PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Pytania na egzaminy dyplomowe inżynierskie

Elektronika i Telekomunikacja

 1. Stan nie­usta­lo­ny w ob­wo­dzie sze­re­go­wym RC, RL lub RLC przy wy­mu­sze­niu sko­kiem na­pię­cia sta­łe­go.
 2. Diody pół­prze­wod­ni­ko­we (pro­stow­ni­cze, sta­bi­li­za­cyj­ne, po­jem­no­ścio­we, prze­łą­cza­ją­ce) – cha­rak­te­ry­sty­ki, pa­ra­me­try, za­sto­so­wa­nia.
 3. Tran­zy­sto­ry bi­po­lar­ne i uni­po­lar­ne (JFET, MOS­FET, MES­FET) – bu­do­wa, cha­rak­te­ry­sty­ki, pa­ra­me­try, sche­ma­ty za­stęp­cze.
 4. Pod­sta­wo­we pół­prze­wod­ni­ko­we ele­men­ty opto­elek­tro­nicz­ne – pa­ra­me­try, cha­rak­te­ry­sty­ki, przy­kła­dy za­sto­so­wań.
 5. Bez­złą­czo­we ele­men­ty pół­prze­wod­ni­ko­we (np. ter­mi­sto­ry, wa­ry­sto­ry, hal­lo­tro­ny, gaus­so­tro­ny, fo­to­re­zy­sto­ry, pie­zo­re­zy­sto­ry, ele­men­ty Gunna).
 6. Pod­sta­wo­we bram­ki lo­gicz­ne (TTL, CMOS).
 7. Bu­do­wa i za­sto­so­wa­nia wzmac­nia­czy ope­ra­cyj­nych w ukła­dach li­nio­wych: wzmac­nia­cze, su­ma­to­ry, źró­dła prą­do­we i na­pię­cio­we, ukła­dy róż­nicz­ku­ją­ce i cał­ku­ją­ce. Ogra­ni­cze­nia nie­li­nio­we w ukła­dach ze wzmac­nia­cza­mi ope­ra­cyj­ny­mi.
 8. Sta­bi­li­za­to­ry na­pię­cia: li­nio­we i im­pul­so­we. Przy­kła­do­wy sche­mat i bi­lans mocy.
 9. Wzmac­nia­cze mocy małej czę­sto­tli­wo­ści. Pod­sta­wo­we wła­ści­wo­ści wzmac­nia­czy mocy klasy A, B, AB, D. Znie­kształ­ce­nia nie­li­nio­we we wzmac­nia­czach mocy.
 10. Prze­twor­ni­ki cy­fro­wo–ana­lo­go­we i ana­lo­go­wo–cy­fro­we; ro­dza­je prze­twor­ni­ków, pa­ra­me­try, przy­kła­dy za­sto­so­wań.
 11. Pętla fa­zo­wa – za­sa­da dzia­ła­nia, pod­sta­wo­we za­sto­so­wa­nia.
 12. Opis pro­ce­su trans­mi­sji da­nych za po­mo­cą war­stwo­we­go mo­de­lu OSI.
 13. Ad­re­so­wa­nie sta­cji sie­cio­wych pra­cu­ją­cych z pro­to­ko­łem IP.
 14. Pod­sta­wo­we ma­gi­stra­le trans­mi­sji da­nych w sys­te­mach mi­kro­pro­ce­so­ro­wych (rów­no­le­gła, I2C, SPI, 1-wi­re, USART). Opi­sać dzia­ła­nie wy­bra­nej ma­gi­stra­li.
 15. Pod­sta­wo­we typy zmien­nych sto­so­wa­nych w ję­zy­ku C/C++, ich roz­mia­ry w pa­mię­ci oraz za­kre­sy moż­li­wych do za­pi­sa­nia liczb. Kod NKB, U2 oraz Qx.
 16. Prób­ko­wa­nie i kwan­ty­za­cja sy­gna­łów ana­lo­go­wych. Za­sa­dy do­bo­ru czę­sto­tli­wo­ści prób­ko­wa­nia sy­gna­łów.
 17. Wła­ści­wo­ści dys­kret­ne­go prze­kształ­ce­nia Fo­urie­ra i szyb­kie­go prze­kształ­ce­nia Fo­urie­ra.
 18. Me­to­dy wy­zna­cza­nia i za­sto­so­wa­nie cha­rak­te­ry­styk czę­sto­tli­wo­ścio­wych fil­trów.
 19. Po­rów­na­nie wła­ści­wo­ści i struk­tu­ra cy­fro­wych fil­trów NOI i SOI.
 20. Ro­dza­je za­kłó­ceń i znie­kształ­ceń w trans­mi­syj­nych to­rach prze­wo­do­wych i bez­prze­wo­do­wych.
 21. Przy­czy­ny po­wsta­wa­nia błę­dów w trans­mi­sji sy­gna­łów cy­fro­wych oraz pa­ra­me­try cha­rak­te­ry­zu­ją­ce ja­kość trans­mi­sji sy­gna­łów cy­fro­wych.

Specjalność: Aparatura Elektroniczna

 1. Pa­ra­me­try roz­pro­sze­nia wie­low­rot­ni­ka – de­fi­ni­cja i spo­sób po­mia­ru.
 2. Wła­ści­wo­ści fali pła­skiej (TEM) i wła­ści­wo­ści fal w fa­lo­wo­dach.
 3. Ukła­dy tech­ni­ki wiel­kich czę­sto­tli­wo­ści – sprzę­ga­cze kie­run­ko­we, dziel­ni­ki mocy, fil­try, re­zo­na­to­ry.
 4. Mo­du­la­cje ana­lo­go­we – pod­sta­wo­we cechy, prze­bie­gi cza­so­we, widmo, za­leż­no­ści ener­ge­tycz­ne.
 5. Mo­du­la­to­ry i de­mo­du­la­to­ry AM, FM, PM.
 6. Mo­du­la­cje cy­fro­we – ro­dza­je i wła­ści­wo­ści.
 7. Kon­struk­cje i pa­ra­me­try ukła­dów prze­mia­ny czę­sto­tli­wo­ści.
 8. Ge­ne­ra­to­ry LC i kwar­co­we – pod­sta­wo­we kon­struk­cje.
 9. Ele­men­ty i ukła­dy ogra­ni­cza­nia prze­pięć w in­sta­la­cjach elek­trycz­nych i sys­te­mach trans­mi­sji sy­gna­łów.
 10. Ro­dza­je sprzę­żeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych mię­dzy ukła­da­mi prze­wo­dów – omó­wić wy­bra­ny ro­dzaj.
 11. Wy­ła­do­wa­nia elek­tro­sta­tycz­ne (ESD) – cha­rak­te­ry­sty­ka i me­to­dy ochro­ny.
 12. Mul­ti­me­try cy­fro­we – za­sa­da dzia­ła­nia.
 13. Spo­so­by prób­ko­wa­nia w oscy­lo­sko­pie cy­fro­wym.

Specjalność: AE, ścieżka dyplomowania: Telekomunikacja Bezprzewodowa

 1. Linia długa w te­le­ko­mu­ni­ka­cji, za­sto­so­wa­nia (in­wer­te­ry im­mi­tan­cji, trans­for­ma­tor sze­ro­ko­pa­smo­wy, inne).
 2. Od­bior­nik su­per­he­te­ro­dy­no­wy.
 3. Au­to­ma­tycz­ne re­gu­la­cje w od­bior­ni­ku – ARW i ARCz.
 4. Me­to­dy zwie­lo­krot­nia­nia ka­na­łów te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.
 5. Za­sa­da dzia­ła­nia sys­te­mu GSM.
 6. Sys­te­my trun­kin­go­we.
 7. Te­le­wi­zja cy­fro­wa w stan­dar­dzie DVB.
 8. Ra­dio­fo­nia ana­lo­go­wa i cy­fro­wa – stan­dar­dy.
 9. Tech­ni­ka iden­ty­fi­ka­cji zdal­nej RFID – cechy, po­dział, przy­kła­do­we za­sto­so­wa­nia.
 10. Wy­świe­tla­cze LCD/TFT – bu­do­wa, za­sa­da dzia­ła­nia, zja­wi­ska fi­zycz­ne.
 11. Me­to­dy pro­jek­cji ob­ra­zu te­le­wi­zyj­ne­go (pro­jek­to­ry wi­zyj­ne).

Specjalność: AE, ścieżka dyplomowania: Elektronika Przemysłowa

 1. Ty­ry­sto­ry, tria­ki i opto­tria­ki – bu­do­wa, pa­ra­me­try, za­sto­so­wa­nie.
 2. Ukła­dy pro­stow­ni­ków dwu- i trój­fa­zo­wych oraz ich pod­sta­wo­we pa­ra­me­try.
 3. Prze­kaź­nik SSR. Bu­do­wa i dzia­ła­nie.
 4. Fa­low­ni­ki na­pię­cia. Bu­do­wa i dzia­ła­nie.
 5. Fa­low­ni­ki prądu. Bu­do­wa i dzia­ła­nie.
 6. Prze­twor­ni­ce DC/DC. Przy­kła­do­wy sche­mat i za­sa­da dzia­ła­nia.

Specjalność: Teleinformatyka i Optoelektronika

 1. Struk­tu­ra apli­ka­cji in­ter­ne­to­wych oraz sto­so­wa­nych w nich tech­no­lo­gii.
 2. Cha­rak­te­ry­sty­ka sys­te­mu DNS.
 3. Po­rów­na­nie ro­utin­gu sta­tycz­ne­go i dy­na­micz­ne­go w sieci IP.
 4. Po­rów­na­nie cech ko­mu­to­wa­nej i pa­kie­to­wej trans­mi­sji da­nych w ko­mór­ko­wej sieci te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nej.
 5. Pod­sta­wo­we ro­dza­je ko­mu­ta­cji w sie­ciach te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.
 6. Wady, za­le­ty oraz przy­kła­dy sy­gna­li­za­cji w ka­na­le sko­ja­rzo­nym i w ka­na­le wspól­nym.

Specjalność: TiO, ścieżka dyplomowania: Teleinformatyka

 1. Cha­rak­te­ry­sty­ka stan­dar­dów sieci bez­prze­wo­do­wych ro­dzi­ny Wi-Fi.
 2. Pro­to­ko­ły ro­utin­gu dy­na­micz­ne­go i ich wła­ści­wo­ści.
 3. Po­dział i cha­rak­te­ry­sty­ka al­go­ryt­mów szy­fro­wa­nia sto­so­wa­nych w sys­te­mach sie­cio­wych.
 4. Tech­no­lo­gie za­bez­pie­czeń sto­so­wa­ne w sie­ciach stan­dar­du Wi-Fi.
 5. Struk­tu­ra sys­te­mu za­rzą­dza­nia sie­cią z pro­to­ko­łem SNMP.
 6. Pod­sta­wo­we ar­chi­tek­tu­ry sys­te­mów za­pew­nie­nia pa­ra­me­trów ja­ko­ścio­wych w sie­ciach kom­pu­te­ro­wych.
 7. Cha­rak­te­ry­sty­ka tech­no­lo­gii wir­tu­al­nych sieci lo­kal­nych (VLAN).
 8. Cechy, me­to­dy re­ali­za­cji i za­sto­so­wa­nia wir­tu­al­nych sieci pry­wat­nych (VPN).
 9. Cer­ty­fi­ka­ty cy­fro­we oraz in­fra­struk­tu­ra klu­cza pu­blicz­ne­go (PKI) i ich rola w sys­te­mach pod­pi­su cy­fro­we­go.
 10. Opis dzia­ła­nia fil­tru typu TBF.
 11. Po­dział sieci IP na pod­sie­ci me­to­da­mi FLSM i VLSM.
 12. Cha­rak­te­ry­sty­ka NAS i SAN jako tech­no­lo­gii przy­łą­cza­nia pa­mię­ci ma­so­wych do sys­te­mów ser­we­ro­wych.
 13. Model ge­ne­ra­cji sy­gna­łu mowy, trans­mi­tan­cja fil­tru mo­de­lu­ją­ce­go trakt gło­so­wy. Przy­kła­dy stan­dar­dów ko­do­wa­nia sy­gna­łu mowy.
 14. Kom­pre­sja sy­gna­łu audio i wideo w stan­dar­dach MPEG1 oraz MPEG2.
 15. Po­rów­na­nie stan­dar­dów MPEG1/MPEG2 ze stan­dar­dem MPEG4.

Specjalność: TiO, ścieżka dyplomowania: Optoelektronika

 1. Bu­do­wa świa­tło­wo­du. Po­dział świa­tło­wo­dów ze wzglę­du na pro­fil współ­czyn­ni­ka za­ła­ma­nia świa­tła i licz­bę pro­wa­dzo­nych modów.
 2. Tłu­mie­nie w świa­tło­wo­dach. Okna trans­mi­syj­ne wy­ko­rzy­sty­wa­ne w te­le­ko­mu­ni­ka­cji świa­tło­wo­do­wej.
 3. Bu­do­wa ty­po­we­go świa­tło­wo­do­we­go toru te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go. Przy­kła­do­we ele­men­ty sto­so­wa­ne w cha­rak­te­rze na­daj­ni­ka i od­bior­ni­ka.
 4. Dys­per­sja w świa­tło­wo­dach. Ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści trans­mi­sji da­nych w świa­tło­wo­dach jedno i wie­lo­mo­do­wych.
 5. Ele­men­ty opto­elek­tro­nicz­ne sto­so­wa­ne do za­mia­ny ener­gii pro­mie­nio­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną – bu­do­wa, cha­rak­te­ry­sty­ki na­pię­cio­wo-prą­do­we, spo­sób łą­cze­nia.

Elektrotechnika

 1. Ro­dza­je izo­la­to­rów sto­so­wa­nych w li­niach elek­tro­ener­ge­tycz­nych. Wpływ desz­czu i za­bru­dzeń na wy­trzy­ma­łość izo­la­to­rów li­no­wych.
 2. Ty­po­we formy wy­ła­do­wań w po­wie­trzu. Czyn­ni­ki ma­ją­ce wpływ na wy­trzy­ma­łość elek­trycz­ną po­wie­trza przy na­pię­ciu prze­mien­nym, sta­łym i uda­ro­wym.
 3. Me­to­dy po­mia­ru wy­so­kich na­pięć prze­mien­nych, sta­łych i uda­ro­wych.
 4. Me­to­dy wy­twa­rza­nia wy­so­kich na­pięć i prą­dów uda­ro­wych.
 5. Ro­dza­je sprzę­żeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych po­mię­dzy ukła­da­mi prze­wo­dów – omó­wić wy­bra­ny ro­dzaj.
 6. Zja­wi­ska fa­lo­we w li­niach dłu­gich.
 7. Wy­ła­do­wa­nie pio­ru­no­we – cha­rak­te­ry­sty­ka, ocena za­gro­że­nia i pod­sta­wo­we me­to­dy ochro­ny.
 8. Ele­men­ty i ukła­dy do ogra­ni­cza­nia prze­pięć w in­sta­la­cjach elek­trycz­nych.
 9. Cha­rak­te­ry­sty­ki me­cha­nicz­ne ma­szyn asyn­chro­nicz­nych.
 10. Cha­rak­te­ry­sty­ki me­cha­nicz­ne sil­ni­ków prądu sta­łe­go.
 11. Cha­rak­te­ry­sty­ki ze­wnętrz­ne (U-I) prąd­nic prądu sta­łe­go.
 12. Dobór urzą­dzeń elek­trycz­nych ze wzglę­du na pracę dłu­go­trwa­łą i wa­run­ki zwar­cio­we.
 13. Ele­men­ty i ukła­dy do ogra­ni­cza­nia prze­pięć.
 14. Ge­ne­ra­to­ry uda­rów na­pię­cio­wych i prą­do­wych.
 15. Grupy po­łą­czeń trans­for­ma­to­rów trój­fa­zo­wych.
 16. Kom­pen­sa­cja mocy bier­nej w sys­te­mach elek­tro­ener­ge­tycz­nych.
 17. Me­to­dy po­mia­ru prą­dów uda­ro­wych.
 18. Me­to­dy po­mia­ru wy­so­kie­go na­pię­cia.
 19. Po­mia­ry im­pe­dan­cji pętli zwar­cia.
 20. Po­mia­ry re­zy­stan­cji uzie­mie­nia.
 21. Prze­pię­cia w sie­ciach elek­tro­ener­ge­tycz­nych i spo­so­by ich ogra­ni­cza­nia.
 22. Ro­dza­je ma­szyn prądu sta­łe­go.
 23. Ro­dza­je ma­szyn syn­chro­nicz­nych.
 24. Rola trans­for­ma­to­rów w sys­te­mie elek­tro­ener­ge­tycz­nym.
 25. Roz­dziel­ni­ce wnę­trzo­we i na­po­wietrz­ne w sys­te­mach elek­tro­ener­ge­tycz­nych.
 26. Sa­mo­czyn­ne wy­łą­cza­nie za­si­la­nia w sie­ciach TN i TT.
 27. Sche­mat za­stęp­czy i rów­na­nia trans­for­ma­to­ra.
 28. Sche­mat za­stęp­czy ma­szy­ny in­duk­cyj­nej (asyn­chro­nicz­nej).
 29. Współ­pra­ca ge­ne­ra­to­ra syn­chro­nicz­ne­go z sie­cią elek­tro­ener­ge­tycz­ną.
 30. Wy­ma­ga­nia sta­wia­ne za­bez­pie­cze­niom elek­tro­ener­ge­tycz­nym.
 31. Wy­trzy­ma­łość uda­ro­wa ukła­dów po­wietrz­nych.
 32. Za­sa­da dzia­ła­nia za­bez­pie­cze­nia róż­ni­co­wo-wzdłuż­ne­go.
 33. Za­sa­dy ochro­ny od­gro­mo­wej.