PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Proponowane tematy prac dyplomowych magisterskich

Te­ma­ty prac dy­plo­mo­wych dla stu­den­tów stu­diów sta­cjo­nar­nych II stop­nia koń­czą­cych się w se­me­strze let­nim 30.09.2018 r., oraz do­dat­ko­we te­ma­ty dla stu­den­tów II stop­nia stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych, któ­rzy nie wy­bra­li pro­mo­to­ra (w r. ak. 2016/2017).


Kierunki:
Lp.Temat i opis pracyKierunekPromotor
1. Ana­li­za nu­me­rycz­na cha­rak­te­ry­styk wy­bra­nych an­ten sys­te­mów RFID Ob­li­cza­nie cha­rak­te­ry­styk kie­run­ko­wych i cha­rak­te­ry­styk czę­sto­tli­wo­ścio­wych (im­pe­dan­cja wej­ścio­wa, zy­sk ener­ge­tycz­ny, roz­kład prą­dów w kon­struk­cji) wy­bra­nych an­ten sys­te­mów RFID. Wy­ko­rzy­sta­nie pro­gra­mu AWAS lub NEC-2. TS2 dr hab. inż.
Karol Aniserowicz,
prof. nzw. w PB
2. Ana­li­za nu­me­rycz­na cha­rak­te­ry­styk pla­nar­nych an­ten Yagi-Uda Ob­li­cza­nie cha­rak­te­ry­styk kie­run­ko­wych i cha­rak­te­ry­styk czę­sto­tli­wo­ścio­wych (im­pe­dan­cja wej­ścio­wa, zy­sk ener­ge­tycz­ny, roz­kład prą­dów w kon­struk­cji) an­ten Yagi-Uda wy­ko­na­nych w tech­no­lo­gii pla­nar­nej (ang. Yagi patch an­ten­nas). Wy­ko­rzy­sta­nie pro­gra­mu WI­PL-D lub NEC-2. TS2 dr hab. inż.
Karol Aniserowicz,
prof. nzw. w PB
3. Nu­me­rycz­na ana­li­za cha­rak­te­ry­styk cien­ko­prze­wo­do­wych an­ten lo­ga­ryt­micz­nie-pe­rio­dycz­nych w kształ­cie zę­bów trój­kąt­nych Ob­li­cza­nie cha­rak­te­ry­styk kie­run­ko­wych i cha­rak­te­ry­styk czę­sto­tli­wo­ścio­wych (im­pe­dan­cja wej­ścio­wa, zy­sk ener­ge­tycz­ny, roz­kład prą­dów w kon­struk­cji) cien­ko­prze­wo­do­wych an­ten wy­ko­na­nych w po­sta­ci lo­ga­ryt­micz­nie-pe­rio­dycz­nych zę­bów trój­kąt­nych. Wy­ko­rzy­sta­nie pro­gra­mu AWAS lub NEC-2. TS2 dr hab. inż.
Karol Aniserowicz,
prof. nzw. w PB
4. Wy­zna­cza­nie im­pe­dan­cji cha­rak­te­ry­stycz­nej li­nii dłu­giej z za­sto­so­wa­niem me­to­dy ele­men­tów skoń­czo­nych Nu­me­rycz­ne ob­li­cza­nie im­pe­dan­cji cha­rak­te­ry­stycz­nej na pod­sta­wie zna­jo­mo­ści kształ­tu geo­me­trycz­ne­go prze­kro­ju po­przecz­ne­go jed­no­rod­nej li­nii dłu­giej. Wy­ko­rzy­sta­nie go­to­we­go pa­kie­tu (tool­boxa) z opro­gra­mo­wa­niem me­to­dy ele­men­tów skoń­czo­nych 2D (na płasz­czyź­nie) w do­wol­nym śro­do­wi­sku ob­li­cze­nio­wym – np. Sci­lab, Mat­lab. TS2 dr hab. inż.
Karol Aniserowicz,
prof. nzw. w PB
5. Ana­li­za nu­me­rycz­na sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia jed­no­war­stwo­wych ekra­nów siat­ko­wych w pa­śmie czę­sto­tli­wo­ści ra­dio­wych Te­mat dla oso­by za­mie­rza­ją­cej wziąć udział w stu­dia­ch dok­to­ranc­kich. Ana­li­za sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia po­la elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go (fa­la pła­ska) przez me­ta­lo­we siat­ki z wy­ko­rzy­sta­niem pro­gra­mu AWAS lub CDEGS. Pa­smo czę­sto­tli­wo­ści: od UKF do te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej i Wi­Fi. TS2 dr hab. inż.
Karol Aniserowicz,
prof. nzw. w PB
6. Ana­li­za wy­ma­gań w za­kre­sie ko­or­dy­na­cji ukła­da­nia in­sta­la­cji w obiek­tach bu­dow­la­nych Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej zja­wi­sk i me­cha­ni­zmów sprzę­żeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych za­cho­dzą­cych po­mię­dzy ukła­da­mi prze­wo­dów w cza­sie nor­mal­nej pra­cy oraz w sta­nach awa­ryj­nych (np. prze­bi­cie pod­czas od­pro­wa­dza­nia prą­du pio­ru­no­we­go), ro­dza­jów i pa­ra­me­trów oprze­wo­do­wa­nia oraz za­sad ko­or­dy­na­cji ukła­da­nia róż­no­rod­nych in­sta­la­cji w obiek­tach bu­dow­la­nych. Prze­pro­wa­dze­nie ob­li­czeń (ATP-EMTP, Mat­lab itp.) oraz ana­li­za i oce­na prze­ni­ków po­mię­dzy ukła­da­mi prze­wo­dów dla wy­bra­nych przy­pad­ków ukła­da­nia in­sta­la­cji w obiek­cie bu­dow­la­nym. TS2/ES2 dr hab. inż. Renata Markowska
7. Pro­jekt sie­ci te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nej i te­le­in­for­ma­tycz­nej dla obiek­tu uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej W pra­cy stu­dent po­wi­nien wy­ko­nać pro­jekt do­pro­wa­dze­nia sie­ci te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nej do wy­bra­ne­go bu­dyn­ku uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Na­stęp­nie po­wi­nien opra­co­wać za­ło­że­nia i wy­ko­nać pro­jekt sie­ci te­le­in­for­ma­tycz­nej w obiek­cie. Pro­jekt po­wi­nien zo­stać wy­ko­na­ny przy wy­ko­rzy­sta­niu spe­cja­li­stycz­ne­go opro­gra­mo­wa­nia, np. Ar­CA­Dia, w po­sta­ci wa­rian­to­wej. Je­go uzu­peł­nie­niem po­wi­nien być kosz­to­rys oraz ana­li­za opła­cal­no­ści in­we­sty­cji. TS2 dr inż. Maciej Sadowski
8. Za­sto­so­wa­nie mo­du­la­cji chirp w bez­prze­wo­do­wej trans­mi­sji sy­gna­łów cy­fro­wych Pra­ca ma cha­rak­ter sy­mu­la­cyj­no-eks­pe­ry­men­tal­ny, po­le­ga na stu­dium bi­blio­gra­ficz­nym za­gad­nień zwią­za­nych z ana­li­zą trans­mi­sji sy­gna­łów cy­fro­wych oraz ba­da­niach sy­mu­la­cyj­nych i eks­pe­ry­men­tal­nych zwią­za­nych z za­sto­so­wa­niem sy­gna­łów chirp w sys­te­mach trans­mi­syj­nych. Im­ple­men­ta­cja wy­bra­nych al­go­ryt­mów po­win­na być zre­ali­zo­wa­na w śro­do­wi­sku GNU Ra­dio z za­sto­so­wa­niem plat­for­my ra­dia pro­gra­mo­wal­ne­go. Wy­ma­ga­nia: Opro­gra­mo­wa­nie i apa­ra­tu­ra po­trzeb­na do re­ali­za­cji pra­cy jest do­stęp­na w la­bo­ra­to­rium. TS2 dr inż. Krzysztof Konopko
9. Ana­li­za me­tod de­tek­cji emi­sji sto­so­wa­nych w sys­te­mach ra­dia ko­gni­tyw­ne­go Pra­ca ma cha­rak­ter teo­re­tycz­no-eks­pe­ry­men­tal­ny, po­le­ga na stu­dium za­gad­nień zwią­za­nych z sys­te­ma­mi ra­dia ko­gni­tyw­ne­go oraz im­ple­men­ta­cji i ba­da­niach wy­bra­nych me­tod de­tek­cji sy­gna­łów z za­sto­so­wa­niem plat­for­my ra­dia pro­gra­mo­wal­ne­go. Wy­ma­ga­nia: Opro­gra­mo­wa­nie i apa­ra­tu­ra po­trzeb­na do re­ali­za­cji ćwi­cze­nia jest do­stęp­na w la­bo­ra­to­rium. TS2 dr inż. Krzysztof Konopko
10. Sys­tem do es­ty­ma­cji ma­py głę­bo­ko­ści dla sys­te­mów wbu­do­wa­nych Pra­ca ma cha­rak­ter teo­re­tycz­no-eks­pe­ry­men­tal­ny, po­le­ga na stu­dium bi­blio­gra­ficz­nym za­gad­nień zwią­za­nych z me­to­da­mi re­kon­struk­cji 3D oraz im­ple­men­ta­cji i ba­dań eks­pe­ry­men­tal­ny­ch z za­sto­so­wa­niem plat­for­my Ra­sp­ber­ry­Pi. Wy­ma­ga­nia: Im­ple­men­ta­cja w sys­te­mie wbu­do­wa­nym Ra­sp­ber­ry­Pi do­stęp­nym w la­bo­ra­to­rium. TS2 dr inż. Krzysztof Konopko
11. Re­ali­za­cja sta­no­wi­ska kon­wer­sji gło­su Re­ali­za­cja dy­dak­tycz­ne­go sta­no­wi­ska umoż­li­wia­ją­ce­go prze­pro­wa­dze­nie kon­wer­sji gło­su. Za­im­ple­men­to­wa­ne al­go­ryt­my po­win­ny po­zwo­lić na uzy­ska­nie zmia­ny brz­mie­nia gło­su, a na­wet efek­tu „in­nej oso­by”. Re­ali­za­cja na plat­for­mie PC lub mo­du­le z pro­ce­so­rem DSP. Ce­lem pra­cy je­st stwo­rze­nie urzą­dze­nia, któ­re mo­gło­by uatrak­cyj­nić im­pre­zy po­pu­la­ry­za­tor­skie ta­kie jak np. „Otwar­te Drzwi”. Za­kres pra­cy obej­mu­je wy­bór al­go­ryt­mów, opra­co­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia, stwo­rze­nie in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka oraz prze­pro­wa­dze­nie ba­dań. TS2 dr inż. Dariusz Jańczak
12. Ana­li­za po­rów­naw­cza wy­bra­nych me­tod es­ty­ma­cji sta­nu sys­te­mów opi­sa­nych nie­li­nio­wym rów­na­niem ob­ser­wa­cji Pra­ca o za­kre­sie teo­re­tycz­no-sy­mu­la­cyj­nym z re­ali­za­cją w śro­do­wi­sku Mat­lab. Ce­lem pra­cy jest po­rów­na­nie me­tod es­ty­ma­cji ta­kich jak: EKF, UKF, par­ti­cle fil­ter po­zwa­la­ją­cych na śle­dze­nie obiek­tów ob­ser­wo­wa­nych przez sen­so­ry sto­su­ją­ce sfe­rycz­ny lub bie­gu­no­wy układ współ­rzęd­nych. Wy­bór mo­de­lo­wa­nych obiek­tów i sen­so­rów po­wi­nien obej­mo­wać te, któ­re wy­stę­pu­ją w sys­te­mach nad­zo­ru ob­sza­ru. TS2 dr inż. Dariusz Jańczak
13. Re­ali­za­cja ge­ne­ra­to­ra sy­gna­łów pseu­do­lo­so­wych z wy­ko­rzy­sta­niem pro­ce­so­ra DSP Ce­lem pra­cy jest uzu­peł­nie­nie dy­dak­tycz­ne­go sta­no­wi­ska la­bo­ra­to­ryj­ne­go o ge­ne­ra­tor sy­gna­łów pseu­do­lo­so­wych o za­da­nych pa­ra­me­tra­ch. Pla­no­wa­ne jest wy­ko­rzy­sta­nie mo­du­łu z pro­ce­so­rem DSP oraz kar­ty z prze­twor­ni­ka­mi A/C. Za­kres pra­cy obej­mu­je wy­bór al­go­ryt­mów, opra­co­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia pro­ce­so­ra DSP, stwo­rze­nie in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka oraz prze­pro­wa­dze­nie ba­dań. TS2 dr inż. Dariusz Jańczak
14. Ana­li­za wy­bra­nych roz­wią­zań struk­tu­ral­nych i sy­gna­ło­wych pro­po­no­wa­nych dla sie­ci ko­mór­ko­wych 5G Ce­lem pra­cy jest wy­ko­na­nie prze­glą­du ak­tu­al­nych roz­wią­zań struk­tu­ral­nych i sy­gna­ło­wych prze­wi­dy­wa­nych do wy­ko­rzy­sta­nia w sie­ciach ko­mór­ko­wych 5G oraz prze­pro­wa­dze­nie ba­dań sy­mu­la­cyj­nych wy­bra­nych pro­po­zy­cji. W szcze­gól­no­ści wy­ko­ny­wa­ne ba­da­nia mo­gą obej­mo­wać no­we ty­py sy­gna­łów (ang. wave­forms) ta­kie jak UFMC, FBMC, GFDM. TS2 dr inż. Andrzej Zankiewicz
15. Mo­de­lo­wa­nie, ana­li­za i wi­zu­ali­za­cja pra­cy sys­te­mów QoS W ra­mach pra­cy przy­go­to­wa­ne bę­dzie opro­gra­mo­wa­nie dla kom­pu­te­rów PC po­zwa­la­ją­ce na mo­de­lo­wa­nie pra­cy wy­bra­nych sie­cio­wych al­go­ryt­mów za­pew­nie­nia ja­ko­ści QoS (ang. Qua­lity of Ser­vi­ce). Opro­gra­mo­wa­nie to po­win­no za­pew­nić moż­li­wo­ść wy­ko­na­nia ana­li­zy pra­cy za­mo­de­lo­wa­nych al­go­ryt­mów dla okre­ślo­nych cha­rak­te­ry­stycz­nych dla nich pa­ra­me­trów oraz gra­ficz­ną pre­zen­ta­cję dzia­ła­nia tych al­go­ryt­mów. TS2 dr inż. Andrzej Zankiewicz
16. Sys­tem roz­po­zna­wa­nia ge­stów i czyn­no­ści na pod­sta­wie ana­li­zy sy­gna­łów z czuj­ni­ków MEMS Przed­mio­tem pra­cy jest opra­co­wa­nie sys­te­mu roz­po­zna­wa­nia ge­stów i czyn­no­ści na pod­sta­wie ana­li­zy sy­gna­łów od­czy­ty­wa­nych z czuj­ni­ków MEMS ta­kich jak ak­ce­le­ro­metr i ży­ro­skop. Pra­ca ba­zo­wać mo­że na wy­bra­nym za­si­la­nym ba­te­ryj­nie mi­nia­tu­ro­wym mo­du­le mi­kro­pro­ce­so­ro­wym wy­po­sa­żo­nym w od­po­wied­ni czuj­nik MEMS, któ­ry bę­dzie sta­no­wił no­szo­ne (ang. we­ara­ble) urzą­dze­nie ty­pu IoT re­je­stru­ją­ce sy­gnał z czuj­ni­ka MEMS. Głów­nym ele­men­tem pra­cy bę­dzie przy­go­to­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia dla kom­pu­te­ra PC ana­li­zu­ją­ce­go sy­gnał z no­szo­ne­go czuj­ni­ka i na je­go pod­sta­wie roz­po­zna­ją­ce­go wy­ko­ny­wa­ne ge­sty i czyn­no­ści. Pra­ca obej­mu­je prak­tycz­ne wy­ko­na­nie ukła­du elek­tro­nicz­ne­go. Koszt ma­te­ria­łów w wy­so­ko­ści do 300zł prze­wi­du­je się po­kryć z fun­du­szu dy­dak­tycz­ne­go. TS2 dr inż. Andrzej Zankiewicz
17. Sys­tem zdal­ne­go po­bie­ra­nia i prze­twa­rza­nia roz­pro­szo­nych da­nych me­dycz­nych Pro­jekt oraz im­ple­men­ta­cja w wy­bra­nym ję­zy­ku skryp­to­wym sys­te­mu wspo­ma­ga­ją­ce­go po­bie­ra­nie i prze­twa­rza­nie za­kła­da­nych da­nych me­dycz­nych z roz­pro­szo­ny­ch baz da­nych me­dycz­nych. Za­kres pra­cy obej­mu­je wy­bór me­to­dy po­bie­ra­nia da­nych, ich do­pa­so­wa­nie oraz wy­bór, za­sto­so­wa­nie i ana­li­zę me­tod re­pli­ka­cji da­nych. TS2 dr inż. Grażyna Gilewska
18. Sy­mu­la­cja fil­tra­cji gra­dien­to­wej w ję­zy­ku struk­tu­ral­nym Re­ali­za­cja syn­te­zy sy­mu­la­cji fil­tra­cji gra­dien­to­wej w wy­bra­nym ję­zy­ku opi­su sprzę­tu. Pra­ca o za­kre­sie teo­re­tycz­no-sy­mu­la­cyj­nym z re­ali­za­cją w śro­do­wi­sku Qu­ar­tus. Ce­lem pra­cy je­st po­rów­na­nie me­tod fil­tra­cji ta­kich jak: kie­run­ko­we, La­pla­ce'a, kon­tu­ro­we, po­zwa­la­ją­cych na wzmac­nia­nie ele­men­tów ob­ra­zu o du­żej czę­sto­tli­wo­ści. Wy­bór ob­ra­zów po­wi­nien obej­mo­wać te, w któ­rych wy­stę­pu­ją nie­jed­no­znacz­ne obiek­ty. TS2 dr inż. Grażyna Gilewska
19. Fil­tra­cja gra­dien­to­wa w cza­sie rze­czy­wi­stym z wy­ko­rzy­sta­niem struk­tu­ry pro­gra­mo­wal­nej Syn­te­za i im­ple­men­ta­cja fil­tra­cji gra­dien­to­wej w do­stęp­nej struk­tu­rze pro­gra­mo­wal­nej. Pla­no­wa­ne jest wy­ko­rzy­sta­nie mo­du­łu z pro­ce­so­rem Cyc­lo­ne oraz Nios. Za­kres pra­cy obej­mu­je wy­bór al­go­ryt­mów, opra­co­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia pro­ce­so­ra w śro­do­wi­sku Qu­ar­tus oraz prze­pro­wa­dze­nie ba­dań. TS2 dr inż. Grażyna Gilewska
20. Ba­da­nie me­tod re­duk­cji na­pięć kro­ko­wych w po­bli­żu mo­de­lu słu­pa wy­so­kie­go na­pię­cia Ce­lem pra­cy jest prze­pro­wa­dze­nie ba­dań do­świad­czal­nych war­to­ści na­pięć kro­ko­wych w po­bli­żu mo­de­lu słu­pa wy­so­kie­go na­pię­cia. Pla­nu­je się prze­pro­wa­dze­nie ba­dań wpły­wu zmian struk­tu­ry sys­te­mu uzio­mo­we­go na war­to­ść na­pięć kro­ko­wych przy wy­mu­sze­niu w po­sta­ci uda­ru na­pię­cio­wo-prą­do­we­go. ES2 dr inż. Jarosław Wiater
21. Ana­li­za nu­me­rycz­na li­nio­wych i pro­sto­kąt­nych szy­ków an­te­no­wy­ch w pro­gra­mie AWAS2 Ce­lem pra­cy jest opra­co­wa­nie in­ter­fej­su pro­gra­mo­we­go w śro­do­wi­sku np. Mat­laba, współ­pra­cu­ją­ce­go z pro­gra­mem AWAS2, umoż­li­wia­ją­ce­go kom­pu­te­ro­wą ana­li­zę li­nio­wych i pro­sto­kąt­nych szy­ków an­te­no­wych oraz prze­pro­wa­dze­nie za je­go po­mo­cą ana­li­zy wy­bra­nych struk­tur szy­ków an­te­no­wych. TS2 dr inż. Marek Garbaruk
22. Ana­li­za trans­mi­sji sy­gna­łów ul­tra­sze­ro­ko­pa­smo­wych w łą­czach ra­dio­wych Pra­ca sta­no­wi stu­dium zja­wisk pro­pa­ga­cyj­nych wy­stę­pu­ją­cych w ka­na­łach ra­dio­wych sys­te­mów ul­tra­sze­ro­ko­pa­smo­wych UWB. Głów­nym ce­lem je­st opra­co­wa­nie in­ter­fej­su dzia­ła­ją­ce­go w śro­do­wi­sku np. Mat­lab, umoż­li­wia­ją­ce­go prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy pro­pa­ga­cji sy­gna­łów UWB i prze­pro­wa­dze­nie ta­kiej ana­li­zy. TS2 dr inż. Marek Garbaruk
23. Ana­li­za ry­zy­ka strat pio­ru­no­wych w pro­jek­to­wa­niu ochro­ny od­gro­mo­wej i prze­ciw­prze­pię­cio­wej w obiek­tach bio­ga­zow­ni Cha­rak­te­ry­sty­ka obiek­tów bio­ga­zow­ni (struk­tu­ra obiek­tu, funk­cje ele­men­tów skła­do­wych, ty­po­we roz­wią­za­nia ukła­do­we, pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne i zwią­za­ne z ni­mi za­gro­że­nia) oraz sto­so­wa­nych w nich sys­te­mów kon­tro­l­no-po­mia­ro­wych. Prze­gląd li­te­ra­tu­ry i ana­li­za za­gro­żeń stwa­rza­nych przez wy­ła­do­wa­nia pio­ru­no­we w obiek­tach bio­ga­zow­ni. Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej pro­ble­mów i roz­wią­zań tech­nicz­nych sto­so­wa­nych do ochro­ny od­gro­mo­wej i prze­ciw­prze­pię­cio­wej w obiek­tach za­gro­żo­nych wy­bu­chem. Przed­sta­wie­nie kon­cep­cji za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem strat pio­ru­no­wych wg za­le­ceń nor­my PN-EN 62305-2. Ana­li­za po­rów­naw­cza w za­kre­sie ry­zy­ka strat pio­ru­no­wy­ch i do­bo­ru środ­ków ochro­ny przed pio­ru­no­wym im­pul­sem elek­tro­ma­gne­tycz­nym dla wy­bra­nych obiek­tów i roz­wią­zań tech­nicz­nych bio­ga­zow­ni. Pro­jekt ochro­ny od­gro­mo­wej i prze­ciw­prze­pię­cio­wej dla przy­kła­do­wej bio­ga­zow­ni. Wnio­ski koń­co­we. TS2/ES2 dr hab. inż. Renata Markowska
24. Ra­dar FMCW w ob­ra­zo­wa­niu ra­da­ro­wym ISAR Pra­ca ma na ce­lu opra­co­wa­nie i zba­da­nie wy­bra­nych al­go­ryt­mów do po­pra­wy ostro­ści w ob­ra­za­ch z od­wrot­ną syn­te­tycz­ną aper­tu­rą ISAR po­przez es­ty­ma­cję pa­ra­me­trów ru­chu ra­dial­ne­go obiek­tu. Obiekt je­st oświe­tla­ny zmo­du­lo­wa­ną fa­zo­wo fa­lą cią­głą ra­da­ru FMCW, co stwa­rza pro­ble­my w po­rów­na­niu z ra­da­rem im­pul­so­wym. Pra­ca po­win­na za­wie­rać opis ty­pu ob­ra­zo­wa­nia i ana­li­zę sy­gna­łów ra­da­ru o fa­li cią­głej FMCW wy­ko­rzy­sty­wa­nych do es­ty­ma­cji ru­chu ra­dial­ne­go. Im­ple­men­ta­cja w śro­do­wi­sku Mat­lab. TS2 dr hab. inż. Ewa Świercz
25. Re­duk­cja ru­chu po­su­wi­ste­go w ob­ra­zo­wa­niu ra­da­ro­wym w try­bie ISAR w ra­da­rze im­pul­so­wym Al­go­ryt­my kom­pen­sa­cji ru­chu po­su­wi­ste­go roz­wią­zu­ją pro­blem roz­my­cia ob­ra­zu ra­da­ro­we­go. Pra­ca ma na ce­lu im­ple­men­ta­cję i ana­li­zę wy­bra­nych al­go­ryt­mów wy­ko­rzy­sta­nych do po­pra­wy ja­ko­ści ob­ra­zo­wa­nia w try­bie ISAR. Przy­kła­do­wa im­ple­men­ta­cja w śro­do­wi­sku Mat­lab na wy­bra­nym mo­de­lu sy­mu­la­cyj­nym. TS2 dr hab. inż. Ewa Świercz