PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Seminaria KTiAE w roku 2008

22 stycznia 2008

dr inż. Dariusz Jańczak

Wybrane metody estymacji stanu układów o nie­liniowych równaniach dynamiki obiektu

W ra­mach se­mi­na­rium zo­sta­ną po­ru­szo­ne za­gad­nie­nia es­ty­ma­cji stanu sys­te­mów o nie­li­nio­wych rów­na­niach dy­na­mi­ki obiek­tu. Zo­sta­nie za­pro­po­no­wa­na me­to­da ad­ap­ta­cyj­ne­go es­ty­ma­to­ra stanu opar­te­go o ideę es­ty­ma­cji wej­ścia i me­to­dę GLR, a także jej apli­ka­cja do es­ty­ma­cji stanu obiek­tu o sta­łej lub zmien­nej masie po­ru­sza­ją­ce­go się w polu gra­wi­ta­cyj­nym Ziemi. Do­ko­na­ne bę­dzie po­rów­na­nie w za­kre­sie do­kład­no­ści i zło­żo­no­ści ob­li­cze­nio­wej z me­to­da­mi ta­ki­mi jak roz­sze­rzo­ny filtr Kal­ma­na (EKF), bez­śla­do­wy filtr Kal­ma­na (UKF) oraz filtr cząst­ko­wy (PF).
29 stycznia 2008

dr inż. Witold Holiczer

Badania naukowe, a wdrożenia przemysłowe – historia pewnego życiorysu

Re­fe­rat bę­dą­cy próbą pod­su­mo­wa­nia ży­cio­ry­su za­wo­do­we­go dr inż. Wi­tol­da Ho­li­cze­ra.
22 kwietnia 2008

mgr inż. Marek Garbaruk

Układy antenowe ultraszerokopasmowych systemów radiokomunikacji

Se­mi­na­rium do­ty­czy re­ali­zo­wa­nej roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr inż. Marka Gar­ba­ru­ka. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną cele, za­kres i teza roz­pra­wy. Omó­wio­ny zo­sta­nie opra­co­wa­ny al­go­rytm pro­jek­to­wa­nia anten ul­tra­sze­ro­ko­pa­smo­wych (UWB) i kom­plek­so­we po­dej­ście do ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia anten i ukła­dów an­te­no­wych UWB. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną po­je­dyn­cze i wie­low­rot­ni­ko­we ukła­dy an­te­no­we, syn­te­za i re­ali­za­cja ukła­dów ich wzbu­dze­nia. Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną wy­ni­ki badań eks­pe­ry­men­tal­nych opra­co­wa­nych i wy­ko­na­nych pro­to­ty­pów po­je­dyn­czych anten UWB jak rów­nież ukła­dów ich wzbu­dze­nia.
20 maja 2008

dr inż. Leszek Augustyniak

Podstawy Telewizji w dydaktyce

Omó­wie­nie re­ali­zo­wa­ne­go pro­gra­mu Pod­staw Te­le­wi­zji. Wska­za­nie pod­sta­wo­wych pro­ble­mów prze­ka­zu wie­dzy na przy­kła­dach. Dys­ku­sja na temat opty­mal­ne­go mo­de­lu dy­dak­ty­ki przed­mio­tu.
10 czerwca 2008

dr inż. Dariusz Jańczak

Wykorzystanie nume­rycznych aproksy­macji rozkładów a posteriori do estymacji stanu układów nieliniowych

W ra­mach se­mi­na­rium zo­sta­ną po­ru­szo­ne za­gad­nie­nia es­ty­ma­cji stanu ukła­dów nie­li­nio­wych. Przed­sta­wio­ne zo­sta­nie po­dej­ście bay­esow­skie, po­le­ga­ją­ce na wy­ko­rzy­sta­niu roz­kła­dów praw­do­po­do­bień­stwa a po­ste­rio­ri war­to­ści wek­to­ra stanu wy­zna­cza­nych na pod­sta­wie po­sia­da­nych da­nych, w tym po­mia­rów. W przy­pad­ku nie­li­nio­wo­ści wy­stę­pu­ją­cej w ukła­dzie roz­kład bę­dzie nie­gaus­sow­ski i wy­ko­rzy­sta­nie nu­me­rycz­nych aprok­sy­ma­cjach roz­kła­dów a po­ste­rio­ri po­zwa­la na two­rze­nie al­go­ryt­mów es­ty­ma­cji. W ra­mach se­mi­na­rium przed­sta­wio­ny zo­sta­nie rów­nież prze­gląd wy­bra­nych metod, po­rów­na­nie w za­kre­sie do­kład­no­ści i zło­żo­no­ści ob­li­cze­nio­wej oraz przy­kład ich apli­ka­cji do es­ty­ma­cji stanu sys­te­mu o nie­li­nio­wych rów­na­niach dy­na­mi­ki. Do­ko­na­ne bę­dzie rów­nież po­rów­na­nie z me­to­dą wy­ko­rzy­stu­ją­cą aprok­sy­ma­cję ana­li­tycz­ną.
2 grudnia 2008

mgr inż. Jarosław Wiater

Analiza zagrożenia piorunowego systemów sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych

W pracy prze­ana­li­zo­wa­no za­gro­że­nie pio­ru­no­we sys­te­mów ste­ro­wa­nia i nad­zo­ru sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nych. Pod­ję­cie pro­ble­mu jest uza­sad­nio­ne szcze­gól­nym po­ło­że­niem sta­cji, naj­czę­ściej w te­re­nie otwar­tym, ro­sną­cą licz­bą ano­ma­lii at­mos­fe­rycz­nych wy­stę­pu­ją­cych obec­nie oraz dużym na­sy­ce­niem sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nych urzą­dze­nia­mi elek­tro­nicz­ny­mi po­dat­ny­mi na za­kłó­ce­nia.
16 grudnia 2008

dr inż. Dariusz Jańczak

Estymacja stanu w warunkach zakłóceń impulsowych w kanale pomiarowym

Po­ja­wia­ją­ce się w torze po­mia­ro­wym za­kłó­ce­nia im­pul­so­we znacz­nie po­gar­sza­ją do­kład­ność es­ty­ma­cji war­to­ści wiel­ko­ści mie­rzo­nej uzy­ski­wa­nych w ty­po­wych fil­trach, a w przy­pad­ku fil­trów o wą­skim pa­smie prze­pu­sto­wym mogą się długo utrzy­my­wać. Z tego po­wo­du al­go­ryt­my prze­twa­rza­nia da­nych w sys­te­mach po­mia­ro­wych na­ra­żo­nych na takie za­kłó­ce­nia po­win­ny być uzu­peł­nio­ne o spe­cjal­ne pro­ce­du­ry wy­kry­cia i tłu­mie­nia ano­ma­lii.

W ra­mach se­mi­na­rium przed­sta­wio­ne zo­sta­nie po­dej­ście po­le­ga­ją­ce na mo­de­lo­wa­niu zmian ano­mal­nych po­przez mo­dy­fi­ka­cję pa­ra­me­trów szumu. W ogól­nym przy­pad­ku ciąg war­to­ści mo­dy­fi­ku­ją­cych może być opi­sa­ny przez łań­cuch Mar­ko­wa lub trak­to­wa­ny jako zmia­ny nie­za­leż­ne. Roz­wią­za­nie może być spro­wa­dzo­ne do zna­le­zie­nia bay­esow­skich ocen war­to­ści wek­to­ra stanu przy po­wyż­szych wa­run­kach ob­ser­wa­cji. Przed­sta­wio­na zo­sta­nie me­to­da oceny war­to­ści wiel­ko­ści mie­rzo­nej, w któ­rej sub­op­ty­mal­ne es­ty­ma­ty za­leż­ne są od apo­ste­rio­rycz­ne­go praw­do­po­do­bień­stwa stanu ka­na­łu po­mia­ro­we­go. Zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­na prak­tycz­na re­ali­za­cja me­to­dy opar­ta o filtr Kal­ma­na, po­le­ga­ją­ca na wpły­wie tego praw­do­po­do­bień­stwa na ma­cierz wzmoc­nień fil­tru.