Podstawy Telekomunikacji
ul. Zwierzyniecka 10, 15-351 Białystok, s. CDB-32

Zajęcia:


Aplikacje Mobilne

Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych

Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Podstawy Telekomunikacji

Przetwarzanie Sygnałów

Sieciowe Systemy Wbudowane

Systemy Mikroprocesorowe w Zastosowaniach Przemysłowych i Sieciowych

Systemy Telekomutacji

Linki:


Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. Krzysztof Konopko

Materiały:


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Administracja usługą typu Centrex pdf file
 • Sygnały deterministyczne i stochastyczne pdf file
 • Zarządzanie abonentami i konfigurowanie usług telekomunikacyjnych pdf file
 • Badanie parametrów pętli abonenckiej pdf file
 • Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa kanału telefonicznego pdf file
 • Charakterystyka fazowo-częstotliwościowa kanału telefonicznego, opóźnienie grupowe pdf file
 • Modulacja amplitudy pdf file
 • Modulacja częstotliwości pdf file
 • Transmisja sygnałów w paśmie podstawowym – kody transmisyjne pdf file
 • Transmisja sygnałów w paśmie podstawowym - BER pdf file
 • Cyfrowa transmisja pasmowa - kluczowanie amplitudy pdf file
 • Cyfrowa transmisja pasmowa - kluczowanie fazy pdf file

Materiały dodatkowe:

 • Instrukcja obsługi programu TERMAC pdf file
 • Wprowadzenie do programu GNURadio pdf file
 • Prezentacje z wykładu dla studentów Elektroniki i Telekomunikacji 1 pdf file 2 pdf file 3 pdf file 4 pdf file 5 pdf file 6 pdf file 7 pdf file 8 pdf file 9 pdf file 10 pdf file 11 pdf file 12 pdf file 13 pdf file 14 pdf file

Wyniki testu pdf file

Egzamin ustny w piątek 29.06.2018 od 10:00 w CBD s. 32

Egzamin poprawkowy ustny w piątek 21.09.2018 od 10:00 w CBD s. 32

Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:

 • Omów model systemu telekomunikacyjnego.
 • Dokonaj klasyfikacji systemów telekomunikacyjnych ze względu na sposób przekazu oraz rodzaj przesyłanych wiadomości.
 • Dokonaj klasyfikacji i omów metody analizy sygnałów deterministycznych.
 • Omów metody analizy sygnałów stochastycznych.
 • Wyjaśnij pojęcia stacjonarności i ergodyczności sygnałów stochastycznych.
 • Transmisja sygnałów deterministycznych przez kanał transmisyjny.
 • Omów i porównaj właściwości torów przewodowych współosiowych i symetrycznych.
 • Omów podstawowe rodzaje zniekształceń wprowadzanych przez tory przewodowe.
 • Omów zalety i wady transmisji światłowodowej.
 • Dokonaj klasyfikacji torów radiowych.
 • Omów źródła szumu powodowane przez człowieka oraz zakłócenia naturalne o charakterze makroskopowym.
 • Omów podstawowe rodzaje szumów fluktuacyjnych.
 • Omów parametry charakteryzujące właściwości szumowe układu (zastępcze pasmo szumowe układu, stosunek sygnał szum, zastępcza temperatura szumowa, współczynnik szumów)
 • Wyjaśnij pojęcia ilość informacji, entropia, przepływność, przepustowość.
 • Omów celowość i sposoby przetwarzania sygnałów oraz dokonaj klasyfikacji systemów modulacji.
 • Porównaj właściwości pasmowe i szumowe modulacji analogowych.
 • Omów model transmisji w systemie PCM.
 • Klasyfikacja systemów kwantyzacji. Właściwości pasmowe i szumowe systemu PCM.
 • Omów podstawowe przyczyny powstawania błędów w transmisji sygnałów cyfrowych oraz parametry charakteryzujące jakość transmisji sygnałów cyfrowych.
 • Właściwości filtru dopasowanego. Filtr dopasowany a odbiornik korelacyjny.
 • Omów na przykładach właściwości kodów transmisyjnych.
 • Porównaj właściwości pasmowe i szumowe binarnych modulacji cyfrowych.
 • Omów metody zwielokrotniania kanałów transmisyjnych.
 • Omów podstawowe metody rozpraszania widma.
 • Omów podstawowe metody komutacji.
 • Podstawowe podzespoły centrali telefonicznej.
 • Klasyfikacja systemów sygnalizacji.
 • Porównaj sygnalizację w kanale skojarzonym i w kanale wspólnym.
 • Podstawowe cechy sieci PSTN.
 • Rodzaje sygnalizacji w analogowym łączu abonenckim.
 • Typy kanałów i rodzaje dostępu w sieci ISDN.
 • Porównaj metody kompresji sygnałów mowy (kodowanie przebiegu, kodowanie źródła).
 • Dokonaj porównania systemów rodiokomunikacyjnych.
 • Omów podstawowe cechy systemów komórkowych. Metody zwiększania pojemności systemów komórkowych.

Literatura:

 • S. Haykin: "Systemy telekomunikacyjne", WKŁ, Warszawa 2004.
 • W. Kabaciński, M. Żal: "Sieci telekomunikacyjne", WKŁ, Warszawa 2008
 • K. Wesołowski: "Systemy radiokomunikacji ruchomej", WKŁ, Warszawa 2006
 • A. Jajszczyk: "Wstęp do telekomutacji", WNT, Warszawa 2004.
 • http://gnuradio.org/