PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Seminaria KTiAE w roku 2007

15 stycznia 2007

dr inż. Andrzej Zankiewicz

Konwergencja telekomunikacji i informatyki jako podstawa nowej specjalności kształcenia politechnicznego

W ostat­nich la­tach ob­ser­wu­je się ści­słą in­te­gra­cję dzie­dzin te­le­ko­mu­ni­ka­cji oraz in­for­ma­ty­ki. Wdra­ża­ne współ­cze­śnie sys­te­my ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej sta­no­wią w isto­cie zło­żo­ne pro­jek­ty obej­mu­ją­ce współ­pra­cu­ja­ce ze sobą roz­wią­za­nia te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne i in­for­ma­tycz­ne. Sy­tu­acja ta stwa­rza zapotrze­bowanie na in­ter­dy­scy­pli­nar­nych spe­cja­li­stów po­sia­da­ją­cych nie­zbęd­ną wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści do two­rze­nia oraz za­rzą­dza­nia ta­ki­mi sys­te­ma­mi. W od­po­wie­dzi na to za­po­trze­bo­wa­nie wiele uczel­ni tech­nicz­nych two­rzy obec­nie nowe spe­cjal­no­ści kształ­ce­nia ma­ją­ce na celu przy­go­to­wa­nie ab­sol­wen­tów do pro­fe­sjo­nal­ne­go wy­ko­ny­wa­nia zadań zwią­za­nych z bu­do­wą i utrzy­ma­niem no­wo­cze­snej in­fra­struk­tu­ry te­le­in­for­ma­tycz­nej. W ra­mach se­mi­na­rium omó­wio­ny zo­sta­nie pro­gram zajęć pro­wa­dzo­nych na spe­cjal­no­ści „Te­le­in­for­ma­ty­ka” oraz do­ko­nan zo­sta­nie prze­gląd ana­lo­gicz­nych pro­gra­mów na in­nych uczel­niach w kraju i za gra­ni­cą. Przed­sta­wio­na bę­dzie też próba oceny re­ali­zo­wa­ne­go pro­gra­mu w świe­tle pro­gnoz roz­wo­ju sys­te­mów ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej.
17 kwietnia 2007

mgr inż. Grzegorz Kraszewski

Filtry cyfrowe z maskowaniem odpowiedzi częstotliwościowej – zasada działania i implementacja na procesorach SIMD

Ma­sko­wa­nie od­po­wie­dzi czę­sto­tli­wo­ścio­wej to tech­ni­ka bu­do­wy fil­trów cy­fro­wych o bar­dzo wą­skim pa­śmie przej­ścio­wym przy za­cho­wa­niu nie­wiel­kiej zło­żo­no­ści ob­li­cze­nio­wej. Ko­rzy­sta­jąc z ma­sko­wa­nia można za­pro­jek­to­wać tra­dy­cyj­ny filtr dol­no-, lub gór­no­prze­pu­sto­wy, filtr pa­smo­wo­za­po­ro­wy i pa­smo­wo­prze­pu­sto­wy, a tak­że fil­try wie­lo­pa­smo­we. Uży­wa­jąc fil­trów FIR jako blo­ków, otrzy­mu­je­my filtr za­cho­wu­ją­cy za­le­ty kla­sycz­nych fil­trów o skoń­czo­nej od­po­wie­dzi im­pul­so­wej, a więc bez­wa­run­ko­wą sta­bil­ność i li­nio­wą cha­rak­te­ry­sty­kę fa­zo­wą. Na se­mi­na­rium omó­wio­na zo­sta­nie sama tech­ni­ka ma­sko­wa­nia od­po­wie­dzi czę­sto­tli­wo­ścio­wej, spo­sób pro­jek­to­wa­nia fil­trów, a także opty­ma­li­za­cja dla jed­no­stek wek­to­ro­wych SIMD.
8 maja 2007

mgr inż. Jarosław Wiater

Nowe algorytmy estymacji zagrożenia piorunowego systemów sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych WN

Pro­wa­dza­na obec­ne mo­der­ni­za­cja sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nych ukie­run­ko­wa­na jest na wpro­wa­dza­nie sys­te­mów zdal­ne­go za­rzą­dza­nia i mi­ni­ma­li­za­cji kosz­tów utrzy­ma­nia, co wiąże się bez­po­śred­nio z wpro­wa­dza­niem urzą­dzeń i sys­te­mów elek­tro­nicz­nych. Urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne, szcze­gól­nie urzą­dze­nia ste­ro­wa­ne cy­fro­wo, są znacz­nie bar­dziej po­dat­ne na za­bu­rze­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne wy­stę­pu­ją­ce na te­re­nie sta­cji. Szcze­gól­nie groź­ne dla urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych są za­gro­że­nia po­wsta­ją­ce pod­czas bez­po­śred­nich wy­ła­do­wań pio­ru­no­wych na te­re­nie sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nych. W celu za­pew­nie­nia sku­tecz­nej ochro­ny przed na­ra­że­nia­mi pio­ru­no­wy­mi ce­lo­wym staje się pod­ję­cie badań sy­mu­la­cyj­no-ana­li­tycz­nych, któ­rych celem bę­dzie ocena wy­stę­pu­ją­ce­go za­gro­że­nia pio­ru­no­we­go urzą­dzeń i sys­te­mów elek­tro­nicz­nych pra­cu­ją­cych na te­re­nie sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nej. Ba­da­nia w głów­nej mie­rze opie­ra­ły się na po­mia­rze wzro­stu po­ten­cja­łu sys­te­mu uzio­mo­we­go sta­cji w róż­nych jej punk­tach wzglę­dem ziemi od­nie­sie­nia (GPR) przy wy­mu­szo­nym prze­pły­wie prądu uda­ro­we­go wpro­wa­dza­ne­go do róż­nych punk­tów na te­re­nie sta­cji. Wy­ni­ki badań te­re­no­wych oraz do­stęp do szcze­gó­ło­wej do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej sta­cji po­zwo­li­ły stwo­rzyć wia­ry­god­ny model kom­pu­te­ro­wy sta­cji WN z wy­ko­rzy­sta­niem kilku pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych od­po­wied­nio sprzę­żo­nych po­mię­dzy sobą nowo opra­co­wa­ny­mi mo­du­ła­mi. Ca­łość pod­ję­tych dzia­łań po­zwa­la na stwo­rze­nie no­wych al­go­ryt­mów po­stę­po­wa­nia ma­ją­cych na celu okre­śle­nie za­gro­że­nia pio­ru­no­we­go sys­te­mów ste­ro­wa­nia i nad­zo­ru sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nych WN.
22 maja 2007

dr inż. Krzysztof Konopko

Przegląd metod analizy sygnałów niestacjonarnych

Pro­blem ana­li­zy sy­gna­łów, któ­rych czę­sto­tli­wość zmie­nia się w cza­sie do­ty­czy wielu za­gad­nień współ­cze­snej in­ży­nie­rii. Kla­sycz­ne me­to­dy ana­li­zy ba­zu­ją­ce na re­pre­zen­ta­cji sy­gna­łów w dzie­dzi­nie czasu lub czę­sto­tli­wo­ści umoż­li­wia­ją je­dy­nie ana­li­zę sy­gna­łów sta­cjo­nar­nych, dla któ­rych cha­rak­te­ry­sty­ki czę­sto­tli­wo­ścio­we nie zmie­nia­ją się w cza­sie. Jed­nak wiele rze­czy­wi­stych sy­gna­łów ma cha­rak­ter nie­sta­cjo­nar­ny i kla­sycz­ne me­to­dy unie­moż­li­wia­ją pra­wi­dło­wą ich ana­li­zę. W re­fe­ra­cie se­mi­na­ryj­nym za­pre­zen­to­wa­ny zo­sta­nie prze­gląd sto­so­wa­nych me­to­da ana­li­zy sy­gna­łów nie­sta­cjo­nar­nych. W szcze­gól­no­ści zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne trans­for­ma­ty czas-czę­sto­tli­wość, czas-ska­la oraz me­to­dy ana­li­zy z za­sto­so­wa­niem sy­gna­łów cy­klo­sta­cjo­nar­nych.
27 listopada 2007

dr inż. Wojciech Kowalski

Miernictwo elektroniczne w dydaktyce

Omó­wie­nie re­ali­zo­wa­ne­go pro­gra­mu Mier­nic­twa Elek­tro­nicz­ne­go. Wska­za­nie pod­sta­wo­wych pro­ble­mów prze­ka­zu wie­dzy na przy­kła­dach. Dys­ku­sja na temat opty­mal­ne­go mo­de­lu dy­dak­ty­ki przed­mio­tu.
11 grudnia 2007

dr hab. inż. Karol Aniserowicz

Jak to działa: piorun

Jak czę­sto ude­rza pio­run? In­for­ma­cje sta­ty­stycz­ne. In­for­ma­cja Kie­row­ni­ka KTiAE o ta­jem­ni­czej an­te­nie na dachu Auli PB. Typy i ro­dza­je wy­ła­do­wań. Co to jest lider, a co to stri­mer? Opis ty­po­we­go wy­ła­do­wa­nia do­ziem­ne­go. Grom z ja­sne­go nieba. Przed czym się chro­ni­my? Co to jest LEMP? Pa­ra­me­try elek­trycz­ne. Tro­chę fo­to­gra­fii i fil­mów – tyle, ile wy­trzy­ma­ją uczest­ni­cy se­mi­na­rium. Ta­jem­ni­cze zja­wi­ska: elves, spri­tes, jets. Czy ktoś prze­ży­wa po­ra­że­nie pio­ru­nem? Głów­ne za­sa­dy pierw­szej po­mo­cy. Za­pew­ne skoń­czy się dys­ku­sją o pio­ru­nie ku­li­stym.