju uzio­mów i ukła­dów uzio­mo­wych. Prze­gląd roz­wią­zań sys­te­mów uzio­mo­wych sto­so­wa­nych w róż­ne­go ty­pu obiek­tach bu­dow­la­nych i wy­bór roz­wią­zań re­pre­zen­ta­tyw­nych do ana­liz. Prze­pro­wa­dze­nie ob­li­czeń ana­li­tycz­nych re­zy­stan­cji sta­tycz­nej i uda­ro­wej oraz sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wych (ATP-EMTP, Ma­tlab itp.) wła­ści­wo­ści sta­tycz­nych i uda­ro­wych wy­bra­nych ty­pów uzio­mów i ukła­dów uzio­mo­wych. Oce­na wa­run­ków speł­nia­nia wy­ma­gań pro­jek­to­wych w roz­pa­try­wa­nych roz­wią­za­niach. TS2/ES2 dr hab. inż. Renata Markowska
6. Mo­de­lo­wa­nie i ana­li­za kom­pu­te­ro­wa prze­pięć fer­ro­re­zo­nan­so­wych w ukła­dach elek­tro­ener­ge­tycz­nych Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej zja­wi­ska fer­ro­re­zo­nan­su w sie­ciach elek­tro­ener­ge­tycz­nych wy­so­kich i śred­nich na­pięć oraz me­tod je­go mo­de­lo­wa­nia. Prze­pro­wa­dze­nie sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wych (ATP-EMTP, Ma­tlab itp.) oraz ana­li­za naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków i zja­wi­sk zwią­za­nych z wy­stę­po­wa­niem prze­pięć fer­ro­re­zo­nan­so­wych w sie­ciach elek­tro­ener­ge­tycz­nych. Oce­na za­gro­żeń zwią­za­nych z roz­pa­try­wa­ny­mi przy­pad­ka­mi zja­wi­sk fer­ro­re­zo­nan­so­wych. ES2 dr hab. inż. Renata Markowska
7. Ra­dar FMCW w ob­ra­zo­wa­niu ra­da­ro­wym ISAR Pra­ca ma na ce­lu opra­co­wa­nie i zba­da­nie wy­bra­nych al­go­ryt­mów do po­pra­wy ostro­ści w ob­ra­zach z od­wrot­ną syn­te­tycz­ną aper­tu­rą ISAR po­przez es­ty­ma­cję pa­ra­me­trów ru­chu ra­dial­ne­go obiek­tu. Obiekt je­st oświe­tla­ny zmo­du­lo­wa­ną fa­zo­wo fa­lą cią­głą ra­da­ru FMCW, co stwa­rza pro­ble­my w po­rów­na­niu z ra­da­rem im­pul­so­wym. Pra­ca po­win­na za­wie­rać opis ty­pu ob­ra­zo­wa­nia i ana­li­zę sy­gna­łów ra­da­ru o fa­li cią­głej FMCW wy­ko­rzy­sty­wa­nych do es­ty­ma­cji ru­chu ra­dial­ne­go. Im­ple­men­ta­cja w śro­do­wi­sku Ma­tlab. TS2 dr hab. inż. Ewa Świercz
8. Re­duk­cja ru­chu po­su­wi­ste­go w ob­ra­zo­wa­niu ra­da­ro­wym w try­bie ISAR w ra­da­rze im­pul­so­wym Al­go­ryt­my kom­pen­sa­cji ru­chu po­su­wi­ste­go roz­wią­zu­ją pro­blem roz­my­cia ob­ra­zu ra­da­ro­we­go. Pra­ca ma na ce­lu im­ple­men­ta­cję i ana­li­zę i wy­bra­nych al­go­ryt­mów wy­ko­rzy­sta­nych do po­pra­wy ja­ko­ści ob­ra­zo­wa­nia w try­bie ISAR. Przy­kła­do­wa im­ple­men­ta­cja w śro­do­wi­sku Ma­tlab na wy­bra­nym mo­de­lu sy­mu­la­cyj­nym. TS2 dr hab. inż. Ewa Świercz
9. Ana­li­za prze­pięć w sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nej 110/15 kV z wy­ko­rzy­sta­niem ATP/EMTP Ce­lem pra­cy je­st okre­śle­nie za­gro­że­nia prze­pię­cio­we­go apa­ra­tu­ry sto­so­wa­nej w sta­cji 110/15 kV. Pra­ca nie wy­ma­ga po­no­sze­nia kosz­tów ma­te­ria­ło­wych. Oso­ba za­in­te­re­so­wa­na w/w te­ma­tem win­na pra­co­wać w ener­ge­ty­ce za­wo­do­wej i mieć moż­li­wo­ść uzy­ska­nia da­nych z re­je­stra­to­rów in­sta­lo­wa­nych w sta­cjach WN/SN. Do­dat­ko­wo w pra­cy prze­pro­wa­dzo­ne zo­sta­ną ob­li­cze­nia za­gro­że­nia prze­pię­cio­we­go apa­ra­tu­ry w róż­nych sy­tu­acjach ru­cho­wych z wy­ko­rzy­sta­niem pro­gra­mu ATP/EMTP. ES2 dr inż. Jarosław Wiater
10. Sy­mu­la­cja fil­tra­cji gra­dien­to­wej w ję­zy­ku struk­tu­ral­nym Re­ali­za­cja syn­te­zy sy­mu­la­cji fil­tra­cji gra­dien­to­wej w wy­bra­nym ję­zy­ku opi­su sprzę­tu. Pra­ca o za­kre­sie teo­re­tycz­no - sy­mu­la­cyj­nym z re­ali­za­cją w śro­do­wi­sku Qu­ar­tus. Ce­lem pra­cy je­st po­rów­na­nie me­tod fil­tra­cji ta­kich jak: kie­run­ko­we, La­pla­ce'a, kon­tu­ro­we, po­zwa­la­ją­cych na wzmac­nia­nie ele­men­tów ob­ra­zu o du­żej czę­sto­tli­wo­ści. Wy­bór ob­ra­zów po­wi­nien obej­mo­wać te, w któ­rych wy­stę­pu­ją nie­jed­no­znacz­ne obiek­ty. TS2 dr inż. Grażyna Gilewska
11. Fil­tra­cja gra­dien­to­wa w cza­sie rze­czy­wi­stym z wy­ko­rzy­sta­niem struk­tu­ry pro­gra­mo­wal­nej Syn­te­za i im­ple­men­ta­cja fil­tra­cji gra­dien­to­wej w do­stęp­nej struk­tu­rze pro­gra­mo­wal­nej. Pla­no­wa­ne je­st wy­ko­rzy­sta­nie mo­du­łu z pro­ce­so­rem Cyc­lo­ne oraz Nios. Za­kres pra­cy obej­mu­je wy­bór al­go­ryt­mów, opra­co­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia pro­ce­so­ra w śro­do­wi­sku Qu­ar­tus oraz prze­pro­wa­dze­nie ba­dań. TS2 dr inż. Grażyna Gilewska
12. Re­ali­za­cja sta­no­wi­ska kon­wer­sji gło­su Re­ali­za­cja dy­dak­tycz­ne­go sta­no­wi­ska umoż­li­wia­ją­ce­go prze­pro­wa­dze­nie kon­wer­sji gło­su. Za­im­ple­men­to­wa­ne al­go­ryt­my po­win­ny po­zwo­lić na uzy­ska­nie zmia­ny brz­mie­nia gło­su, a na­wet efek­tu „in­nej oso­by”. Re­ali­za­cja na plat­for­mie PC lub mo­du­le z pro­ce­so­rem DSP. Ce­lem pra­cy je­st stwo­rze­nie urzą­dze­nia, któ­re mo­gło­by uatrak­cyj­nić im­pre­zy po­pu­la­ry­za­tor­skie ta­kie jak np. „Otwar­te Drzwi”. Za­kres pra­cy obej­mu­je wy­bór al­go­ryt­mów, opra­co­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia, stwo­rze­nie in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka oraz prze­pro­wa­dze­nie ba­dań. TS2 dr inż. Dariusz Jańczak
13. Ana­li­za po­rów­naw­cza wy­bra­nych me­tod es­ty­ma­cji sta­nu sys­te­mów opi­sa­nych nie­li­nio­wym rów­na­niem ob­ser­wa­cji Pra­ca o za­kre­sie teo­re­tycz­no - sy­mu­la­cyj­nym z re­ali­za­cją w śro­do­wi­sku Ma­tlab. Ce­lem pra­cy je­st po­rów­na­nie me­tod es­ty­ma­cji ta­kich jak: EKF, UKF, par­ti­cie fil­ter po­zwa­la­ją­cych na śle­dze­nie obiek­tów ob­ser­wo­wa­nych przez sen­so­ry sto­su­ją­ce sfe­rycz­ny lub bie­gu­no­wy układ współ­rzęd­nych. Wy­bór mo­de­lo­wa­nych obiek­tów i sen­so­rów po­wi­nien obej­mo­wać te, któ­re wy­stę­pu­ją w sys­te­mach nad­zo­ru ob­sza­ru. TS2 dr inż. Dariusz Jańczak
14. Re­ali­za­cja ge­ne­ra­to­ra sy­gna­łów pseu­do­lo­so­wych z wy­ko­rzy­sta­niem pro­ce­so­ra DSP Ce­lem pra­cy je­st uzu­peł­nie­nie dy­dak­tycz­ne­go sta­no­wi­ska la­bo­ra­to­ryj­ne­go o ge­ne­ra­tor sy­gna­łów pseu­do­lo­so­wych o za­da­nych pa­ra­me­trach. Pla­no­wa­ne je­st wy­ko­rzy­sta­nie mo­du­łu z pro­ce­so­rem DSP oraz kar­ty z prze­twor­ni­ka­mi A/C. Za­kres pra­cy obej­mu­je wy­bór al­go­ryt­mów, opra­co­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia pro­ce­so­ra DSP, stwo­rze­nie in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka oraz prze­pro­wa­dze­nie ba­dań. TS2 dr inż. Dariusz Jańczak