PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Seminaria KTiAE w roku 2010

23 marca 2010

dr hab. inż. Karol Aniserowicz

Czy na pewno wiemy, co to jest napięcie, prąd, impedancja?

W wielu pu­bli­ka­cjach – szcze­gól­nie kon­fe­ren­cyj­nych – wy­ko­rzy­sty­wa­ne są po­mia­ry lub ob­li­cze­nia wiel­ko­ści, które po­wszech­nie uwa­ża­ne są za bar­dzo do­brze znane, zde­fi­nio­wa­ne, bez­dy­sku­syj­ne, a więc nie­god­ne głęb­szej re­flek­sji. Mię­dzy in­ny­mi są to na­pię­cie i im­pe­dan­cja.

Czę­sto za­po­mi­na się o tym, że de­fi­ni­cje tych wiel­ko­ści są ob­wa­ro­wa­ne istot­nym za­strze­że­niem, wy­ni­ka­ją­cym z ko­niecz­no­ści speł­nie­nia wa­run­ku qu­asi-sta­cjo­nar­no­ści, który zwy­kle można prze­ło­żyć na ogra­ni­cze­nie L≪λ, gdzie L jest mak­sy­mal­nym wy­mia­rem ana­li­zo­wa­ne­go ukła­du po­mia­ro­we­go, a λ – dłu­go­ścią fali elek­tro­ma­gne­tycz­nej.

Przy­rzą­dy po­mia­ro­we za­wsze coś wska­żą, wy­ni­ki ob­li­czeń za­wsze ja­kieś będą. Jed­nak­że, jeśli wa­ru­nek qu­asi-sta­cjo­nar­no­ści nie bę­dzie speł­nio­ny, to wska­za­nia przy­rzą­dów i wy­ni­ki ob­li­czeń nie będą do­ty­czyć wiel­ko­ści, które pró­bu­je­my na­zwać na­pię­ciem czy im­pe­dan­cją. Sta­nie się tak dla­te­go, że wiel­ko­ści tych nie da się wów­czas jed­no­znacz­nie okre­ślić, a więc także zmie­rzyć lub ob­li­czyć. W szcze­gól­no­ści do­ty­czy to po­mia­rów im­pul­so­wych, czyli z za­sa­dy swej do­ty­czą­cych sze­ro­kie­go pasma czę­sto­tli­wo­ści. A zatem, celem re­fe­ra­tu jest do­pro­wa­dze­nie do dys­ku­sji: w ja­kich oko­licz­no­ściach mo­że­my po­słu­gi­wać się po­ję­cia­mi wy­mie­nio­ny­mi w ty­tu­le?
30 marca 2010

dr inż. Leszek Augustyniak

Laboratorium Ochrony Przeciwzakłóceniowej w dydaktyce

Omó­wie­nie re­ali­zo­wa­ne­go pro­gra­mu OPZ na stu­diach sta­cjo­nar­nych i nie­sta­cjo­nar­nych. Wska­za­nie pod­sta­wo­wych pro­ble­mów prze­ka­zu wie­dzy na przy­kła­dach. Przed­sta­wie­nie te­ma­ty­ki re­ali­zo­wa­nych prac dy­plo­mo­wych ma­gi­ster­skich i in­ży­nier­skich zwią­za­nych z przed­mio­tem. Dys­ku­sja na temat opty­mal­ne­go mo­de­lu dy­dak­ty­ki przed­mio­tu.
13 kwietnia 2010

mgr inż. Andrzej Holiczer

Cyfrowe metody filtracji nieliniowej i ich aplikacje techniczne w aparaturze do pomiarów wielkości fizykochemicznych

Ni­niej­sze se­mi­na­rium sta­no­wi pod­su­mo­wa­nie zło­żo­nej roz­pra­wy dok­tor­skiej po­świę­co­nej za­gad­nie­niu cy­fro­wej fil­tra­cji nie­li­nio­wej w aspek­cie jej za­sto­so­wa­nia w prze­my­sło­wych sys­te­mach po­mia­ro­wych. Po­ru­sza­na w niej te­ma­ty­ka obej­mu­je takie dzie­dzi­ny jak mo­de­lo­wa­nie ma­te­ma­tycz­ne, es­ty­ma­cję nie­li­nio­wą oraz tech­ni­ki im­ple­men­ta­cji al­go­ryt­mów do rze­czy­wi­stych urzą­dzeń po­mia­ro­wych. Za­kres pracy obej­mu­je roz­wa­ża­nia teo­re­tycz­ne, ob­li­cze­nia sy­mu­la­cyj­ne oraz ba­da­nia wy­ko­ny­wa­ne w la­bo­ra­to­rium. W ra­mach roz­pra­wy zo­stał roz­wią­za­ny pro­blem po­pra­wy wła­ści­wo­ści me­tro­lo­gicz­nych sys­te­mów po­mia­ro­wych za po­mo­cą fil­tra­cji nie­li­nio­wej. Dzię­ki prze­pro­wa­dzo­nym roz­wa­ża­niom udało się opra­co­wać al­go­rytm za­cho­wu­ją­cy swą opty­mal­ność w wa­run­kach nie­okre­ślo­no­ści wy­mu­szeń. Do­dat­ko­wo opra­co­wa­no me­to­dę de­tek­cji i eli­mi­na­cji za­kłó­ceń o cha­rak­te­rze ano­mal­nym wy­stę­pu­ją­cych w ka­na­le po­mia­ro­wym. Dzię­ki es­ty­ma­cji stanu usu­nię­to rów­nież uwzględ­nio­ne w mo­de­lu dy­na­micz­nym pro­ce­sy znacz­nie wy­dłu­ża­ją­ce okres po­mia­ru. Na­le­ży tu pod­kre­ślić apli­ka­cyj­ny cha­rak­ter pracy, gdyż wszyst­kie uzy­ska­ne pod­czas roz­wa­żań teo­re­tycz­nych za­leż­no­ści zna­la­zły swoje od­zwier­cie­dle­nie w prak­tycz­nie zre­ali­zo­wa­nych sys­te­mach po­mia­ro­wych.
20 kwietnia 2010

dr inż. Krzysztof Konopko

Stan obecny i perespektywy rozwoju Laboratorium Systemów Telekomutacji

La­bo­ra­to­rium Sys­te­mów Te­le­ko­mu­ta­cji wraz z na­szym Wy­dzia­łem świę­to­wa­ło swoje dzie­się­cio­le­cie. W tym cza­sie zwięk­szy­ła się znacz­nie licz­ba zajęć re­ali­zo­wa­nych z za­sto­so­wa­niem sprzę­tu udo­stęp­nia­ne­go w la­bo­ra­to­rium. W re­fe­ra­cie se­mi­na­ryj­nym zo­sta­ną omó­wio­ne wy­bra­ne ćwi­cze­nia re­ali­zo­wa­ne obec­nie w la­bo­ra­to­rium, a także przed­sta­wio­ny zo­sta­nie zarys roz­wo­ju la­bo­ra­to­rium w naj­bliż­szych la­tach.
27 kwietnia 2010

dr inż. Marek Garbaruk

Projektowanie cyfrowych linii radiowych

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­na zo­sta­nie me­to­dy­ka pro­jek­to­wa­nia cy­fro­wych linii ra­dio­wych. Omó­wio­ny zo­sta­nie spo­sób wy­zna­cza­nia wy­so­ko­ści za­wie­sze­nia anten; przed­sta­wio­ne zo­sta­ną pod­sta­wo­we zja­wi­ska i po­ję­cia do­ty­czą­ce pro­pa­ga­cji mi­kro­fal. Po­ka­za­ny zo­sta­nie spo­sób prze­pro­wa­dza­nia ob­li­czeń bi­lan­su ener­ge­tycz­ne­go łącza ra­dio­we­go oraz spo­sób uwzględ­nia­nia za­ni­ków wie­lo­dro­go­wych i za­ni­ków spo­wo­do­wa­nych opa­da­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi.
4 maja 2010

dr inż. Adam Nikołajew

Zastosowanie filtrów cyfrowych do wyznaczania parametrów światłowodu

Ana­li­za moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia fil­trów o skoń­czo­nej od­po­wie­dzi im­pul­so­wej do wy­zna­cze­nia pod­sta­wo­wych pa­ra­me­trów świa­tło­wo­du ta­kich jak: dys­per­sja, pro­fil re­frak­cyj­ny. Me­to­da po­le­ga na po­bu­dze­niu świa­tło­wo­du im­pul­sem pro­sto­kąt­nym, sprób­ko­wa­niu sy­gna­łu wyj­ścio­we­go, a na­stęp­nie jego ana­li­zie za po­mo­cą fil­tru SOI.
11 maja 2010

dr inż. Renata Markowska

Analiza przepięć w instalacji elektrycznej wyposażonej w elementy ograniczające

Te­ma­tem se­mi­na­rium jest ana­li­za pro­pa­ga­cji prze­pięć po­cho­dze­nia pio­ru­no­we­go w in­sta­la­cji elek­trycz­nej bu­dyn­ku miesz­kal­ne­go wy­po­sa­żo­nej w ele­men­ty ogra­ni­cza­ją­ce prze­pię­cia oraz ocena moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia do tego celu kom­pu­te­ro­wych metod nu­me­rycz­nych. Za­ło­żo­no, że w pro­wa­dzo­nych ob­li­cze­niach po­win­ny zo­stać uwzględ­nio­ne za­rów­no li­nio­we efek­ty sprzę­żeń elek­tro­mag­ne­tycz­nych, któ­re mo­gą wy­stę­po­wać po­mię­dzy róż­ny­mi ele­men­ta­mi in­sta­la­cji bu­dyn­ku, jak i zja­wi­ska nie­li­nio­we zwią­za­ne z dzia­ła­niem wa­ry­sto­ro­wych ele­men­tów ograni­czających prze­pię­cia. Po­nie­waż do­stęp­ne obec­nie opro­gra­mo­wa­nie, po­mi­mo swo­ich sze­ro­kich moż­li­wo­ści, prak­tycz­nie nie umoż­li­wia mo­de­lo­wa­nia w bez­po­śred­ni spo­sób wszyst­kich wy­mie­nio­nych zja­wisk, w ob­li­cze­niach za­sto­so­wa­no ory­gi­nal­ne po­łą­cze­nie moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­nych przez dwa różne pro­gra­my kom­pu­te­ro­we: HI­FREQ opar­ty na teo­rii pola elektro­magnetycznego i ATP-EMTP ba­zu­ją­cy na teo­rii ob­wo­dów. Wy­ni­ki ana­liz zwe­ry­fi­ko­wa­no eks­pe­ry­men­tal­nie za po­mo­cą pro­ste­go mo­de­lu in­sta­la­cji elek­trycz­nej.
18 maja 2010

dr inż. Andrzej Zankiewicz

Bezprzewodowe sieci lokalne w standardzie IEEE 802.11n

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­na zo­sta­nie cha­rak­te­ry­sty­ka no­we­go stan­dar­du bez­prze­wo­do­wych sieci lo­kal­nych 802.11n za­twier­dzo­ne­go przez IEEE we wrze­śniu 2009 r. Dzię­ki wy­ko­rzy­sta­niu tech­no­lo­gii MIMO oraz od­po­wied­nich al­go­ryt­mów ko­do­wa­nia i prze­twa­rza­nia sy­gna­łu po­zwa­la on na uzy­ska­nie pręd­ko­ści trans­mi­sji nawet do 600 Mb/s. W pre­zen­ta­cji omó­wio­na zo­sta­nie m.​in. re­ali­za­cja trans­mi­sji ra­dio­wej w stan­dar­dzie 802.11n z uwzględ­nie­niem wstęp­nych ocen do­ty­czą­cych rze­czy­wi­stej wy­daj­no­ści sieci 802.11n.
25 maja 2010

dr inż. Dariusz Jańczak

Śledzenie obiektów w systemach wielosensorowych

W ra­mach se­mi­na­rium zo­sta­ną po­ru­szo­ne wy­bra­ne aspek­ty śle­dze­nia obiek­tów w sys­te­mach wie­lo­czuj­ni­ko­wych. Prze­ana­li­zo­wa­ne zo­sta­ną za­le­ty i wady róż­nych ar­chi­tek­tur wielo­sensorowych sys­te­mów śle­dzą­cych, sto­so­wa­ne ukła­dy współ­rzęd­nych, za­gad­nie­nia zwią­za­ne z pro­ce­sem trans­for­ma­cji da­nych mię­dzy plat­for­ma­mi, ich ko­ja­rze­niem oraz za­rzą­dza­niem tra­sa­mi.
1 czerwca 2010

dr inż. Jarosław Wiater

Analizator i rejestrator przepięć atmosferycznych w instalacji elektrycznej i torach sygnałowych

Wzrost de­struk­cyj­ne­go dzia­ła­nia prze­pięć pio­ru­no­wych szcze­gól­nie jest wi­docz­ny w przy­pad­ku użyt­ko­wa­nia sys­te­mów elek­tro­nicz­nych. Wy­mu­sza to w spo­sób na­tu­ral­ny ko­niecz­ność po­mia­ru i re­je­stra­cji za­bu­rzeń oraz śle­dze­nia i sy­gna­li­za­cji prze­kro­czeń do­pusz­czal­nych po­zio­mów na­pięć w in­sta­la­cji elek­trycz­nej oraz na wej­ściach i wyj­ściach torów sy­gna­ło­wych. Kon­tro­la pa­ra­me­trów ja­ko­ścio­wych po­zwa­la na pro­wa­dze­nie opty­ma­li­za­cji do­bo­ru urzą­dzeń chro­nią­cych wraż­li­we sys­te­my. Re­ali­za­cja po­wyż­szych dzia­łań jest moż­li­wa do­pie­ro po za­sto­so­wa­niu od­po­wied­nie­go sprzę­tu po­mia­ro­we­go i oprogra­mowania zapewnia­jącego wła­ści­wy prze­pływ in­for­ma­cji. Pod­czas se­mi­na­rium przed­sta­wio­ny zo­sta­nie pro­to­ty­po­wy układ umoż­li­wia­ją­cy zli­cza­nie ilo­ści prze­pięć at­mos­fe­rycz­nych, okre­śle­nie ich war­to­ści szczy­to­wej, ana­li­zę pa­ra­me­trów cza­so­wych, re­je­stra­cję kształ­tu za­bu­rzeń. Głów­ne kry­te­rium przy­ję­te w trak­cie pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia ma na celu mi­ni­ma­li­za­cję kosz­tów jed­nost­ko­wych re­je­stra­to­ra, a po­przez to po­sze­rze­nie ob­sza­ru jego za­sto­so­wań. Do­ce­lo­wo pla­no­wa­ne jest wy­ko­na­nie więk­szej ilo­ści pro­jek­to­wa­nych re­je­stra­to­rów i umiesz­cze­nie ich w obiek­tach na­ra­żo­nych na bez­po­śred­nie skut­ki wy­ła­do­wań pio­ru­no­wych.
8 czerwca 2010

dr inż. Wojciech Kowalski

Badanie i ocena warunków pracy w polu EM

W ra­mach se­mi­na­rium KTiAE za­pre­zen­to­wa­na zo­sta­nie te­ma­ty­ka jed­ne­go z ćwi­czeń re­ali­zo­wa­nych w pro­gra­mie pra­cow­ni EAP. Po­da­na zo­sta­nie cha­rak­te­ry­sty­ka przy­rzą­dów po­mia­ro­wych słu­żą­cych do po­mia­ru na­tę­że­nia pola elek­trycz­ne­go i ma­gne­tycz­ne­go oraz gę­sto­ści mocy jak rów­nież norm okre­śla­ją­cych wa­run­ki pro­wa­dze­nia po­mia­rów. Omó­wio­na bę­dzie na­stęp­nie me­to­dy­ka po­mia­rów skła­do­wych pola EM, me­to­dy­ka wy­zna­cza­nia su­ma­rycz­nej eks­po­zy­cji na sta­no­wi­sku pracy i oceny wy­ni­ków w świe­tle pod­sta­wo­wych do­ku­men­tów nor­ma­tyw­nych, kra­jo­wych i unij­nych. Autor przed­sta­wi także pod­sta­wo­we me­cha­ni­zmy i skut­ki wpły­wu pola EM na or­ga­nizm czło­wie­ka oraz przy­kła­do­we dane sta­ty­stycz­ne w tym za­kre­sie. Szcze­gól­nie in­te­re­su­ją­ce dla grona uczest­ni­ków będą za­pew­ne wszel­kie dane do­ty­czą­ce za­gro­żeń ze stro­ny urzą­dzeń te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.
15 czerwca 2010

dr inż. Maciej Sadowski

Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce

Se­mi­na­rium po­świę­co­ne jest pla­nom wpro­wa­dze­nia na­ziem­nej te­le­wi­zji cy­fro­wej na ob­sza­rze Pol­ski. Wstęp­nie zo­sta­ną przed­sta­wio­ne pod­sta­wo­we cechy stan­dar­dów te­le­wi­zji cy­fro­wej ro­dzi­ny DVB. Omó­wio­ny zo­sta­nie ak­tu­al­ny plan wpro­wa­dza­nia te­le­wi­zji cy­fro­wej na ob­sza­rze państw Unii Eu­ro­pej­skiej. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­ło­że­nia planu cy­fry­za­cji te­le­wi­zji w Pol­sce opra­co­wa­ne przez Ko­mi­tet Rady Mi­ni­strów do spraw In­for­ma­ty­za­cji i Łącz­no­ści oraz do­tych­cza­so­we po­stę­py w re­ali­za­cji pla­nów. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną także wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce spo­so­bu od­bio­ru i od­bior­ni­ków sy­gna­łu te­le­wi­zji cy­fro­wej.
19 października 2010

dr inż. Jerzy Kołłątaj

Inteligentne czujniki w projektowaniu systemów automatyki, pomiarów i sterowania

W re­fe­ra­cie po­da­no przy­kła­do­we roz­wią­za­nia ukła­dów prze­twa­rza­nia i in­ter­fej­sów ko­mu­ni­ka­cyj­nych w czuj­ni­kach in­te­li­gent­nych oraz ich za­sto­so­wa­nie w pro­jek­to­wa­niu sys­te­mów au­to­ma­ty­ki, po­mia­rów i ste­ro­wa­nia. Przed­sta­wio­ne w re­fe­ra­cie za­gad­nie­nia są próbą od­po­wie­dzi na py­ta­nie, czy śro­do­wi­sko in­ży­nier­skie w Pol­sce przy­go­to­wa­ne jest na eks­pan­sję roz­wią­zań czuj­ni­ków in­te­li­gent­nych. Po­wsta­ją­ce apli­ka­cje są dużym wy­zwa­niem dla pro­du­cen­tów oraz rynku po­ten­cjal­nych od­bior­ców. Sy­tu­acja ta wy­ma­ga no­we­go po­dej­ścia w edu­ka­cji kadry in­ży­nier­skiej w za­kre­sie no­wych tech­no­lo­gii obej­mu­ją­cych m. in. tech­ni­kę sen­so­ro­wą, au­to­ma­ty­kę i te­le­ko­mu­ni­ka­cję.
26 października 2010

dr inż. Ewa Świercz

Klasyfikacja sygnałów LMF z wykorzystaniem dekompresji falowej i klasyfikatora LVQ

Te­ma­tem pre­zen­ta­cji jest au­to­ma­tycz­na kla­sy­fi­ka­cja sy­gna­łów z li­nio­wą mo­du­la­cją czę­sto­tli­wo­ści. Można przy­jąć za­ło­że­nie, że po­szcze­gól­ne na­daj­ni­ki ge­ne­ru­ją sy­gnał LMF o okre­ślo­nym na­chy­le­niu czę­sto­tli­wo­ści chwi­lo­wej wzglę­dem osi czasu. Celem neu­ro­no­we­go kla­sy­fi­ka­to­ra opar­te­go o al­go­rytm kwan­ty­za­cji wek­to­ro­wej jest pod­ję­cie de­cy­zji, z któ­re­go na­daj­ni­ka po­cho­dzi wła­śnie ode­bra­ny znie­kształ­co­ny sy­gnał LMF.
9 listopada 2010

prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka

Piękno fraktali, anteny fraktalne

Frak­ta­le (ang. frac­tals) były wpro­wa­dzo­ne dla opi­sa­nia spo­ty­ka­nych w przy­ro­dzie frag­men­ta­rycz­nych i nie­re­gu­lar­nych struk­tur ma­ją­cych wła­ści­wo­ści sa­mo­po­do­bień­stwa. Frak­ta­le są nie­skoń­czo­ny­mi zbio­ra­mi ułam­ko­wej wy­mia­ro­wo­ści, coś nie­coś po­śred­ni­mi po­mię­dzy punk­ta­mi, a li­nia­mi, po­mię­dzy li­nia­mi, a po­wierzch­nią oraz po­mię­dzy po­wierzch­nią, a cia­łem. W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no pro­ce­du­ry two­rze­nia frak­ta­li oraz przy­kła­dy ob­ra­zów frak­tal­nych. Opi­sa­no al­go­ryt­my kom­pu­te­ro­wej syn­te­zy anten frak­tal­nych, przed­sta­wio­no wy­ni­ki pro­jek­to­wa­nia, wy­ko­na­nia i badań eks­pe­ry­men­tal­nych anten frak­tal­nych róż­nych typów.
16 listopada 2010

dr hab. inż. Karol Aniserowicz

Analiza ryzyka w ochronie odgromowej według normy PN-EN 62305-2

 1. Co to jest ry­zy­ko?
 2. Kom­po­nen­ty ry­zy­ka.
 3. Osza­co­wa­nie licz­by groź­nych zda­rzeń spo­dzie­wa­nych w ciągu roku.
 4. Źró­dła uszko­dzeń, typy uszko­dzeń, typy strat.
 5. To­le­ro­wa­ne war­to­ści ry­zy­ka.
 6. Ob­li­cza­nie ry­zy­ka utra­ty życia ludz­kie­go, ry­zy­ka utra­ty usłu­gi pu­blicz­nej, ry­zy­ka utra­ty dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, ry­zy­ka stra­ty ma­te­rial­nej.
 7. Pro­ce­du­ra wy­bo­ru środ­ków ochro­ny.
 8. Po­dział obiek­tu na stre­fy o róż­nych po­zio­mach ry­zy­ka.
 9. Opła­cal­ność ochro­ny.
 10. Licz­ba współ­czyn­ni­ków po­trzeb­nych do ob­li­czeń.
 11. Po co to wszyst­ko? Wpływ na kosz­ty pro­jek­tu. Co na to zdro­wy roz­są­dek pro­jek­tan­ta?
23 listopada 2010

dr inż. Andrzej Zankiewicz

Systemy transmisji danych z wykorzystaniem okablowania sieci elektroenergetycznych

W ra­mach se­mi­na­rium omó­wio­ne zo­sta­ną sys­te­my trans­mi­sji da­nych re­ali­zo­wa­ne w tech­no­lo­gii PLC (Power Line Com­mu­ni­ca­tions) z wy­ko­rzy­sta­niem ist­nie­ją­cych w bu­dyn­kach in­sta­la­cji elek­trycz­nych. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ko­rzy­sty­wa­ne obec­nie stan­dar­dy sieci PLC, ich pa­ra­me­try oraz cha­rak­te­ry­sty­ka struk­tur lo­kal­nych sieci te­le­in­for­ma­tycz­nych zbu­do­wa­nych z wy­ko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii PLC. Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną także wy­ni­ki prak­tycz­nych po­mia­rów wła­ści­wo­ści ze­sta­wio­nej przez au­to­ra sieci PLC.
7 grudnia 2010

dr inż. Adam Nikołajew

Zastosowanie przekształcenia Fouriera w analizie sygnałów optycznych

Dwu­wy­mia­ro­we prze­kształ­ce­nie Fo­urie­ra. Re­ali­za­cja ope­ra­cji ma­te­ma­tycz­nych za po­mo­cą sy­gna­łów optycz­nych. Me­to­dy roz­po­zna­wa­nia ob­ra­zów z uży­ciem dwu­wy­mia­ro­wej trans­for­ma­ty Fo­urie­ra.
14 grudnia 2010

dr inż. Krzysztof Konopko

Analiza jakości połączeń w sieciach telefonii stacjonarnej i mobilnej

W re­fe­ra­cie zo­sta­ną przed­sta­wio­ne głów­ne kry­te­ria oceny ja­ko­ści po­łą­czeń za­rów­no w sie­ciach te­le­fo­nii sta­cjo­nar­nej jak i sie­ciach mo­bil­nych GSM/UMTS. Po­nad­to zo­sta­ną przed­sta­wio­ne me­to­dy oceny ja­ko­ści trans­mi­sji sy­gna­łów mowy w sie­ciach telekomu­nikacyjnych. Na pod­sta­wie za­pre­zen­to­wa­nych kry­te­riów zo­sta­nie po­rów­na­na ja­kość po­łą­czeń re­ali­zo­wa­nych przez ope­ra­to­rów sieci mo­bil­nych świad­czą­cych usłu­gi na te­re­nie mia­sta Bia­łe­go­sto­ku.