PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Seminaria KTiAE w roku 2014

14 stycznia 2014

dr inż. Krzysztof Konopko

Realizacja analogowych nieliniowych metod przetwarzania sygnałów w systemach cyfrowych

W ostat­nich la­tach coraz czę­ściej prze­twa­rza­nie sy­gna­łów re­ali­zo­wa­ne jest w ukła­dach DSP. Cy­fro­wa im­ple­men­ta­cja nie­li­nio­wych metod prze­twa­rza­nia pro­wa­dzi jed­nak do znie­kształ­ceń wid­mo­wych, które nie wy­stę­pu­ją w prze­twa­rza­niu ana­lo­go­wym. W re­fe­ra­cie, na przy­kła­dzie cy­fro­wej re­ali­za­cji efek­tu di­stor­tion, zo­sta­ną przed­sta­wio­ne wy­bra­ne me­to­dy mi­ni­ma­li­za­cji znie­kształ­ceń spek­tral­nych zwią­za­nych z nie­li­nio­wym prze­twa­rza­niem sy­gna­łów cy­fro­wych.
21 stycznia 2014

dr inż. Andrzej Zankiewicz

Innowacje w ramach standardu na przykładzie sieci Wi-Fi 802.11

W ra­mach se­mi­na­rium przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­bra­ne in­no­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia za­sto­so­wa­ne w urzą­dze­niach Wi-Fi ma­ją­ce na celu po­pra­wę i roz­sze­rze­nie funk­cjo­nal­no­ści sieci ra­dio­wych pra­cu­ją­cych z wy­ko­rzy­sta­niem stan­dar­dów ro­dzi­ny IEEE 802.11. Omó­wio­ne zo­sta­ną też naj­now­sze wa­rian­ty sieci 802.11 oraz przy­kła­dy nie­stan­dar­do­wych apli­ka­cji ta­kich sieci.
28 stycznia 2014

dr inż. Renata Markowska

Analizy zagrożeń piorunowych i ochrony przed piorunowym impulsem elektro­magnetycznym w obiektach budowlanych

Celem se­mi­na­rium jest przed­sta­wie­nie pod­sta­wo­wych za­ło­żeń i celów oraz wy­ni­ków prac na­uko­wych z lat 2007-2013, sta­no­wią­cych osią­gnię­cie bę­dą­ce pod­sta­wą zło­żo­ne­go wnio­sku ha­bi­li­ta­cyj­ne­go. Po­stę­po­wa­nie ha­bi­li­ta­cyj­ne pro­wa­dzo­ne jest przez Radę Wy­dzia­łu Elek­trycz­ne­go Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej we­dług „no­wych zasad”. Na se­mi­na­rium przed­sta­wio­ne zo­sta­ną także in­for­ma­cje o do­rob­ku ha­bi­li­tant­ki istot­nym dla to­czą­ce­go się po­stę­po­wa­nia, jako ilu­stra­cja ogól­nych wy­mo­gów for­mal­nych skła­da­nia wnio­sków ha­bi­li­ta­cyj­nych we­dług no­wych zasad.
4 marca 2014

dr inż. Jarosław Wiater

Laboratorium badania kompatybilności elektromagnetycznej w ramach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Pod­czas wy­stą­pie­nia zo­sta­ną przed­sta­wio­ne za­ło­że­nia pro­jek­to­we nowo two­rzo­ne­go la­bo­ra­to­rium ba­da­nia kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej. Omó­wio­ne będą pa­ra­me­try tech­nicz­ne sprzę­tu po­mia­ro­we­go, który znaj­dzie się w la­bo­ra­to­rium. W szcze­gól­no­ści szcze­gó­ło­wo scha­rak­te­ry­zo­wa­ne bę­dzie sta­no­wi­sko do po­mia­rów emi­sji za­bu­rzeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych pro­mie­nio­wa­nych z od­le­gło­ści 5 m i 3 m od obiek­tu mie­rzo­ne­go oraz badań od­por­no­ści na pole elek­tro­ma­gne­tycz­ne (ko­mo­ra SAC).
1 kwietnia 2014

dr inż. Marek Garbaruk, Krzysztof Karaś

Oprogramowanie ICS Designer firmy ATDI do projektowania systemów radiokomunikacyjnych

Pod­sta­wo­wo służy ono do pro­jek­to­wa­nia i opty­ma­li­za­cji wszyst­kich bez­prze­wo­do­wych sys­te­mów ra­dio­ko­mu­ni­ka­cyj­nych w do­wol­nym pa­smie czę­sto­tli­wo­ści, a mia­no­wi­cie:
 • ba­da­nia za­się­gów do­wol­nych sys­te­mów ra­dio­wych w opar­ciu o cy­fro­wą mapę te­re­nu (2D/3D) do­wol­nej roz­dziel­czo­ści (100 m, 20 m, 10 m, 5 m, 1 m);
 • ana­li­zy widma czę­sto­tli­wo­ści sta­cji nadaw­czych;
 • wy­li­cza­nia war­to­ści in­ter­fe­ren­cji w do­wol­nym punk­cie mapy;
 • do kom­plek­so­we­go pla­no­wa­nia i opty­ma­li­za­cji do­wol­nych sys­te­mów ra­dio­wych (mie­dzy in­ny­mi: TETRA, WiMax, GSM, DCS, UMTS, LTE) dla wszyst­kich do­stęp­nych za­kre­sów czę­sto­tli­wo­ści;
 • ana­li­zy wszyst­kich pa­ra­me­trów tech­nicz­nych pro­pa­ga­cji ra­dio­wych sys­te­mów te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.
8 kwietnia 2014

prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka

Nowa macierz rozproszenia wielowrotnikowych układów antenowych

W pracy wpro­wa­dzo­no nową ma­cierz roz­pro­sze­nia do­wol­ne­go ukła­du wie­low­rot­ni­ko­we­go, w tym ukła­du an­te­no­we­go, nor­ma­li­zo­wa­ną wzglę­dem peł­nej ma­cie­rzy im­pe­dan­cji sprzę­żo­nych ge­ne­ra­to­rów za­si­la­ją­cych an­te­nę. Pa­ra­me­try roz­pro­sze­nia ba­zu­ją na war­to­ściach i wek­to­rach wła­snych tej ma­cie­rzy im­pe­dan­cji. Po­ka­za­no, że ist­nie­je nie­skoń­czo­na ilość ta­kich ma­cie­rzy roz­pro­sze­nia, opi­su­ją­cych roz­kład mocy w danym ukła­dzie wie­low­rot­ni­ko­wym. Jako przy­kład, przed­sta­wio­no wy­ni­ki mak­sy­ma­li­za­cji mocy przy za­si­la­niu dwu­ele­men­to­wej an­te­ny UWB.
6 maja 2014

prof. dr hab. inż. Jurij Griszin

Satelitarne systemy nawigacji

W wy­stą­pie­niu zo­sta­nie przed­sta­wio­ny prze­gląd sa­te­li­tar­nych sys­te­mów na­wi­ga­cji GPS, GLO­NASS i GA­LI­LEO: za­sa­dy dzia­ła­nia, sy­gna­ły i ar­chi­tek­tu­ra. Omó­wio­ne bę­dzie wy­ko­rzy­sta­nie ich w po­kła­do­wych ży­ro­iner­cjal­nych kom­plek­sach na­wi­ga­cji.
13 maja 2014

dr inż. Norbert Litwińczuk

Radiokomunikacyjne systemy trankingowe w Polsce

W wy­stą­pie­niu zo­sta­nie przed­sta­wio­na za­sa­da dzia­ła­nia i wła­ści­wo­ści ra­dio­ko­mu­ni­ka­cyj­nych sys­te­mów tran­kin­go­wych. Scha­rak­te­ry­zo­wa­ne zo­sta­ną dwa pod­sta­wo­we sys­te­my dzia­ła­ją­ce w Pol­sce: ana­lo­go­wy MPT 1327 oraz cy­fro­wy TETRA.
20 maja 2014

dr inż. Dariusz Jańczak

Przetwarzanie sygnałów – cele i dydaktyka przedmiotu

W wy­stą­pie­niu przed­sta­wio­ne zo­sta­ną sta­wia­ne cele oraz za­kres przed­mio­tu „Prze­twa­rza­nie Sy­gna­łów” re­ali­zo­wa­ne­go dla stu­den­tów I stop­nia kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Te­le­ko­mu­ni­ka­cja. Zo­sta­ną przed­sta­wio­ne za­kła­da­ne efek­ty kształ­ce­nia, re­ali­zo­wa­ne dy­dak­tycz­ne me­to­dy ich osią­ga­nia oraz re­ali­zo­wa­ne me­to­dy kształ­to­wa­nia in­ży­nier­skich po­staw stu­den­tów.
27 maja 2014

dr hab. inż. Ewa Świercz

Elementy dopplerowskiej tomografii radarowej

Na se­mi­na­rium będą omó­wio­ne pod­sta­wy dop­ple­row­skiej to­mo­gra­fii ra­da­ro­wej. Zde­fi­nio­wa­ne zo­sta­ną rzuty to­mo­gra­ficz­ne uzy­ska­ne dla obiek­tu obra­ca­ją­cego się ze stałą pręd­ko­ścią ką­to­wą. Omó­wio­na zo­sta­nie me­to­da uzy­ska­nia mapy roz­miesz­cze­nia cen­trów roz­pra­sza­ją­cych w ob­ra­ca­ją­cym się obiek­cie. Po­ka­za­ny zo­sta­nie przy­kład ob­li­cze­nio­wy w śro­do­wi­sku Ma­tlab obiek­tu z jed­nym cen­trum roz­pra­sza­nia.
3 czerwca 2014

dr inż. Maciej Sadowski

Transformata Fouriera na skalach czasowych w odniesieniu do modulacji cyfrowych

W wy­stą­pie­niu zo­sta­nie krót­ko scha­rak­te­ry­zo­wa­na me­to­da ob­li­cze­nia trans­for­ma­ty Fo­urie­ra na ska­lach cza­so­wych. Me­to­da ta jest sto­so­wa­na w sys­te­mach, gdzie sy­gnał mie­rzo­ny po­ja­wia się nie­re­gu­lar­nie, w od­stę­pach czasu. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną także przy­kła­dy ob­li­cze­nio­we z wy­ko­rzy­sta­niem me­to­dy skal cza­so­wych w od­nie­sie­niu do mo­du­la­cji cy­fro­wych.
10 czerwca 2014

dr inż. Grażyna Gilewska

Czy unikać pola magnetycznego?

Me­cha­nizm dzia­ła­nia pola ma­gne­tycz­ne­go jest bar­dzo zło­żo­ny i nie zo­stał do dzi­siaj w pełni wy­ja­śnio­ny. Pole ma­gne­tycz­ne prze­ni­ka przez całe ciało, do­cie­ra­jąc do każ­dej ko­mór­ki i wy­wo­łu­jąc w ten spo­sób róż­no­rod­ne skut­ki bio­fi­zycz­ne. Naj­le­piej po­zna­nym efek­tem jest wpływ pola ma­gne­tycz­ne­go na pro­ce­sy od­dy­cha­nia tkan­ko­we­go i re­ge­ne­ra­cji tkan­ko­wej, który przy­śpie­sza pro­ce­sy zro­stu kost­ne­go, po­wo­du­je zwięk­sze­nie przy­swa­ja­nia tlenu przez tkan­ki oraz dzia­ła prze­ciw­za­pal­ne, ła­go­dzi ból. Ana­li­za moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia wy­mie­nio­nych efek­tów w le­cze­niu po­ope­ra­cyj­nym wad wro­dzo­nych sta­wów bio­dro­wych bądź sko­ko­wych u dzie­ci. Po­ten­cjal­ność wpły­wu pola ma­gne­tycz­ne­go na zmia­ny w fi­zjo­lo­gii wieku po­de­szłe­go.
30 września 2014

dr hab. inż. Karol Aniserowicz

Źródła pól elektromagnetycznych w życiu codziennym

 1. Po­rów­na­nie wy­kre­sów pod­su­mo­wu­ją­cych prze­pi­sy PL i UE.
 2. Pro­ste przy­kła­dy ob­li­cze­nio­we.
 3. Pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne w po­bli­żu urzą­dzeń go­spo­dar­stwa do­mo­we­go i w po­miesz­cze­niach biu­ro­wych.
 4. Pola wy­twa­rza­ne przez po­pu­lar­ny sprzęt te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ny i te­le­in­for­ma­tycz­ny.
 5. Pola w po­bli­żu linii elek­tro­ener­ge­tycz­nych wy­so­kie­go na­pię­cia.
 6. Pola w po­cią­gach o na­pę­dzie elek­trycz­nym.
 7. Pod­su­mo­wa­nie.

W życiu co­dzien­nym na ogół pod­le­ga­my eks­po­zy­cji na pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne za­li­cza­ne do stre­fy bez­piecz­nej. Wska­za­ne jest jed­nak świa­do­me ogra­ni­cza­nie od­dzia­ły­wa­nia tych pól na nasze or­ga­ni­zmy po­przez ogra­ni­cza­nie czasu prze­by­wa­nia w małej od­le­gło­ści od nie­któ­rych urzą­dzeń lub ogra­ni­cza­nie czasu ko­rzy­sta­nia z nich, a w szcze­gól­no­ści do­ty­czy to:

 • elek­trycz­nych urzą­dzeń grzew­czych,
 • te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych,
 • bez­prze­wo­do­we­go sprzę­tu te­le­in­for­ma­tycz­ne­go (WLAN),
 • anten CB radio.
21 października 2014

dr inż. Adam Nikołajew

Metoda pomiaru pasma przenoszenia łącza światłowodowego z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania sygnałów

 1. Ak­tu­al­ne me­to­dy po­mia­ru pasma prze­no­sze­nia świa­tło­wo­du ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem me­to­dy opar­tej na ana­li­zie funk­cji prze­no­sze­nia świa­tło­wo­du.
 2. Idea nowej me­to­dy, sche­mat ukła­du po­mia­ro­we­go.
 3. Ana­li­za trans­mi­tan­cji fil­tru cy­fro­we­go słu­żą­ce­go do es­ty­ma­cji od­po­wie­dzi im­pul­so­wej ukła­du źró­dło pro­mie­nio­wa­nia–świa­tło­wód–od­bior­nik.
 4. Wnio­ski.
4 listopada 2014

dr inż. Andrzej Holiczer

Magistrala CAN w zastosowaniach przemysłowych

Te­ma­tem se­mi­na­rium bę­dzie ana­li­za moż­li­wo­ści oraz przy­kła­do­we za­sto­so­wa­nie ma­gi­stra­li CAN do ko­mu­ni­ka­cji w wie­lo­pro­ce­so­ro­wym sys­te­mie prze­my­sło­wym. Zo­sta­nie opi­sa­na war­stwa fi­zycz­na w aspek­cie pracy w wa­run­kach z wy­stę­pu­ją­cy­mi za­kłó­ce­nia­mi elek­tro­ma­gne­tycz­ny­mi. Część apli­ka­cyj­na zo­sta­nie ogra­ni­czo­na je­dy­nie do pre­zen­ta­cji kon­tro­le­ra CAN oraz przy­kła­do­wej im­ple­men­ta­cji z uwagi na cha­rak­ter wy­ko­ny­wa­nych prac.
18 listopada 2014

dr inż. Grażyna Gilewska

Optymalizacja pomiarów parametrów anatomicznych układu kostnego

Przed­mio­tem pre­zen­ta­cji będą aspek­ty oceny do­kład­no­ści wy­zna­cza­nia pa­ra­me­trów sta­wów bio­dro­wych dzie­ci na pod­sta­wie po­mia­rów wy­bra­nych kątów i wskaź­ników ana­to­micz­nych. Do re­ali­za­cji badań opra­co­wa­ny zo­stał pro­gram po­mia­ro­wy umoż­li­wia­ją­cy iden­ty­fi­ka­cję ele­men­tów ana­to­micz­nych ukła­du kost­ne­go stawu bio­dro­we­go na pod­sta­wie cy­fro­wych zdjęć rent­ge­now­skich. Prze­pro­wa­dzo­no rów­nież ocenę po­mia­rów pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych sta­wów bio­dro­wych dzie­ci oraz ana­li­zę czyn­ni­ków opty­ma­li­zu­ją­cych do­kład­ność wy­ni­ków tych po­mia­rów.
25 listopada 2014

dr inż. Maciej Sadowski

Analizatory strumienia transportowego w telewizji cyfrowej

W wy­stą­pie­niu przed­sta­wio­ne bę­dzie ist­nie­ją­ce na rynku opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do ana­li­zy za­war­to­ści stru­mie­nia trans­por­to­we­go te­le­wi­zji cy­fro­wej (Alt DVB, Smart DVB, Crazy Scan, 4T2 Con­tent Ana­ly­zer) oraz po­wsta­ły jako praca dy­plo­mo­wa pro­gram „Sim­ple TS Ana­ly­zer”. Opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia iden­ty­fi­ka­cję za­war­to­ści stru­mie­nia dla plat­form na­ziem­nej DVB-T/T2 i sa­te­li­tar­nej DVB-S/S2, tj. nazw i iden­ty­fi­ka­to­rów nada­wa­nych pro­gra­mów, okre­śle­nie uży­te­go ko­do­wa­nia sy­gna­łów wideo i audio, okre­śle­nia ro­dza­jów trans­mi­to­wa­nych usług oraz ro­dza­ju wy­ko­rzy­sta­ne­go sys­te­mu do­stę­pu wa­run­ko­we­go. Opro­gra­mo­wa­nie to może zo­stać wy­ko­rzy­sta­ne w dy­dak­ty­ce do wzbo­ga­ce­nia ja­ko­ści pro­wa­dzo­nych zajęć.
2 grudnia 2014

dr inż. Marek Garbaruk

Zagadnienie dopasowania układów antenowych

W re­fe­ra­cie omó­wio­ne zo­sta­ną za­gad­nie­nia zwią­za­ne z do­pa­so­wa­niem anten pra­cu­ją­cych w szy­kach (ukła­dach) an­te­no­wych. Po­ka­za­ne i prze­ana­li­zo­wa­ne zo­sta­ną cha­rak­te­ry­sty­ki im­pe­dan­cji i współ­czyn­ni­ka fali sto­ją­cej szy­ków an­te­no­wych wą­sko­pa­smo­wych oraz ul­tra­sze­ro­ko­pa­smo­wych.
9 grudnia 2014

prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka

Ultraszerokopasmowe (UWB) sygnały i procesy w fizyce, technice, przyrodzie

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no wła­ści­wo­ści i pa­ra­me­try ul­tra­sze­ro­ko­pa­smo­wych (UWB) sy­gna­łów przy za­sto­so­wa­niu w ra­dio­elek­tro­ni­ce dla róż­nych za­kre­sów czę­sto­tli­wo­ści. Roz­pa­trzo­no wła­ści­wo­ści UWB pro­ce­sów w fi­zy­ce, tech­ni­ce i przy­ro­dzie, w tym przy wy­bu­chach che­micz­nych i ją­dro­wych, star­tach i lotach ra­kiet, me­teo- i geo­pro­ce­sach dużej mocy, aku­stycz­nych sy­gna­łów czło­wie­ka i zwie­rząt, i wielu in­nych. Pa­ra­me­try UWB sy­gna­łów i pro­ce­sów przed­sta­wio­no za po­mo­cą spek­tro­gra­mów Fo­urie­ra.
16 grudnia 2014

dr hab. inż. Ewa Świercz

Zastosowanie wyostrzonego spektrogramu w dopplerowskiej tomografii radarowej

Na se­mi­na­rium za­pre­zen­to­wa­na zo­sta­nie me­to­da to­mo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej do zo­bra­zo­wa­nia jed­no­punk­to­we­go obiek­tu ro­tu­ją­ce­go ze stałą pręd­ko­ścią ką­to­wą w wą­sko­pa­smo­wym ra­da­rze dop­ple­row­skim. Za­pro­po­no­wa­no wy­ostrzo­ny spek­tro­gram (ang. re­as­signment spec­tro­gram) w celu po­pra­wy roz­dziel­czości ob­ra­zu obiek­tu punk­to­we­go. Me­to­da wy­ostrza­nia po­le­ga na prze­su­nię­ciu punk­tu (tf) spek­tro­gra­mu do in­ne­go punk­tu (t1f1), który jest środ­kiem cięż­ko­ści roz­kła­du ener­gii sy­gna­łu wokół punk­tu (tf). Po­ka­za­ne zo­sta­ną sy­mu­la­cje za­pro­po­no­wa­nej me­to­dy zo­bra­zo­wa­nia.