PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Seminaria KTiAE w roku 2009

31 marca 2009

dr inż. Grażyna Gilewska

Metody wyboru i oceny miejsc pomiarowych na obrazach cyfrowych

Praca przy­bli­ża me­tro­lo­gicz­ne aspek­ty wy­zna­cza­nia wy­mia­rów ana­to­micz­nych ukła­du kost­ne­go czło­wie­ka na pod­sta­wie zdjęć rent­ge­now­skich. Do­ko­na­no w niej ana­li­zy osza­co­wa­nia po­ło­że­nia ob­sza­rów naj­mniej­szej zmien­no­ści sze­ro­ko­ści szpa­ry stawu ko­la­no­we­go, prze­pro­wa­dzo­nej na pod­sta­wie zdjęć rent­ge­now­skich w celu oceny wy­bra­nych wcze­śniej miejsc po­mia­ro­wych. Ocena zo­sta­ła prze­pro­wa­dzo­na ze wzglę­du na opra­co­wa­ną me­to­dy­kę okre­śla­nia sze­ro­ko­ści szpa­ry stawu ko­la­no­we­go na pod­sta­wie cy­fro­wo za­pi­sa­nych ra­dio­gra­mów. Wy­ni­ki badań po­twier­dzi­ły słusz­ność sto­so­wa­nia opra­co­wa­nej me­to­dy­ki i pro­ce­dur po­mia­ro­wych. Praca roz­wią­zu­je waż­kie pro­ble­my z dzie­dzi­ny me­tro­lo­gii ma­ją­ce za­sto­so­wa­nie w wielu dzia­łach me­dy­cy­ny.
19 maja 2009

dr inż. Adam Nikołajew

Metoda wyznaczania międzymodowego rozkładu mocy w światłowodzie o skokowym profilu refrakcyjnym

Przed­sta­wio­no me­to­dę wy­zna­cze­nia roz­kła­du mocy we­wnątrz świa­tło­wo­du o sko­ko­wym pro­fi­lu re­frak­cyj­nym ma pod­sta­wie roz­kła­dów prze­strzen­nych świa­tło­ści lub lu­mi­nan­cji jego po­wierzch­ni czo­ło­wej. Moc pro­mie­nio­wa­nia emi­to­wa­ne­go pod okre­ślo­nym kątem za­le­ży od licz­by modów i mię­dzy­mo­do­we­go roz­kła­du mocy. Po­nie­waż licz­ba modów jest li­nio­wą funk­cją kąta emi­sji, mię­dzy­mo­do­wy roz­kład mocy ma iden­tycz­ny kształt jak krzy­wa świa­tło­ści świa­tło­wo­du, co umoż­li­wia jego pro­sty po­miar. Naj­bar­dziej efek­tyw­ną me­to­dą aprok­sy­ma­cji roz­kła­du mocy jest przed­sta­wie­nie go w po­sta­ci sze­re­gu co­si­nu­sów.
16 czerwca 2009

mgr inż. Andrzej Holiczer

Cyfrowe metody filtracji nieliniowej i ich aplikacje techniczne w pomiarowej aparaturze analitycznej

Te­ma­tem re­fe­ra­tu bę­dzie za­sto­so­wa­nie cy­fro­wych metod fil­tra­cji nie­li­nio­wej w ana­li­tycz­nej apa­ra­tu­rze po­mia­ro­wej. Skła­da się on z dwóch czę­ści: teore­tycznej oraz apli­ka­cyj­nej. Celem czę­ści teo­re­tycz­nej jest opra­co­wa­nie cy­fro­we­go, nie­li­nio­we­go, ad­ap­ta­cyj­ne­go al­go­ryt­mu fil­tra­cji i es­ty­ma­cji wy­ko­rzys­ty­wa­ne­go w la­bo­ra­to­ryj­nej apa­ra­tu­rze po­mia­ro­wej. Wy­so­ki sto­pień spe­cja­li­za­cji al­go­ryt­mu, jak i jego uni­wer­sal­ność będą pod­sta­wo­wy­mi kry­te­ria­mi pod­czas opra­co­wa­nia teo­re­tycz­ne­go, pro­jek­to­wa­nia i re­ali­za­cji eks­pe­ry­men­tal­nej czę­ści pracy. We­ry­fi­ka­cja opra­co­wa­nych teo­re­tycz­nie metod es­ty­ma­cji zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­na w spo­sób sy­mu­la­cyj­ny z wy­ko­rzy­sta­niem da­nych po­cho­dzą­cych z rze­czy­wi­stych urzą­dzeń. Opra­co­wa­ny al­go­rytm zo­sta­nie pod­da­ny po­rów­na­niu z obec­nie sto­so­wa­ny­mi me­to­da­mi fil­tra­cji opar­tej m.​in. na fil­trze me­dia­no­wym, sta­ty­sty­kach ran­go­wych, czy też krzep­kim fil­trze Kal­ma­na. Celem apli­ka­cyj­nym jest im­ple­men­ta­cja opra­co­wa­ne­go al­go­ryt­mu w wy­bra­nym ana­li­tycz­nym urzą­dze­niu po­mia­ro­wym: fo­to­me­trze pło­mie­nio­wym sto­so­wa­nym głów­nie w po­mia­rach na­no­stę­żeń jonu so­do­we­go. Po­przez po­pra­wę wła­ści­wo­ści me­tro­lo­gicz­nych w che­micz­nej ana­li­zie in­stru­men­tal­nej ro­zu­mie się przede wszyst­kim zmniej­sze­nie progu wy­kry­wal­no­ści i nie­po­wta­rzal­no­ści. Dzię­ki po­pra­wie tych­że wła­ści­wo­ści bę­dzie moż­li­wa kon­struk­cja urzą­dzeń po­mia­ro­wych o lep­szych wła­ści­wo­ściach użyt­ko­wych, niż ofe­ro­wa­ne obec­nie, sto­so­wa­nych w wielu ga­łę­ziach prze­my­słu.
20 października 2009

dr inż. Jerzy Kołłątaj

Edukacja w zakresie elektroniki profesjonalnej – prezentacja wybranych zagadnień z wykładów i laboratorium

Te­ma­tem re­fe­ra­tu jest przed­sta­wie­nie in­ne­go po­dej­ścia w edu­ka­cji z za­kre­su elek­tro­ni­ki pro­fe­sjo­nal­nej. Celem pro­wa­dzo­nych zajęć jest po­łą­cze­nie teo­rii i prak­ty­ki przy pro­jek­to­wa­niu, pro­to­ty­po­wa­niu, kom­ple­to­wa­niu, eks­plo­ata­cji, mo­der­ni­za­cji i ser­wi­sie apa­ra­tu­ry i sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go, który za­wie­ra mi­kro­kon­tro­le­ry oraz no­wo­cze­sne, spe­cja­li­zo­wa­ne ukła­dy elek­tro­nicz­ne – w tym tzw. sys­te­my wbu­do­wa­ne (em­bed­ded sys­tems), wy­po­sa­żo­ne w opro­gra­mo­wa­nie ade­kwat­ne do funk­cji re­ali­zo­wa­nej przez dane urzą­dze­nie.

In­ter­dy­scy­pli­nar­ne i ho­li­stycz­ne uję­cie za­gad­nień w ra­mach pro­wa­dzo­nych przez au­to­ra re­fe­ra­tu zajęć ze stu­den­ta­mi w for­mie wy­kła­dów i la­bo­ra­to­rium na po­trze­by sze­ro­ko ro­zu­mia­nej apa­ra­tu­ry kon­tro­l­no-po­mia­ro­wej w świe­tle do­tych­cza­so­wych do­świad­czeń jest no­wo­cze­snym, cie­ka­wym, cen­nym i da­le­ce mo­ty­wu­ją­cym ele­men­tem w kształ­ce­niu stu­den­tów oraz może być w przy­szło­ści war­to­ścio­wym do­świad­cze­niem dla stu­den­tów stu­diu­ją­cych na róż­nych kie­run­kach – nie tylko z za­kre­su sze­ro­ko po­ję­tej elek­try­ki, ale także m.​in. me­cha­ni­ki, me­cha­tro­ni­ki, ro­bo­ty­ki, bu­dow­nic­twa, in­ży­nie­rii che­micz­nej i in­ży­nie­rii śro­do­wi­ska. W świe­tle za­gra­nicz­nych do­świad­czeń au­to­ra po­zwo­li to na prak­tycz­ne za­zna­jo­mie­nie stu­den­tów w za­kre­sie sto­so­wa­nych współ­cze­śnie kon­struk­cji i tech­no­lo­gii w no­wo­cze­snej apa­ra­tu­rze elek­tro­nicz­nej opar­tej na zdo­by­czach in­for­ma­ty­ki, elek­tro­ni­ki, tech­ni­ki sen­so­ro­wej, te­le­ko­mu­ni­ka­cji, au­to­ma­ty­ki i in­ży­nie­rii bio­me­dycz­nej, in­te­gru­jąc w spe­cy­ficz­ny spo­sób war­stwę sprzę­to­wą, pro­gra­mo­wą i tech­no­lo­gicz­ną.

Pod­czas re­fe­ra­tu będą pre­zen­to­wa­ne wy­ko­na­ne przez au­to­ra wy­bra­ne sta­no­wi­ska la­bo­ra­to­ryj­ne sto­so­wa­ne w na­ucza­niu przed­mio­tu „Ukła­dy Elek­tro­ni­ki Pro­fe­sjo­nal­nej”.
27 października 2009

dr hab. inż. Andrzej Sowa

Wybrane wymagania bezpieczeństwa sieci kablowych do rozprowadzania sygnałów radiofonicznych

Pro­ble­ma­ty­ka se­mi­na­rium bę­dzie obej­mo­wa­ła pro­ble­my bez­piecz­ne­go mon­ta­żu sieci ka­blo­wych sy­gna­łów ra­dio­fo­nicz­nych. Szcze­gól­na uwaga zo­sta­nie zwró­co­na na ukła­dy an­te­no­we in­sta­lo­wa­ne na da­chach i ścia­nach obiek­tów bu­dow­la­nych.
24 listopada 2009

dr inż. Ewa Świercz

Neuronowa detekcja zmian parametrów układu dynamicznego z wykorzystaniem transformat czas-częstotliwość

Przed­sta­wio­ny zo­sta­nie neu­ro­no­wy de­tek­tor zmian pa­ra­me­trów ukła­du dy­na­micz­ne­go SISO. Zmia­na pa­ra­me­trów ukła­du może wy­ni­kać z błęd­nej pracy ukła­du a wy­kry­cie okre­ślo­nej wady jest nie­in­wa­zyj­ną me­to­dą dia­gno­stycz­ną. Ana­li­zo­wa­ny sys­tem opi­sy­wa­ny jest nie­li­nio­wą funk­cją dys­kret­ną

y(k) = f(y(k − 1), ..., y(k − p), u(k), ..., u(k − p), Θ)

gdzie y(k), ..., y(k − q) są prób­ka­mi wyj­ścio­wy­mi ukła­du, u(k), ..., u(k − q) są prób­ka­mi wej­ścio­wy­mi, na­to­miast Θ jest wek­to­rem we­wnętrz­nych para­metrów ukła­du. War­to­ści wek­to­ra Θ mogą zmie­niać się w lo­so­wym mo­men­cie czasu, co wy­ma­ga in­te­li­gent­nych metod wy­kry­cia tych zmian.

Kon­cep­cja de­tek­cji po­le­ga na okre­śle­niu cech cha­rak­te­ry­zu­ją­cych układ i za­pro­jek­to­wa­niu de­tek­to­ra neu­ro­no­we­go wy­ko­rzy­stu­ją­ce­go wy­se­lek­cjo­no­wa­ne cechy (wek­tor cech Φ). Wek­tor cech jest wej­ściem sieci neu­ro­no­wej re­ali­zu­ją­cej al­go­rytm de­tek­cji. Wy­bra­no in­te­li­gent­ny al­go­rytm LVQ (Le­ar­ning Vec­tor Qu­an­ti­sa­tion) do prze­pro­wa­dze­nia za­da­nia de­tek­cji-kla­sy­fi­ka­cji. Al­go­rytm LVQ opar­ty o kwan­ty­za­cję wek­to­ro­wą wska­zu­je na naj­bar­dziej praw­do­po­dob­ną war­tość wek­to­ra Θ.

Pro­po­no­wa­ne po­dej­ście re­ali­zo­wa­ne jest w czte­rech kro­kach:
  • Po­bu­dze­nie sys­te­mu wy­se­lek­cjo­no­wa­nym sy­gna­łem nie­sta­cjo­nar­nym.
  • Trans­for­ma­cja sy­gna­łu wyj­ścio­we­go al­go­ryt­ma­mi czas-czę­sto­tli­wość.
  • Eks­trak­cja wek­to­ra cech Φ z cha­rak­te­ry­stycz­nych punk­tów trans­for­mat czas-czę­sto­tli­wość.
  • De­tek­cja i kla­sy­fi­ka­cja wek­to­ra Θ w al­go­ryt­mie neu­ro­no­wym LVQ ne­twork.
Zo­sta­ną rów­nież przed­sta­wio­ne sy­mu­la­cje pro­po­no­wa­ne­go al­go­ryt­mu kla­sy­fi­ka­cji.
1 grudnia 2009

prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka

Nowe szerokopasmowe wielowrotnikowe wzmacniacze mocy, projektowanie komputerowe, badania doświadczalne

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no nowe struk­tu­ry i pa­ra­me­try ory­gi­nal­nych wie­low­rot­ni­ko­wych wzmac­nia­czy mocy dla sys­te­mów ra­dio­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Wzmac­nia­cze za­wie­ra­ją kilka blo­ków wzmac­nia­ją­cych oraz wie­low­rot­ni­ko­we ko­mu­ta­to­ry fa­zo­we i czę­sto­tli­wo­ścio­we. Za­pre­zen­to­wa­no ory­gi­nal­ne opro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­ro­we N-AMP do pro­jek­to­wa­nia wzmac­nia­czy oraz sy­mu­la­cji ich cha­rak­te­ry­styk czę­sto­tli­wo­ścio­wych. Prze­sta­wio­no wy­ni­ki badań eks­pe­ry­men­tal­nych pod­sta­wo­wych blo­ków wzmac­nia­czy wie­low­rot­ni­ko­wych.
8 grudnia 2009

dr inż. Grażyna Gilewska

Możliwości i potrzeby obrazowania oraz analizy parametrów szkliwa nazębnego

W pracy za­pre­zen­to­wa­no in­for­ma­cje o wła­ści­wo­ściach i bu­do­wie szkli­wa na­zęb­ne­go zo­bra­zo­wa­ne­go przy wy­ko­rzy­sta­niu elek­tro­no­we­go mi­kro­sko­pu ska­nin­go­we­go. Otrzy­ma­ne ob­ra­zy ana­li­zo­wa­no wy­ko­rzy­stu­jąc al­go­ryt­my cy­fro­we­go prze­twa­rza­nia ob­ra­zów, takie jak fil­try kon­tek­sto­we, gra­dien­to­we oraz prze­kształ­ce­nia mor­fo­lo­gicz­ne. W re­zul­ta­cie na wy­od­ręb­nio­nych pry­zma­tach struk­tu­ry szkli­wa do­ko­na­no po­mia­rów ich pa­ra­me­trów geo­me­trycz­nych. Po­rów­na­no także pa­ra­me­try sta­ty­stycz­ne grup pry­zma­tów dla ob­ra­zów szkli­wa uzy­ska­nych róż­ny­mi tech­ni­ka­mi.
15 grudnia 2009

prof. dr hab. inż. Jurij Griszin

Łączna optymalizacja procesów sondowania i śledzenia w radarach wielofunkcyjnych

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no prze­gląd pod­sta­wo­wych po­dejść do roz­wią­za­nia pro­ble­mu wy­bo­ru sy­gna­łu son­du­ją­ce­go opty­mal­ne­go z punk­tu wi­dze­nia mi­ni­ma­li­za­cji błę­dów śle­dze­nia. Roz­pa­trzo­no dwie me­to­dy roz­wią­za­nia tego pro­ble­mu: me­to­dę opar­tą o teo­rię ste­ro­wa­nia i me­to­dę ba­zu­ją­cą na teo­rii in­for­ma­cji. Przed­sta­wio­no za­leż­no­ści po­mię­dzy cha­rak­te­ry­sty­ka­mi pier­wot­ne­go prze­twa­rza­nia sy­gna­łów, a cha­rak­te­ry­sty­ka­mi śle­dze­nia. Po­ka­za­no, że w wy­ni­ku za­sto­so­wa­nia po­wyż­szych metod moż­li­we jest zmniej­sze­nie błę­dów śle­dze­nia, po­pra­wa cha­rak­te­ry­styk wy­kry­wa­nia oraz zwięk­sze­nie od­por­no­ści na za­kłó­ce­nia czyn­ne i bier­ne. Za­pre­zen­to­wa­no rów­nież sze­reg in­te­re­su­ją­cych wy­ni­ków oraz za­sy­gna­li­zo­wa­no kie­run­ki dal­szych badań.