PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Seminaria naukowe

Archiwum seminariów

Se­mi­na­ria Ka­te­dry Te­le­ko­mu­ni­ka­cji i Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej od­by­wa­ją się w sali 306 bu­dyn­ku Wy­dzia­łu Elek­trycz­ne­go i roz­po­czy­na­ją się o go­dzi­nie 9:00.

5 grudnia 2017

dr hab. inż. Renata Markowska

Ba­da­nia od­por­no­ści na po­la ma­gne­tycz­ne o czę­sto­tli­wo­ści sie­ci oraz po­la ma­gne­tycz­ne im­pul­so­we i oscy­la­cyj­ne tłu­mio­ne

Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ma­ga­nia, za­sa­dy pro­wa­dze­nia i za­kre­sy ba­dań od­por­no­ści urzą­dzeń elek­trycz­ny­ch i elek­tro­nicz­ny­ch na od­dzia­ły­wa­nie po­la ma­gne­tycz­ne­go o czę­sto­tli­wo­ści sie­ci oraz po­la ma­gne­tycz­ne­go im­pul­so­we­go i oscy­la­cyj­nie tłu­mio­ne­go, zgod­nie z za­le­ce­nia­mi obo­wią­zu­ją­cy­ch norm kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej.
12 grudnia 2017

prof. dr hab. inż. Jurij Griszin

Sta­bil­ne me­to­dy es­ty­ma­cji da­ny­ch lo­so­wy­ch i pro­ce­sów

Przed­sta­wio­no prze­gląd me­tod „ro­bu­st es­ti­ma­tion” da­ny­ch i procesów w wa­run­ka­ch kie­dy wy­ni­ki pomiarów na­le­żą do roz­kła­dów praw­do­po­do­bień­stwa o dłu­gi­ch „ogon­ka­ch”. Roz­pa­trzono me­to­dy MP, teo­rii systemów o zmien­nej struk­tu­rze, „or­der sta­tistics” oraz wy­ko­rzy­sta­nia „in­flu­en­ce func­tions” Hu­be­ra. Me­to­dy te za­sto­so­wa­ne tak­że dla procesów lo­so­wy­ch z wy­ko­rzy­sta­niem teo­rii fil­tra­cji nie­li­nio­wej. Po­da­ne przy­kła­dy.
16 stycznia 2018

dr inż. Marek Garbaruk

Pro­jek­to­wa­nie i cha­rak­te­ry­sty­ki an­ten wie­lo­pa­smo­wy­ch

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­gad­nie­nia zwią­za­ne z pro­jek­to­wa­niem i wła­ści­wo­ścia­mi an­ten wie­lo­pa­smo­wych. W ra­ma­ch prze­glą­du li­te­ra­tu­ro­we­go omó­wio­ne zo­sta­ną wy­bra­ne kon­struk­cje ta­kich an­ten. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki pro­jek­to­wa­nia dwóch an­ten, pra­cu­ją­cych w wy­bra­nych pa­smach czę­sto­tli­wo­ści. Po­ka­za­ne i prze­ana­li­zo­wa­ne zo­sta­ną cha­rak­te­ry­sty­ki im­pe­dan­cji i współ­czyn­ni­ka fa­li sto­ją­cej oraz cha­rak­te­ry­sty­ki pro­mie­nio­wa­nia obu an­ten.