PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Pytania na egzaminy dyplomowe magisterskie

Elektronika i Telekomunikacja

 1. Głów­ne pa­ra­me­try anten.
 2. Bi­lans mocy sy­gna­łu w łączu bez­prze­wo­do­wym.
 3. Spo­so­by kształ­to­wa­nia cha­rak­te­ry­sty­ki pro­mie­nio­wa­nia an­te­ny/ukła­du an­te­no­we­go.
 4. Pod­sta­wo­we pa­ra­me­try, cha­rak­te­ry­sty­ki i roz­kła­dy sto­so­wa­ne w opi­sie nie­za­wod­no­ści.
 5. Pod­sta­wo­we struk­tu­ry nie­za­wod­no­ścio­we – wła­ści­wo­ści i przy­kła­dy.
 6. Me­to­dy te­sto­wa­nia ukła­dów elek­tro­nicz­nych.
 7. Podaj wzór na in­for­ma­cję Shan­no­na dys­kret­ne­go źró­dła wia­do­mo­ści. Podaj wzór na en­tro­pię Shan­no­na dys­kret­ne­go źró­dła wia­do­mo­ści. Podaj pierw­sze twier­dze­nie Shan­no­na o roli en­tro­pii w ko­do­wa­niu źró­dła dys­kret­ne­go.
 8. Podaj okre­śle­nie in­for­ma­cji wza­jem­nej i wyraź in­for­ma­cję wza­jem­ną za po­mo­cą re­la­cji en­tro­pii. Podaj de­fi­ni­cję po­jem­no­ści ka­na­łu in­for­ma­cyj­ne­go. Sfor­mu­łuj II twier­dze­nie Shan­no­na o ko­do­wa­niu ka­na­łu dys­kret­ne­go i krót­ko je omów.
 9. Podaj za­ło­że­nia III twier­dze­nia Shan­no­na i podaj wzór na po­jem­ność ka­na­łu łą­czą­ce­go trzy klu­czo­we ele­men­ty ka­na­łu te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go. Omów krót­ko rolę tego twier­dze­nia w pro­jek­to­wa­niu sys­te­mu in­for­ma­cyj­ne­go.
 10. Podaj de­fi­ni­cję kodów nad­mia­ro­wych. Przed­staw po­dział kodów nad­mia­ro­wych ze wzglę­du na spo­sób two­rze­nia kodu. Jaka wiel­kość de­cy­du­je o moż­li­wo­ściach de­tek­cyj­nych i ko­rek­cyj­nych kodu.
 11. Stos pro­to­ko­łów w sie­ciach TCP/IP i funk­cje re­ali­zo­wa­ne w jego po­szcze­gól­nych war­stwach.
 12. Struk­tu­ra, dzia­ła­nie i za­sto­so­wa­nia sieci w tech­no­lo­gii MPLS.
 13. Po­rów­na­nie wy­bra­nych metod ste­ro­wa­nia prze­pły­wem w pro­to­ko­le TCP/IP.
 14. Me­to­dy tech­nicz­ne­go za­rzą­dza­nia urzą­dze­nia­mi sie­cio­wy­mi oraz ob­sza­ry i ogra­ni­cze­nia ich za­sto­so­wań.
 15. Cha­rak­te­ry­sty­ka me­cha­ni­zmów QoS oraz cel ich sto­so­wa­nia w cy­fro­wych sie­ciach trans­mi­sji da­nych.
 16. Ele­men­ty kom­plek­so­wej po­li­ty­ki bez­pie­czeń­stwa in­for­ma­cji.
 17. Wa­run­ki za­pew­nie­nia po­uf­no­ści i in­te­gral­no­ści da­nych oraz me­to­dy ich prak­tycz­nej re­ali­za­cji.
 18. Ro­dza­je i cechy wir­tu­al­nych sieci pry­wat­nych (VPN).
 19. Przed­sta­wić pro­ce­du­rę pla­no­wa­nia, wy­ko­na­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tu te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go.
 20. Pasz­por­ty­za­cja sieci te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, jej cele i me­to­dy re­ali­za­cji.
 21. Przed­sta­wić i omó­wić pod­sta­wo­we ele­men­ty in­fra­struk­tu­ry te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nej (ka­na­li­za­cja pier­wot­na i wtór­na, in­sta­la­cje te­le­tech­nicz­ne, stu­dzien­ki te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne i inne).
 22. Za­sa­da pracy ana­li­za­to­ra widma i jego wy­ko­rzy­sta­nie w prak­ty­ce po­mia­ro­wej.
 23. Za­sa­da pracy ana­li­za­to­ra wek­to­ro­we­go i jego wy­ko­rzy­sta­nie w prak­ty­ce po­mia­ro­wej.
 24. In­ter­fej­sy po­mia­ro­we sto­so­wa­ne w mier­nic­twie elek­tro­nicz­nym.
 25. Ba­da­nie od­por­no­ści na wy­ła­do­wa­nie elek­tro­sta­tycz­ne (ESD) – cha­rak­te­ry­sty­ka, za­sa­dy pro­wa­dze­nia, sta­no­wi­sko, apa­ra­tu­ra, za­kre­sy badań.
 26. Ba­da­nia od­por­no­ści na udary oraz na serie szyb­kich elek­trycz­nych sta­nów przej­ścio­wych EFT/Burst – cha­rak­te­ry­sty­ka, za­sa­dy pro­wa­dze­nia, apa­ra­tu­ra, za­kre­sy badań.
 27. Ba­da­nia od­por­no­ści na dzia­ła­nie pola ma­gne­tycz­ne­go – za­sa­dy pro­wa­dze­nia, apa­ra­tu­ra, za­kre­sy badań.
 28. Ba­da­nia od­por­no­ści na dzia­ła­nie za­bu­rzeń pro­mie­nio­wa­nych – me­to­dy, sta­no­wi­ska i za­sa­dy pro­wa­dze­nia badań, apa­ra­tu­ra.
 29. Me­to­dy i apa­ra­tu­ra do po­mia­ru za­bu­rzeń prze­wo­dzo­nych emi­to­wa­nych przez urzą­dze­nia.
 30. Wa­run­ki tech­nicz­ne i usy­tu­owa­nia te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych ka­na­li­za­cji i linii ka­blo­wych.
 31. Sys­te­my uzio­mo­we obiek­tów te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych – wy­ma­ga­nia, roz­wią­za­nia, za­sa­dy re­ali­za­cji.
 32. Sys­te­my wy­rów­ny­wa­nia po­ten­cja­łów w obiek­tach te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych – wy­ma­ga­nia, roz­wią­za­nia, za­sa­dy re­ali­za­cji.
 33. Za­si­la­nie obiek­tów te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych – wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce in­sta­la­cji elek­trycz­nych (AC, DC, za­si­la­nie gwa­ran­to­wa­ne).
 34. In­sta­la­cje te­le­tech­nicz­ne w obiek­tach – wy­ma­ga­nia i roz­wią­za­nia tech­nicz­ne (sys­te­my bez­pie­czeń­stwa, te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne, te­le­fo­nia i In­ter­net, roz­pro­wa­dza­nie sy­gna­łów RTV i mul­ti­me­dial­nych, oka­blo­wa­nie struk­tu­ral­ne, sys­te­my ochro­ny i mo­ni­to­rin­gu).
 35. Ana­li­za li­nio­wych ukła­dów elek­tro­nicz­nych w dzie­dzi­nie czasu. Me­to­dy zmien­nych stanu, me­to­dy Eu­le­ra, Run­ge­go-Kutty.
 36. Ana­li­za sta­ło­prą­do­wa ukła­dów nie­li­nio­wych. Me­to­dy New­to­na-Ra­ph­so­na.
 37. Opty­ma­li­za­cja na pod­sta­wie pro­gra­mo­wa­nia nie­li­nio­we­go. Me­to­dy gra­dien­to­we.
 38. Mo­du­la­cje sy­gna­łów w optycz­nych sie­ciach te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.
 39. Me­to­dy mul­ti­plek­sa­cji sy­gna­łów w optycz­nych sie­ciach te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.
 40. Ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści trans­mi­sji da­nych w optycz­nych sie­ciach te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.
 41. Ele­men­ty ak­tyw­ne i pa­syw­ne optycz­ne­go toru te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go.