PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Seminaria KTiAE w roku 2011

18 stycznia 2011

prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Zagrożenie przepięciowe urządzeń elektronicznych

Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną współ­cze­snych urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych jest ich sto­sun­ko­wo nie­wiel­ka od­por­ność uda­ro­wa. Do­ty­czy to za­rów­no od­por­no­ści na bez­po­śred­nie od­dzia­ły­wa­nie im­pul­so­we­go pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go, jak i od­por­no­ści na dzia­ła­nie na­pięć i prą­dów uda­ro­wych do­cho­dzą­cych do tych urzą­dzeń z sieci za­si­la­ją­cej oraz z linii prze­sy­łu sy­gna­łów. Uwzględ­nia­jąc po­wyż­sze fakty, przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki re­je­stra­cji i ana­liz ma­te­ma­tycz­nych prze­pięć po­wsta­ją­cych w in­sta­la­cjach ni­sko­na­pię­cio­wych w obiek­tach bu­dow­la­nych. Szcze­gól­na uwaga zo­sta­nie zwró­co­na na na­pię­cia i prą­dy uda­ro­we wy­wo­ły­wa­ne przez do­ziem­ne wy­ła­do­wa­nia pio­ru­no­we.
25 stycznia 2011

mgr inż. Łukasz Krysiewicz

W świecie mikroamperów. Energooszczędne mikrokontrolery MSP430. Podstawy teoretyczne. Ćwiczenia praktyczne.

 1. Wstęp: krót­ko o MSP430.
 2. W gąsz­czu MSP430: prze­gląd serii pro­duk­cyj­nych 3xx, 1xx, 2xx, 4xx, 5xx/6xx, CC430, G2xx, przy­kła­dy wy­ko­rzy­sta­nia w prze­my­śle, kie­run­ki roz­wo­ju MSP430.
 3. Ener­go­osz­częd­ność: tryby pracy ener­go­osz­częd­nej, tak­to­wa­nie rdze­nia CPU, za­si­la­nie mi­kro­kon­tro­le­ra, za­sa­dy two­rze­nia apli­ka­cji Low­Po­wer.
 4. Jak za­cząć: śro­do­wi­sko pro­gra­mi­stycz­ne, pro­gra­ma­to­ry, ukła­dy star­to­we.
 5. Prak­ty­ka: po­miar zu­ży­cia ener­gii na przy­kła­dzie urzą­dze­nia „Dzwo­nek do drzwi”, pre­zen­ta­cja pro­jek­tu „Po­zy­tyw­ka”, pre­zen­ta­cja dzia­ła­nia urzą­dze­nia „Zamek cy­fro­wy”, MSP430 w pro­jek­tach ba­zu­ją­cych na tech­no­lo­gii GSM („Cen­tra­la Alar­mo­wa”), oraz GPS („Lo­ka­li­za­tor GPS”).
 6. Py­ta­nia.
1 marca 2011

dr inż. Renata Markowska

Badania symulacyjne zagrożeń związanych z wyładowaniem piorunowym w obiekty telekomunikacyjne

Omó­wio­ne zo­sta­ną pod­sta­wo­we eks­pe­ry­men­tal­ne me­to­dy badań za­gro­żeń zwią­za­nych z bez­po­śred­ni­mi wy­ła­do­wa­nia­mi pio­ru­no­wy­mi w obiek­ty bu­dow­la­ne oraz ich głów­ne ogra­ni­cze­nia w za­sto­so­wa­niu do oceny rze­czy­wi­stych za­gro­żeń pio­ru­no­wych. Na­stęp­nie przed­sta­wio­na zo­sta­nie me­to­do­lo­gia ba­dań sy­mu­la­cyj­nych (eks­pe­ry­men­tal­nych i teo­re­tycz­nych) umoż­li­wia­ją­ca ocenę za­gro­żeń pio­ru­no­wych zwią­za­nych z bez­po­śred­ni­mi wy­ła­do­wa­nia­mi w obiek­ty te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne oraz ana­li­zę róż­nych roz­wią­zań ochro­ny przed ta­ki­mi za­gro­że­nia­mi. Pod­sta­wą dla opra­co­wa­nej me­to­do­lo­gii są eks­pe­ry­men­tal­ne po­mia­ry te­re­no­we roz­pły­wu prą­dów uda­ro­wych i roz­kła­du po­ten­cja­łów wzglę­dem ziemi od­nie­sie­nia w róż­nych miej­scach sys­te­mu wy­rów­ny­wa­nia po­ten­cja­łów oraz ele­men­tów kon­struk­cyj­nych obiek­tu w wa­run­kach sy­mu­lo­wa­ne­go prze­pły­wu prą­du uda­ro­we­go w tym obiek­cie. Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną wy­bra­ne wy­ni­ki ta­kich badań eks­pe­ry­men­tal­nych.
8 marca 2011

dr inż. Andrzej Holiczer

Moduły GSM w zastosowaniu do systemów alarmowych i telemetrycznych oraz „inteligentnych” budynków

Se­mi­na­rium bę­dzie do­ty­czy­ło spo­so­bów pod­łą­cze­nia, ob­słu­gi oraz wy­ko­rzy­sta­nia moż­li­wo­ści mo­du­łów GSM w sta­cjo­nar­nych oraz prze­no­śnych sys­te­mach te­le­me­trycz­nych. Oprócz za­gad­nień zwią­za­nych z te­le­me­trią zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne go­to­we roz­wią­za­nia au­tor­skie do­ty­czą­ce sys­te­mu alar­mo­we­go opar­te­go na do­wol­nym mo­du­le GSM ob­słu­gu­ją­cym ko­men­dy AT. Prze­ka­zy­wa­ne tre­ści mogą zo­stać wy­ko­rzy­sta­ne w dy­dak­ty­ce w za­kre­sie pre­zen­ta­cji oraz za­chę­ce­nia stu­den­tów do two­rze­nia wła­snych pro­jek­tów opar­tych o sieci GSM.
15 marca 2011

dr inż. Leszek Augustyniak

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T – pierwsze próby odbioru polskich multipleksów na Podlasiu

Te­ma­tem pre­zen­ta­cji bę­dzie przed­sta­wie­nie wa­run­ków od­bio­ru na Pod­la­siu pol­skich pro­gra­mów cy­fro­wych z RTCN Sie­dl­ce/Ło­si­ce, krót­ka cha­rak­te­ry­sty­ka tegoż ośrod­ka nadaw­cze­go i za­się­gu mul­ti­plek­sów MUX-2 i MUX-3. Wy­mie­nio­ne też zo­sta­ną ty­po­we źró­dła za­kłó­ceń sy­gna­łu te­le­wi­zji cy­fro­wej i ich wpływ na ja­kość od­bio­ru te­le­wi­zyj­ne­go oraz me­to­dy eli­mi­na­cji bądź ogra­ni­cza­nia ich od­dzia­ły­wań na sy­gnał te­le­wi­zyj­ny (np. fil­tra­cja, za­sa­dy po­praw­ne­go do­bo­ru i in­sta­la­cji anten te­le­wi­zyj­nych, itp.). Za­pre­zen­to­wa­ny bę­dzie sze­reg ob­ra­zów te­le­wi­zyj­nych za­re­je­stro­wa­nych w róż­nych wa­run­kach od­bio­ru. Omó­wio­ne zo­sta­ną naj­bliż­sze etapy cy­fry­za­cji te­le­wi­zji na bia­ło­stoc­czyź­nie (SLR Bia­ły­stok/Cen­trum i RTCN Bia­ły­stok/Kry­ni­ce).
5 kwietnia 2011

dr inż. Jarosław Wiater

Aproksymacja prawdopodobieństwa uszkodzeń powstałych w obiekcie wskutek wyładowań piorunowych metodą drzewa zdarzeń

Praw­do­po­do­bień­stwo uszko­dzeń po­wsta­łych w obiek­cie wsku­tek wy­ła­do­wań pio­ru­no­wych za­le­ży od wła­ści­wo­ści kon­struk­cyj­nych oraz za­sto­so­wa­nych środ­ków ochro­ny od­gro­mo­wej. Do­tych­czas praw­do­po­do­bień­stwo to było przyj­mo­wa­ne a prio­ri na pod­sta­wie normy PN-EN 62305-2:2008. Za­pro­po­no­wa­na zo­sta­nie al­ter­na­tyw­na me­to­da wy­zna­cza­nia praw­do­po­do­bień­stwa uszko­dzeń z wy­ko­rzy­sta­niem me­to­dy drze­wa zda­rzeń (ang. Event Tree Ana­ly­sis).
19 kwietnia 2011

dr inż. Marek Garbaruk

Anteny i układy antenowe UWB i MIMO-UWB

Re­fe­rat do­ty­czy za­gad­nień pro­jek­to­wa­nia anten dla sys­te­mów UWB i MI­MO-UWB. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki kom­pu­te­ro­wej sy­mu­la­cji wy­bra­nych anten i ana­li­zy trans­mi­sji sy­gna­łów ul­tra­sze­ro­ko­pa­smo­wych w łą­czach ra­dio­wych.
10 maja 2011

dr inż. Dariusz Jańczak

Wpływ rozmieszczenia sensorów i ich parametrów na jakość śledzenia w systemach wielosensorowych

W ra­mach se­mi­na­rium zo­sta­ną po­ru­szo­ne wy­bra­ne aspek­ty śle­dze­nia obiek­tów w sys­te­mach wie­lo­czuj­ni­ko­wych. Prze­ana­li­zo­wa­ne zo­sta­ną za­gad­nie­nia takie jak dobór pa­ra­me­trów współ­dzia­ła­ją­cych sen­so­rów, ich wza­jem­ne roz­miesz­cze­nie oraz źró­dła błę­dów po­ja­wia­ją­cych się w sys­te­mach wie­lo­sen­so­ro­wych.
24 maja 2011

dr inż. Grażyna Gilewska

Możliwości wykorzystania wybranych narzędzi do pomiarów parametrów morfometrycznych na obrazach medycznych

Przed­mio­tem badań będą opra­co­wa­ne i ba­da­ne na­rzę­dzia re­ali­zu­ją­ce au­to­ma­tycz­ne i pół­au­to­ma­tycz­ne po­mia­ry wy­bra­nych przy współ­pra­cy z le­ka­rza­mi or­to­pe­da­mi pa­ra­me­trów mor­fo­me­trycz­nych stawu sko­ko­we­go czło­wie­ka w opar­ciu o cy­fro­we ob­ra­zy ra­dio­lo­gicz­ne. Ob­ra­zy ra­dio­lo­gicz­ne wy­ko­ny­wa­ne były w stan­da­ry­zo­wa­nych przed­nio-tyl­nych i bocz­nych pro­jek­cjach stawu sko­ko­we­go przy za­sto­so­wa­niu sta­lo­we­go ku­lo­we­go wzor­ca umoż­li­wia­ją­ce­go ocenę po­więk­sze­nia.
31 maja 2011

dr inż. Maciej Sadowski

Radiofonia cyfrowa – standardy DAB i DRM – stan obecny i plany na przyszłość

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no pod­sta­wo­we pro­ble­my zwią­za­ne z cy­fry­za­cją ra­dio­fo­nii w róż­nych za­kre­sach czę­sto­tli­wo­ści nada­wa­nia. Omó­wio­ne zo­sta­ną dwa stan­dar­dy nada­wa­nia sy­gna­łu cy­fro­we­go – DAB i DRM. Przed­sta­wio­ny zo­sta­nie także stan wpro­wa­dza­nia sta­cji na­da­ją­cych sy­gna­ły cy­fro­we w Eu­ro­pie i na świe­cie oraz plany do­ty­czą­ce cy­fry­za­cji ra­dio­fo­nii w Pol­sce.
7 czerwca 2011

prof. dr hab. inż. Jurij Griszin

Granica Cramera-Rao (CRLB) w zagadnieniach nieliniowej filtracji dyskretnej

W re­fe­ra­cie zo­sta­ną omó­wio­ne me­to­dy ob­li­cze­nia CRLB dla nie­li­nio­wych re­ku­ren­cyj­nych al­go­ryt­mów fil­tra­cji dys­kret­nej. W tych przy­pad­kach nie ist­nie­je roz­wią­za­nie ana­li­tycz­ne. Przed­sta­wio­no przy­kła­dy za­sto­so­wa­nia re­ku­ren­cyj­nych metod oceny CRLB do za­gad­nień śle­dze­nia obiek­tów ra­dio­lo­ka­cyj­nych oraz do fuzji da­nych wie­lo­sen­se­ro­wych.
14 czerwca 2011

mgr inż. Andrzej Rusiecki

Badania skuteczności ekranowania obudów ze szczelinami w komorze GTEM z wykorzystaniem metody rewerberacji wewnętrznych

W pre­zen­ta­cji przed­sta­wio­ne zo­sta­ły pod­sta­wo­we za­sa­dy ekra­no­wa­nia pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych oraz znor­ma­li­zo­wa­ne sta­no­wi­ska ba­daw­cze, na któ­rych moż­li­wy jest po­miar sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia obu­dów. Za­de­mon­stro­wa­ne zo­sta­ły przy­kła­dy nu­me­rycz­nej ana­li­zy sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia uprosz­czo­nych mo­de­li obu­dów za­wie­ra­ją­cych jedną szcze­li­nę, które jed­no­cze­śnie pod­da­wa­ne były ba­da­niom na sta­no­wi­sku z ko­mo­rą GTEM, wraz z po­rów­na­niem wy­ni­ków po­mia­rów i ob­li­czeń. Przed­sta­wio­ny zo­stał pro­blem okre­śle­nia sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia za­bu­do­wa­nej obu­do­wy, któ­rej cha­rak­te­ry­sty­ka różni się istot­nie od cha­rak­te­ry­sty­ki sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia obu­do­wy pu­stej. W ce­lu zmniej­sze­nia ilo­ści przy­pad­ków za­bu­do­wy dla któ­rej na­le­ża­ło­by prze­ana­li­zo­wać lub zmie­rzyć sku­tecz­ność ekra­no­wa­nia obu­do­wy – za­pre­zen­to­wa­na zo­sta­ła me­to­da re­wer­be­ra­cji we­wnętrz­nych po­le­ga­ją­ca na wpro­wa­dze­niu do pu­stej obu­do­wy ob­ro­to­we­go me­ta­lo­we­go ele­men­tu – mie­sza­dła. Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ły cha­rak­te­ry­sty­ki sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia obu­do­wy z mie­sza­dłem, uzy­ska­ne z wy­ko­rzy­sta­niem ana­li­zy nu­me­rycz­nej. Wy­ni­ki te zo­sta­ły po­rów­na­ne z wy­ni­ka­mi ana­li­zy sku­tecz­no­ści ekra­no­wa­nia obu­do­wy za­bu­do­wa­nej na kil­ka ty­po­wych spo­so­bów. Przed­sta­wio­no do­tych­cza­so­wy do­ro­bek au­to­ra, temat roz­pra­wy dok­tor­skiej oraz pro­po­no­wa­ną tezę.
11 października 2011

dr inż. Jerzy Kołłątaj

Międzynarodowe warsztaty zaawansowanej technologii nauczania w projektowaniu i zastosowaniu systemów wbudowanych

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no cele, za­ło­że­nia pro­gra­mo­we i re­la­cję z re­ali­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych warsz­ta­tów w ra­mach pro­jek­tu typu kurs in­ten­syw­ny pt. „In­ter­dy­scy­pli­nar­ne i ho­li­stycz­ne po­dej­ście w edu­ka­cji in­ży­nie­rii – warsz­ta­ty w za­kre­sie wy­ko­rzy­sta­nia za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gii na­ucza­nia w pro­jek­to­wa­niu prak­tycz­nych za­sto­so­wań sys­te­mów wbu­do­wa­nych”, zre­ali­zo­wa­ne­go przez Po­li­tech­ni­kę Bia­ło­stoc­ką na Wy­dzia­le Elek­trycz­nym w dniach 3-16 lipca 2011 r. w Bia­łym­sto­ku.

Kurs in­ten­syw­ny miał na celu wdro­że­nie in­no­wa­cyj­nych metod edu­ka­cyj­nych w za­kre­sie prak­tycz­ne­go za­zna­jo­mie­nia stu­den­tów stu­diu­ją­cych na róż­nych kie­run­kach tech­nicz­nych w swo­ich uczel­niach ma­cie­rzy­stych w za­kre­sie sto­so­wa­nia współ­cze­śnie kon­struk­cji i tech­no­lo­gii w apa­ra­tu­rze pro­fe­sjo­nal­nej, tj. no­wo­cze­snej apa­ra­tu­rze elek­tro­nicz­nej opar­tej na zdo­by­czach in­for­ma­ty­ki, elek­tro­ni­ki, me­cha­ni­ki, tech­ni­ki sen­so­ro­wej, te­le­ko­mu­ni­ka­cji i au­to­ma­ty­ki in­te­gru­jąc w spe­cy­ficz­ny spo­sób war­stwę sprzę­to­wą, pro­gra­mo­wą i tech­no­lo­gicz­ną.

W trak­cie kursu zor­ga­ni­zo­wa­no także wy­ciecz­ki edu­ka­cyj­ne do dwóch firm in­no­wa­cyj­nych, za­ję­cia spor­to­we, wy­ciecz­ki tu­ry­stycz­ne oraz wie­czo­ry na­ro­do­we o cha­rak­te­rze in­te­gra­cyj­nym. Każdy z uczest­ni­ków otrzy­mał cer­ty­fi­kat po­twier­dza­ją­cy udział w kur­sie in­ten­syw­nym wraz z te­ma­ty­ką wszyst­kich wy­kła­dów i sesji la­bo­ra­to­ryj­nych oraz przy­zna­ną licz­bą 4 punk­tów ECTS.
18 października 2011

dr hab. inż. Karol Aniserowicz

Piorunochrony „aktywne” - technika czy oszustwo?

 1. Kla­sy­fi­ka­cja nie­stan­dar­do­wych urzą­dzeń pio­ru­no­chron­nych:
  1. urzą­dze­nia z „wcze­sną emi­sją stri­me­ra” (ESE – early stre­amer emit­ters),
  2. urzą­dze­nia „za­po­bie­ga­ją­ce” ude­rze­niu pio­ru­na (li­ght­ning pre­ven­tors; DAS – dis­si­pa­tion array sys­tem).
 2. Różne kon­struk­cje urzą­dzeń ESE i za­sa­da dzia­ła­nia, utrzy­my­wa­na przez pro­du­cen­tów.
 3. Kon­struk­cje urzą­dzeń „za­po­bie­ga­ją­cych” wy­ła­do­wa­niom i de­kla­ro­wa­na za­sa­da ich dzia­ła­nia.
 4. Fo­to­gra­fie uszko­dzeń bu­dyn­ków wy­po­sa­żo­nych w ESE.
 5. Za­gro­że­nia dla ludzi i apa­ra­tu­ry elek­tro­nicz­nej wsku­tek sto­so­wa­nia ESE.
 6. Za­bie­gi pro­du­cen­tów o wpro­wa­dze­nie ich wy­ro­bów do norm w róż­nych kra­jach.
 7. Przy­kła­dy chwy­tów re­kla­mo­wych.
 8. Pod­su­mo­wa­nie.
8 listopada 2011

dr hab. inż. Ewa Świercz

Zasada nieoznaczoności wczoraj i dziś

Na se­mi­na­rium zo­sta­nie przed­sta­wio­ne nowe spoj­rze­nie na kla­sycz­ną za­sa­dę nie­ozna­czo­no­ści. Sy­gna­ło­wa, dys­kret­na wer­sja za­sa­dy nie­ozna­czo­no­ści sta­no­wi pod­sta­wę no­wych al­go­ryt­mów od­zy­ski­wa­nia in­for­ma­cji utra­co­nej w pro­ce­sie po­mia­ro­wym. Przed­sta­wio­na zo­sta­nie kon­cep­cja al­go­ryt­mu Com­pres­si­ve Sen­sing.
15 listopada 2011

dr inż. Adam Nikołajew

Wpływ widma sygnału na pasmo światłowodu jednomodowego

Roz­pa­trzo­no wpływ dys­per­sji ma­te­ria­ło­wej na pasmo jed­no­mo­do­we­go świa­tło­wo­du o sko­ko­wym pro­fi­lu re­frak­cyj­nym. Za­ło­żo­no gaus­sow­ski roz­kład widma trans­mi­to­wa­ne­go sy­gna­łu. Wy­zna­czo­no za­leż­ność pasma świa­tło­wo­du w za­leż­no­ści od jego dłu­go­ści i aper­tu­ry nu­me­rycz­nej przy róż­nych roz­kła­dach wid­mo­wych sy­gna­łu.
22 listopada 2011

prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka

Synteza i projektowanie radiowych filtrów wielopasmowych

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no:
 • model ma­te­ma­tycz­ny wie­lo­pa­smo­wej trans­for­ma­cji czę­sto­tli­wo­ści,
 • syn­te­zę ob­wo­dów wie­lo­pa­smo­wych,
 • syn­te­zę i pro­jek­to­wa­nie kom­pu­te­ro­we dwu­pa­smo­wych fil­trów ra­dio­wych bez żad­nych ko­mu­ta­cji me­cha­nicz­nych za po­mo­cą pro­gra­mu Mul­ti­band.
29 listopada 2011

dr inż. Maciej Sadowski

Radiowe Centrum Nadawcze Polskiego Radia w Solcu Kujawskim

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no bu­do­wę Ra­dio­we­go Cen­trum Nadaw­cze­go w Solcu Ku­jaw­skim. Jest to je­dy­na sta­cja ra­dio­wa na­da­ją­ca z te­re­nu Pol­ski w za­kre­sie fal dłu­gich, jest sły­szal­na także w czę­ści Eu­ro­py. Omó­wio­no bu­do­wę ukła­du mo­du­la­to­ra i wzmac­nia­czy mocy za­sto­so­wa­nych w sta­cji. Przed­sta­wio­na zo­sta­ła także kon­struk­cja masz­tu ze­spo­łu an­te­no­we­go wraz z ukła­dem do­pa­so­wa­nia. W czerw­cu bie­żą­ce­go roku grupa stu­den­tów kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Te­le­ko­mu­ni­ka­cja w ra­mach wy­ciecz­ki pro­gra­mo­wej za­po­zna­ła się z bu­do­wą Cen­trum. Pre­zen­to­wa­ne w re­fe­ra­cie zdję­cia po­cho­dzą wła­śnie z tej wy­ciecz­ki.
6 grudnia 2011

dr inż. Andrzej Holiczer

Podstawowe zagadnienia związane z akwizycją, przetwarzaniem i wizualizacją sygnałów radarowych na podstawie zestawu ST200 firmy RFbeam Microwave GmbH

Na se­mi­na­rium zo­sta­nie po­ru­szo­na te­ma­ty­ka zwią­za­na z akwi­zy­cją, prze­twa­rza­niem i wi­zu­ali­za­cją sy­gna­łów po­cho­dzą­cych z sys­te­mu ra­da­ro­we­go krót­kie­go za­się­gu. Głów­nym za­gad­nie­niem bę­dzie pre­zen­ta­cja za­awan­so­wa­ne­go sys­te­mu o na­zwie ST200 z do­łą­czo­ny­mi wy­bra­ny­mi gło­wi­ca­mi ra­da­ro­wy­mi. Sys­tem umoż­li­wia im­ple­men­ta­cję metod dop­ple­row­skich, im­pul­so­wych, a także opar­tych na mo­du­la­cjach FSK oraz FMCW. Zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne także moż­li­wo­ści współ­pra­cy sys­te­mu akwi­zy­cji z pro­gra­mem Mat­lab w celu umoż­li­wie­nia opra­co­wa­nia al­go­ryt­mów roz­po­zna­wa­nia obiek­tów przy uży­ciu trans­for­mat czas-czę­sto­tli­wość.
13 grudnia 2011

dr inż. Leszek Augustyniak

Zakłócenia w odbiorze naziemnej telewizji analogowej i cyfrowej powodowane sygnałami echowymi

W pre­zen­ta­cji przed­sta­wio­ne zo­sta­nie jedno ze źró­deł za­kłó­ceń od­bio­ru te­le­wi­zyj­ne­go – sy­gna­ły echo­we. Scha­rak­te­ry­zo­wa­ne będą me­cha­ni­zmy po­wsta­wa­nia sy­gna­łów echo­wych oraz ich wpływ na ja­kość ob­ra­zu te­le­wi­zji ana­lo­go­wej i cy­fro­wej. Omó­wio­ne będą me­to­dy ogra­ni­cza­nia lub eli­mi­na­cji wpły­wu sy­gna­łów echo­wych na od­biór te­le­wi­zyj­ny.