PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Seminaria KTiAE w roku 2012

20 marca 2012

dr inż. Jarosław Wiater

Pomiary napięć krokowych z wykorzystaniem izolowanego od ziemi generatora udarowego WN

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki po­mia­rów na­pięć kro­ko­wych prze­pro­wa­dzo­nych z wy­ko­rzy­sta­niem ge­ne­ra­to­ra uda­ro­we­go wy­so­kie­go na­pię­cia. Ge­ne­ra­tor zo­stał prze­bu­do­wa­ny od pod­staw przez pra­cow­ni­ków KTiAE. Zo­stał przy­sto­so­wa­ny do pracy bez uzie­mie­nia i jest w pełni izo­lo­wa­ny od ziemi. Za­sto­so­wa­no w nim si­łow­ni­ki pneu­ma­tycz­ne do wy­zwa­la­nia i roz­ła­do­wy­wa­nia ge­ne­ra­to­ra. Jest w peł­ni mo­bil­ny, przy­sto­so­wa­ny do pracy z agre­ga­tu prą­do­twór­cze­go i wy­zwa­la­nia bez ko­niecz­no­ści obec­no­ści na­pię­cia za­si­la­ją­ce­go.
27 marca 2012

dr inż. Krzysztof Konopko

Trendy rozwoju procesorów wykorzystywanych w modelowaniu i symulacji systemów oraz przetwarzaniu sygnałów

Jesz­cze kilka lat temu więk­szość wy­ko­rzy­sty­wa­nych pro­ce­so­rów było ukła­da­mi jed­nor­dze­nio­wy­mi. Jed­nak na sku­tek cią­głe­go za­po­trze­bo­wa­nia na wzrost wy­daj­no­ści sys­te­mów ob­li­cze­nio­wych ukła­dy te zo­sta­ły prak­tycz­nie za­stą­pio­ne ukła­da­mi wie­lor­dze­nio­wy­mi. Po­mi­mo cią­głe­go do­sko­na­le­nia tech­no­lo­gicz­ne­go pro­ce­su wy­twa­rza­nia rów­nież ar­chi­tek­tu­ra współ­cze­snych ukła­dów wie­lor­dze­nio­wych po­wo­li zbli­ża się do swo­ich kon­struk­cyj­nych ogra­ni­czeń. Dla­te­go też po­szu­ku­je się róż­nych kon­cep­cji ar­chi­tek­tur, które umoż­li­wia­ły­by dal­sze zwięk­sza­nie wy­daj­no­ści sys­te­mów pro­ce­so­ro­wych. W re­fe­ra­cie zo­sta­nie przed­sta­wio­na hi­sto­ria roz­wo­ju wy­bra­nych ar­chi­tek­tur sys­te­mów pro­ce­so­ro­wych wy­ko­rzy­sty­wa­nych w mo­de­lo­wa­niu i sy­mu­la­cji sys­te­mów oraz prze­twa­rza­niu sy­gna­łów. Za­zna­czo­ne zo­sta­ną naj­bar­dziej in­te­re­su­ją­ce tren­dy roz­wo­ju ar­chi­tek­tur sys­te­mów pro­ce­so­ro­wych w tym pro­ce­so­ry ma­so­wo-rów­no­le­głe. Jako przy­kład ich wy­ko­rzy­sta­nia zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­na au­tor­ska apli­ka­cja do ana­li­zy sy­gna­łów nie­sta­cjo­nar­nych.
3 kwietnia 2012

prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Prądy udarowe stosowane do symulacji narażeń piorunowych

Ana­li­zu­jąc za­gro­że­nie pio­ru­no­we na­le­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwagę na przy­pad­ki bez­po­śred­nie­go od­dzia­ły­wa­nia roz­pły­wa­ją­ce­go się prądu pio­ru­no­we­go na urzą­dze­nia lub ele­men­ty kon­struk­cji obiek­tu, w któ­re mo­że na­stą­pić bez­po­śred­nie wy­ła­do­wa­nie pio­ru­no­we lub jeśli są one czę­ścią ob­wo­du, w któ­rym pły­nie prąd pio­ru­no­wy. Wy­ma­ga­nia za­pew­nie­nia pew­nej i nie­za­wod­nej ochro­ny przed pio­ru­no­wym im­pul­sem elek­tro­ma­gne­tycz­nym po­wo­du­ją wzrost zna­cze­nia badań la­bo­ra­to­ryj­nych oraz te­re­no­wych sy­mu­lu­ją­cych wy­stę­pu­ją­ce za­gro­że­nie. Za­kres tych badań oraz spo­sób ich pro­wa­dze­nia bę­dzie te­ma­tem se­mi­na­rium.
8 maja 2012

mgr inż. Tomasz Kuczyński

Modelowanie i analiza numeryczna narażeń piorunowych przyłączy zasilania urządzeń w obiektach budowlanych

W re­fe­ra­cie au­tor przed­sta­wi te­ma­ty­kę pla­no­wa­nej roz­pra­wy dok­tor­skiej o po­wyż­szym ty­tu­le. Opie­ku­nem na­uko­wym jest prof. dr hab. inż. An­drzej So­wa. Se­mi­na­rium jest zwią­za­ne z pla­no­wa­nym przez au­to­ra otwar­ciem prze­wo­du dok­tor­skie­go.
15 maja 2012

dr inż. Norbert Litwińczuk

„Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” szansą rozwoju pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Elektrycznego PB

W trak­cie se­mi­na­rium zo­sta­ną przed­sta­wio­ne dzia­ła­nia Pro­jek­tu skie­ro­wa­ne do pra­cow­ni­ków Wy­dzia­łu Elek­trycz­ne­go PB, do­tych­czas zre­ali­zo­wa­ne za­da­nia oraz ko­lej­ne moż­li­wo­ści i za­sa­dy przy­zna­wa­nia środ­ków fi­nan­so­wych na roz­wój na­uko­wy pra­cow­ni­ków na­uko­wo-dy­dak­tycz­nych.
29 maja 2012

dr inż. Marek Garbaruk

Anteny i układy antenowe systemów ultra­szeroko­pasmowych

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­gad­nie­nia zwią­za­ne z pro­jek­to­wa­niem i ana­li­zą an­ten po­je­dyn­czych i ukła­dów an­te­no­wych prze­zna­czo­nych dla sys­te­mów ul­tra­sze­ro­ko­pa­smo­wych. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki ana­liz szy­ków an­te­no­wych li­nio­wych i nie­re­gu­lar­nych, w tym wy­ni­ki ana­li­zy pro­mie­nio­wa­nia sy­gna­łów ul­tra­sze­ro­ko­pa­smo­wych.
5 czerwca 2012

dr inż. Grażyna Gilewska

Możliwości wykorzystania układów programowalnych do przetwarzania obrazów uzyskiwanych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego

W re­fe­ra­cie będą omó­wio­ne moż­li­we me­to­dy ko­mu­ni­ka­cji ukła­dów struk­tur pro­gra­mo­wal­nych z apa­ra­tu­rą rent­ge­now­ską bądź kom­pu­te­rem oraz po­trze­by ana­li­zy ob­ra­zów uzy­ski­wa­nych z wy­ko­rzy­sta­niem pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go w wy­bra­nym za­kre­sie ra­dio­gra­fii cy­fro­wej sta­wów sko­ko­wych. Ana­li­za otrzy­ma­nych ob­ra­zów w za­leż­no­ści od ich pa­ra­me­trów oraz źró­deł po­cho­dze­nia. Po­mia­ry pa­ra­me­trów mor­fo­me­trycz­nych stawu sko­ko­we­go i ich po­rów­na­nie w za­leż­no­ści od wieku oraz pa­ra­me­trów prze­twa­rza­nia.
12 czerwca 2012

dr inż. Wojciech Kowalski

Moja wizja nauczania miernictwa elektronicznego

W ra­mach se­mi­na­rium autor po­dzie­li się do­świad­cze­nia­mi zdo­by­ty­mi w cią­gu wie­lo­let­niej pracy dy­dak­tycz­nej. Za­sad­ni­cze wnio­ski przed­sta­wia­ją się na­stę­pu­ją­co: w kon­struk­cji elek­tro­nicz­nej apa­ra­tu­ry po­mia­ro­wej pa­nu­je obec­nie ten­den­cja okre­śla­na jako „con­nect and view”. Autor twier­dzi sta­now­czo i uza­sad­nia to na przy­kła­dach, że współ­cze­sny in­ży­nier, a zwłasz­cza ba­dacz, musi znać szcze­gó­ło­wo al­go­rytm po­mia­ro­wy re­ali­zo­wa­ny przez przy­rząd i oce­niać wia­ry­god­ność uzy­ska­nych wy­ni­ków po­mia­ro­wych. Ko­lej­ne pro­ble­my to: brak wy­daw­nictw aka­de­mic­kich od­po­wia­da­ją­cych wy­mo­gom no­wo­cze­sne­go sprzę­tu po­mia­ro­we­go, klu­czo­wa rola sca­lo­nych prze­twor­ni­ków po­mia­ro­wych oraz ukła­dów elek­tro­ni­ki pro­fe­sjo­nal­nej w kon­struk­cji EAP oraz ko­niecz­ność in­te­gro­wa­nia tych za­gad­nień w ra­mach oma­wia­ne­go przed­mio­tu.
30 października 2012

prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Polityka zrównoważonego rozwoju w przewidywanych przedsięwzięciach elektro­energetycznych

Po­zy­ski­wa­nie oraz wy­ko­rzy­sty­wa­nie za­so­bów ener­ge­tycz­nych jest pod­sta­wą roz­wo­ju spo­łecz­ne­go, go­spo­dar­cze­go i eko­no­micz­ne­go kraju, a wzrost za­po­trze­bo­wa­nia na ener­gię jest czyn­ni­kiem świad­czą­cym o jego roz­wo­ju go­spo­dar­czym. Głów­nym celem po­li­ty­ki ener­ge­tycz­nej jest za­pew­nie­nie cią­głe­go po­kry­cia za­po­trze­bo­wa­nia na ener­gię przy uwzględ­nie­niu mak­sy­mal­ne­go moż­li­we­go wy­ko­rzy­sta­nia kra­jo­wych za­so­bów oraz przy­ja­znych śro­do­wi­sku tech­no­lo­gii. Do pod­sta­wo­wych zadań na­le­ży za­li­czyć:
  • Bu­do­wę no­wych kon­wen­cjo­nal­nych mocy wy­twór­czych w celu zrów­no­wa­że­nia kra­jo­we­go po­py­tu na ener­gię.
  • Bu­do­wę od­na­wial­nych i in­ter­wen­cyj­nych źró­deł wy­twa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej.
  • Roz­bu­do­wę i mo­der­ni­za­cja kra­jo­we­go sys­te­mu prze­sy­ło­we­go.
  • Roz­wój po­łą­czeń trans­gra­nicz­nych.
Pod­sta­wo­we in­for­ma­cje do­ty­czą­ce po­wyż­szych zadań zo­sta­ną przed­sta­wio­ne z uwzględ­nie­niem za­mie­rzeń prze­wi­dzia­nych do re­ali­za­cji w Pol­sce pół­noc­no­wschod­niej.
13 listopada 2012

dr hab. inż. Ewa Świercz

Transformata chirplet

Omó­wie­nie funk­cji chirp. Po­da­nie przy­kła­dów funk­cji chirp wy­stę­pu­ją­cych w ota­cza­ją­cym śro­do­wi­sku. De­fi­ni­cja trans­for­ma­cji chir­plet, po­do­bień­stwa i róż­ni­ce z trans­for­ma­cją fal­ko­wą. Po­ję­cie atomu i jego rola w trans­for­ma­cji chir­plet. De­kom­po­zy­cja ato­mo­wa i słow­nik de­kom­po­zy­cji ato­mo­wej. Przy­kład wy­ko­rzy­sta­nia trans­for­ma­cji chir­plet do eks­trak­cji sy­gna­łu o skom­pli­ko­wa­nych cza­so­wych za­leż­no­ściach fa­zo­wych.
27 listopada 2012

dr hab. inż. Karol Aniserowicz

Ograniczniki przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości

Ob­wo­dy wiel­kiej czę­sto­tli­wo­ści na­daj­ni­ków i od­bior­ni­ków po­win­ny być chro­nio­ne przed prze­pię­cia­mi do­cie­ra­ją­cy­mi przez kon­cen­trycz­ne kable an­te­no­we i fa­lo­wo­dy. Pod­sta­wo­wa ochro­na po­le­ga na za­opa­trze­niu fa­lo­wo­dów i ze­wnętrz­nych prze­wo­dów kabli kon­cen­trycz­nych w od­po­wied­nie po­łą­cze­nia wy­rów­naw­cze i uzie­mia­ją­ce. W przy­pad­ku fa­lo­wo­dów jest to je­dy­ny i sku­tecz­ny spo­sób ochro­ny przed im­pul­sa­mi pio­ru­no­wy­mi. W przy­pad­ku kabli kon­cen­trycz­nych nie­zbęd­ne jest sto­so­wa­nie do­dat­ko­wych ele­men­tów ogra­ni­cza­ją­cych prze­pię­cia, jakie mogą po­ja­wić się mię­dzy prze­wo­dem środ­ko­wym, a ze­wnętrz­nym. Uni­wer­sal­ne za­bez­pie­cze­nia torów w. cz. nie ist­nie­ją. W re­fe­ra­cie zo­sta­nie przed­sta­wio­na ich kla­sy­fi­ka­cja. Będą omó­wio­ne za­le­ty i wady: od­grom­ni­ków, ogra­nicz­ni­ków pół­prze­wod­ni­ko­wych, sęków ćwierć­fa­lo­wych, fil­trów gór­no­prze­pu­sto­wych.
11 grudnia 2012

dr inż. Renata Markowska

Analiza narażeń piorunowych systemów elektrycznych na dachu budynku wyposażonego w urządzenie pioruno­chronne do celów wyznaczania odstępów izolacyjnych

Ele­men­ty sys­te­mów elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych umiesz­czo­ne na dachu bu­dyn­ku wy­po­sa­żo­ne­go w urzą­dze­nie pio­ru­no­chron­ne, izo­lo­wa­ne od tego urzą­dze­nia pio­ru­no­chron­ne­go, mogą być na­ra­żo­ne na dzia­ła­nie szcze­gól­nie wy­so­kich na­pięć uda­ro­wych. Na­ra­że­nia te po­wsta­ją po­mię­dzy LPS (urzą­dze­niem pio­ru­no­chron­nym), a prze­bie­ga­ją­cy­mi w są­siedz­twie ele­men­ta­mi sys­te­mów elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych, pod­czas bez­po­śred­nich wy­ła­do­wań pio­ru­no­wych w LPS. W celu unik­nię­cia prze­sko­ków na­pię­cio­wych i znisz­cze­nia izo­la­cji, wy­ma­ga­ne jest za­cho­wa­nie od­po­wied­nich od­stę­pów izo­la­cyj­nych. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki ana­liz pio­ru­no­wych na­ra­żeń na­pię­cio­wych po­wsta­ją­cych w in­sta­la­cji urzą­dze­nia elek­trycz­ne­go umiesz­czo­ne­go na dachu du­że­go bu­dyn­ku pod­czas wy­ła­do­wa­nia pio­ru­na w LPS. Wy­ni­ki za­sto­so­wa­no do wy­zna­cza­nia mak­sy­mal­nych od­le­gło­ści wy­stę­po­wa­nia prze­sko­ku na­pię­cio­we­go po­mię­dzy LPS, a urzą­dze­niem elek­trycz­nym na dachu, a w kon­se­kwen­cji do okre­śle­nia wy­ma­ga­nych od­stę­pów izo­la­cyj­nych. Ana­li­zo­wa­no czyn­ni­ki, które po­ten­cjal­nie mogą mieć wpływ na wiel­kość od­stę­pu izo­la­cyj­ne­go, takie jak: re­zy­styw­ność grun­tu, lo­ka­li­za­cja urzą­dze­nia elek­trycz­ne­go na dachu (w sto­sun­ku do głów­nej szyny uzie­mia­ją­cej), tra­so­wa­nie prze­wo­dów in­sta­la­cji elek­trycz­nej w bu­dyn­ku, kształt im­pul­su prądu wy­ła­do­wa­nia pio­ru­no­we­go. Ana­li­zy ba­zu­ją na wy­ni­kach wła­snych ob­li­czeń nu­me­rycz­nych oraz wy­ni­kach badań wy­trzy­ma­ło­ści elek­trycz­nej po­wie­trza do­stęp­nych w li­te­ra­tu­rze. Wy­ni­ki tych ana­liz kon­fron­to­wa­no z za­le­ce­nia­mi obo­wią­zu­ją­cych norm ochro­ny od­gro­mo­wej PN-EN/IEC 62305-3.