PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Seminaria KTiAE w roku 2013

15 stycznia 2013

dr inż. Andrzej Holiczer

Realizacja stażu w ramach działań projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy” w przedsiębiorstwie „Promotech”

Pod­czas re­fe­ra­tu zo­sta­nie przed­sta­wio­ny prze­bieg re­ali­za­cji stażu w ra­mach dzia­łań pro­jek­tu „Ba­da­nia i roz­wój w go­spo­dar­ce opar­tej na wie­dzy” (Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Ka­pi­tał Ludz­ki, Prio­ry­tet IV „Szkol­nic­two wyż­sze i nauka”, Dzia­ła­nie 4.2 „Roz­wój kwa­li­fi­ka­cji kadr sys­te­mu B+R i wzrost świa­do­mo­ści roli nauki w roz­wo­ju go­spo­dar­czym”). Celem dzia­łań jest trans­fer wie­dzy do przed­się­bior­stwa oraz wy­ko­rzy­sta­nie na­by­tych przez sta­ży­stę umie­jęt­no­ści w nauce i dy­dak­ty­ce. Zo­sta­nie omó­wio­na te­ma­ty­ka roz­wią­zy­wa­nych w przed­się­bior­stwie pro­ble­mów oraz re­ali­za­cja pro­jek­tu mi­kro­ste­row­ni­ka na­pę­du opar­te­go o sil­nik BLDC dużej mocy z in­ter­fej­sem RS485 lub CAN.
29 stycznia 2013

prof. dr hab. inż. Jurij Griszin

Podstawy radiolokacji i radionawigacji – metodologia przedmiotu

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no treść i pro­gram wy­kła­dów dla stu­den­tów kie­run­ku EiTK (stu­dia II stop­nia). Po­ka­za­no wpływ pod­sta­wo­wych zasad dzia­ła­nia sys­te­mów ra­dio­lo­ka­cji i ra­dio­na­wi­ga­cji na roz­wój no­wo­cze­snych sys­te­mów te­le­ko­mu­ni­ka­cji i te­le­in­for­ma­ty­ki.
26 marca 2013

dr inż. Dariusz Jańczak

Śledzenie obiektów o nieliniowej dynamice w systemach wielosensorowych

Prze­twa­rza­nie sy­gna­łów i da­nych w sys­te­mach wie­lo­czuj­ni­ko­wych po­zwa­la na zwięk­sze­nie wia­ry­god­no­ści po­mia­rów oraz po­pra­wę od­por­no­ści na nie­ko­rzyst­ne od­dzia­ły­wa­nia. W ra­mach se­mi­na­rium zo­sta­ną po­ru­szo­ne wy­bra­ne aspek­ty śle­dze­nia obiek­tów o nie­li­nio­wej dy­na­mi­ce w sys­te­mach wie­lo­czuj­ni­ko­wych. Zo­sta­ną przed­sta­wio­ne i po­rów­na­ne me­to­dy fuzji na po­zio­mie es­ty­mat i tras opar­te na es­ty­ma­to­rach EKF, ILS, MLE.
16 kwietnia 2013

prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka

Komputerowa optymalizacja anten i układów elektronicznych

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no pod­sta­wo­we po­ję­cia i etapy opty­ma­li­za­cji anten i ukła­dów elek­tro­nicz­nych, zba­da­no wła­ści­wo­ści nie­li­nio­we funk­cji celu przy opty­ma­li­za­cji li­nio­wych ukła­dów ra­dio­elek­tro­nicz­nych. Przed­sta­wio­no me­to­dy mi­ni­ma­li­za­cji funk­cji celu: de­ter­mi­ni­stycz­ne (gra­dien­to­we) oraz sto­cha­stycz­ne, w tym ge­ne­tycz­ne. Po­ka­za­no przy­kła­dy opty­ma­li­za­cji anten i ukła­dów elek­tro­nicz­nych.
7 maja 2013

dr inż. Marek Garbaruk

Pomiary układów antenowych systemów ultraszerokopasmowych UWB

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki po­mia­rów pa­ra­me­trów za­pro­jek­to­wa­nych i wy­ko­na­nych ukła­dów an­te­no­wych sys­te­mów ul­tra­sze­ro­ko­pa­smo­wych UWB. Po­ka­za­ne zo­sta­ną cha­rak­te­ry­sty­ki do­pa­so­wa­nia (cha­rak­te­ry­sty­ki WFS) oraz cha­rak­te­ry­sty­ki pro­mie­nio­wa­nia, zmie­rzo­ne w wy­bra­nych prze­kro­jach. Wy­ni­ki po­mia­rów zo­sta­ną po­rów­na­ne z wy­ni­ka­mi sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wych szy­ków UWB.
14 maja 2013

dr inż. Maciej Sadowski

Przedmiot „Układy radioelektroniczne” w planach studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja

W wy­stą­pie­niu przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­gad­nie­nia po­ru­sza­ne w trak­cie na­ucza­nia przed­mio­tu „Ukła­dy ra­dio­elek­tro­nicz­ne” na kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Te­le­ko­mu­ni­ka­cja. Przed­sta­wio­na zo­sta­nie te­ma­ty­ka wy­kła­du, ćwi­czeń i la­bo­ra­to­rium oraz wnio­ski pły­ną­ce z do­tych­cza­so­wych do­świad­czeń dy­dak­tycz­nych pro­wa­dzą­ce­go wy­kład.
21 maja 2013

dr inż. Leszek Augustyniak

Mierniki sygnału telewizyjnego

W wy­stą­pie­niu za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną przy­rzą­dy do po­mia­ru ana­lo­go­we­go i cy­fro­we­go sy­gna­łu te­le­wi­zyj­ne­go. Przed­sta­wio­ne będą różne roz­wią­za­nia od mier­ni­ków naj­prost­szych i jed­no­cze­śnie naj­tań­szych, po dro­gie, wy­ra­fi­no­wa­ne urzą­dze­nia pro­fe­sjo­nal­ne, któ­rych moż­li­wo­ści po­mia­ro­we po­mi­mo nie­wiel­kich ga­ba­ry­tów sa­mych urzą­dzeń są im­po­nu­ją­ce.
28 maja 2013

dr inż. Krzysztof Konopko

Zastosowanie metod analizy sygnałów niestacjonarnych w addytywnej syntezie dźwięków

Pod­sta­wo­wą za­le­tą me­to­dy ad­dy­tyw­nej jest wy­so­ka wier­ność uzy­ski­wa­nych dźwię­ków syn­te­tycz­nych oraz bo­ga­te moż­li­wo­ści mo­dy­fi­ka­cji uzy­ski­wa­ne­go brzmie­nia w wy­ni­ku prze­twa­rza­nia widma sy­gna­łu. Głów­ną wadą tej me­to­dy syn­te­zy dźwię­ku jest zaś duża zło­żo­ność ob­li­cze­nio­wa pro­ce­sów ana­li­zy i re­syn­te­zy. W re­fe­ra­cie zo­sta­ną po­rów­na­ne wy­bra­ne me­to­dy sto­so­wa­ne do ana­li­zy sy­gna­łów nie­sta­cjo­nar­nych pod kątem ich wy­ko­rzy­sta­nia w me­to­dzie ad­dy­tyw­nej re­syn­te­zy dźwię­ku.
4 czerwca 2013

dr inż. Grażyna Gilewska

Realizacja szkolenia „Ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych” w ramach projektu „Kreatorzy innowacji”

Pod­czas re­fe­ra­tu zo­sta­nie przed­sta­wio­ny prze­bieg re­ali­za­cji szko­le­nia w ra­mach dzia­łań pro­jek­tu „Kre­ato­rzy in­no­wa­cji”. Ideą pro­jek­tu jest na­by­cie prak­tycz­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ści pra­cow­ni­ków na­uko­wych w za­kre­sie re­ali­za­cji pro­jek­tów ba­daw­czo-roz­wo­jo­wych, w tym zasad ko­mer­cja­li­za­cji i ochro­ny wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej, przy­go­to­wu­ją­cej do sa­mo­dziel­ne­go opra­co­wa­nia stra­te­gii wdra­ża­nia in­no­wa­cji. Każdy uczest­nik bie­rze udział w szko­le­niu „Eks­pert ds. pro­jek­tów ba­daw­czo-roz­wo­jo­wych” oraz w warsz­ta­tach w cen­trach trans­fe­ru wie­dzy. Zo­sta­nie omó­wio­na te­ma­ty­ka za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi, za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem w pro­jek­tach ba­daw­czych, ko­mer­cja­li­za­cji wy­ni­ków badań.
11 czerwca 2013

dr inż. Adam Nikołajew

Zastosowanie transformaty falkowej do analizy światłowodów

Me­to­dy nu­me­rycz­ne roz­wią­zy­wa­nia rów­nań Ma­xwel­la. Za­sto­so­wa­nie prze­kształ­ce­nia fal­ko­we­go do roz­wią­zy­wa­nia rów­nań Ma­xwel­la we współ­rzęd­nych cy­lin­drycz­nych – przy­kła­dy.
11 czerwca 2013

dr inż. Norbert Litwińczuk

Pracownia z przedmiotu „Komputerowe projektowanie aparatury elektronicznej” dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja

W wy­stą­pie­niu zo­sta­nie przed­sta­wio­na te­ma­ty­ka zajęć z przed­mio­tu „Kom­pu­te­ro­we pro­jek­to­wa­nie apa­ra­tu­ry elek­tro­nicz­nej” dla stu­den­tów stu­diów sta­cjo­nar­nych I stop­nia na kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Te­le­ko­mu­ni­ka­cja o spe­cjal­no­ści Apa­ra­tu­ra Elek­tro­nicz­na.
18 czerwca 2013

dr inż. Andrzej Zankiewicz

Dydaktyka przedmiotów telekomunikacyjnych we współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus

W ra­mach se­mi­na­rium omó­wio­na zo­sta­nie me­to­dy­ka oraz za­kres tre­ści spe­cjal­no­ścio­wych przed­mio­tów te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych re­ali­zo­wa­nych w wy­bra­nych uczel­niach za­gra­nicz­nych oraz prze­ana­li­zo­wa­na zo­sta­nie moż­li­wość stwo­rze­nia ofer­ty przed­mio­tów pro­wa­dzo­nych w ję­zy­ku an­giel­skim po­zwa­la­ją­cej na roz­wi­nię­cie współ­pra­cy dy­dak­tycz­nej w za­kre­sie te­le­ko­mu­ni­ka­cji z uczel­nia­mi za­gra­nicz­ny­mi.
18 czerwca 2013

dr inż. Jarosław Wiater

Laboratorium Techniki Wysokich Napięć dziś i jutro

W wy­stą­pie­niu przed­sta­wio­ny zo­sta­nie stan la­bo­ra­to­rium Tech­ni­ki Wy­so­kich Na­pięć na dzień dzi­siej­szy. Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną plany roz­wo­ju. Pla­no­wa­na jest rów­nież krót­ka wi­zy­ta w nowo wy­bu­do­wa­nej hali prze­zna­czo­nej na po­trze­by la­bo­ra­to­rium.
8 października 2013

dr hab. inż. Karol Aniserowicz

Mechanizmy i efekty oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm człowieka

Pro­mie­nio­wa­nie jo­ni­zu­ją­ce i nie­jo­ni­zu­ją­ce. Me­cha­ni­zmy bez­po­śred­niej in­te­rak­cji mię­dzy po­la­mi EM a or­ga­ni­zmem: sprzę­że­nie z po­la­mi elek­trycz­ny­mi m.​ cz., sprzę­że­nie z po­la­mi ma­gne­tycz­ny­mi m.​ cz., ab­sorp­cja ener­gii pól w.​ cz. Me­cha­ni­zmy in­te­rak­cji po­śred­niej: prądy kon­tak­to­we, sprzę­że­nia z oso­bi­sty­mi urzą­dze­nia­mi me­dycz­ny­mi. Efek­ty bio­lo­gicz­ne nie­ter­micz­ne (do­mi­nu­ją­ce po­ni­żej 100 kHz), zwią­za­ne z in­du­ko­wa­niem prze­pły­wu prądu elek­trycz­ne­go w cie­le. Efek­ty bio­lo­gicz­ne ter­micz­ne (do­mi­nu­ją­ce po­wy­żej 100 kHz), zwią­za­ne z po­chła­nia­niem ener­gii pola przez tkan­ki. Współ­czyn­nik SAR, jego za­leż­ność od czę­sto­tli­wo­ści i ro­dza­ju tkan­ki. Pod­sta­wy na­uko­we mię­dzy­na­ro­do­wych za­le­ceń ochron­nych. Pod­sta­wo­we akty i prze­pi­sy praw­ne pol­skie i UE do­ty­czą­ce eks­po­zy­cji za­wo­do­wej i śro­do­wi­sko­wej.
19 listopada 2013

dr inż. Adam Nikołajew

Metody analizy propagacji fal elektromagnetycznych w falowodach

Me­to­dy ana­li­tycz­ne ana­li­zy pro­pa­ga­cji fal elek­tro­ma­gne­tycz­nych w fa­lo­wo­dach (roz­wią­za­nia rów­nań Ma­xwel­la w od­po­wied­nim ukła­dzie współ­rzęd­nych oraz me­to­da efek­tyw­ne­go współ­czyn­ni­ka za­ła­ma­nia) zo­sta­ną po­rów­na­ne z me­to­da­mi nu­me­rycz­ny­mi (me­to­da pro­pa­ga­cji wiąz­ki, me­to­da ele­men­tów skoń­czo­nych i me­to­da róż­nic skoń­czo­nych). Przed­sta­wio­ny zo­sta­nie za­kres sto­so­wa­nia po­szcze­gól­nych metod, ich zło­żo­ność ob­li­cze­nio­wa oraz wno­szo­ne przez nie błędy.
3 grudnia 2013

dr inż. Marek Garbaruk

Zmiany podstawy programowej w szkołach średnich, a rekrutacja na Wydział Elektryczny PB

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­gad­nie­nia zwią­za­ne m. in. z prze­pro­wa­dzo­ny­mi w ostat­nich la­tach zmia­na­mi pod­staw pro­gra­mo­wych wy­bra­nych przed­mio­tów na­ucza­nych w szko­łach śred­nich oraz ich wpływ na po­zy­ski­wa­nie przy­szłych stu­den­tów Wy­dzia­łu Elek­trycz­ne­go PB. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną rów­nież zmia­ny w try­bie re­kru­ta­cji za­pla­no­wa­ne na rok aka­de­mic­ki 2014/15.
10 grudnia 2013

dr inż. Andrzej Holiczer

Algorytm śledzenia spoiny spawalniczej w zastosowaniu do sterowania oscylatorem liniowym w wózku spawalniczym

W ra­mach se­mi­na­rium zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­ny pro­blem ste­ro­wa­nia ra­mie­niem wózka spa­wal­ni­cze­go pod­czas spa­wa­nia wie­lo­krot­ne­go. Obec­nie sto­so­wa­ne sys­te­my śle­dzą­ce są w sta­nie je­dy­nie es­ty­mo­wać tra­jek­to­rię ruchu ra­mie­nia na pod­sta­wie od­czy­tów z czuj­ni­ków elek­tro­me­cha­nicz­nych (po­ten­cjo­me­trycz­nych) lub la­se­ro­wych w przy­pad­ku, gdy mamy do czy­nie­nia z bla­cha­mi uko­so­wa­ny­mi. W tech­no­lo­gii spa­wal­ni­czej po­wsta­ła po­trze­ba kil­ku­krot­ne­go kła­dze­nia war­stwo­wych spa­wów w tym samym miej­scu. O ile wy­kry­cie kra­wę­dzi uko­so­wa­nia nie sta­no­wi zło­żo­ne­go za­gad­nie­nia, to pro­blem po­ja­wia się w przy­pad­ku, gdy mamy do czy­nie­nia z czę­ścio­wo za­spa­wa­nym od­cin­kiem. Nie wy­stę­pu­je wtedy wy­raź­ne wgłę­bie­nie, przez co śle­dze­nie me­cha­nicz­ne, a także za po­mo­cą dal­mie­rza la­se­ro­we­go staje się trud­ne, a w skraj­nych przy­pad­kach wręcz nie­moż­li­we.

W trak­cie re­ali­za­cji pracy zde­cy­do­wa­no się na śle­dze­nie spo­iny me­to­dą optycz­ną za po­mo­cą li­nio­wej ma­try­cy CCD. W obec­nej fazie są pro­wa­dzo­ne prace nad al­go­ryt­mem śle­dzą­cym spo­inę na pod­sta­wie wy­ko­na­nych zdjęć spa­wów. Ich re­zul­ta­ty zo­sta­ną przed­sta­wio­ne pod­czas se­mi­na­rium.

Te­ma­ty­ka pracy jest re­ali­zo­wa­na w ra­mach umowy sty­pen­dial­nej nr WIEM/​POKL/​MD/​VIII/​2013/3.