PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Seminaria KTiAE w roku 2016

12 stycznia 2016

dr inż. Krzystof Konopko

Sieciowe systemy wbudowane

Ro­sną­ca zło­żo­ność i moc ob­li­cze­nio­wa współ­cze­snych pro­ce­so­rów po­wo­du­ją, że urzą­dze­nia z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym suk­ce­syw­nie wy­pie­ra­ją roz­wią­za­nia z kodem ko­rzy­sta­ją­cym bez­po­śred­nio ze sprzę­tu. Na­rzut na sys­tem ope­ra­cyj­ny jest nie­wiel­ki, a znacz­nie uprasz­cza pro­ces two­rze­nia, uru­cha­mia­nia i ak­tu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia. Na se­mi­na­rium zo­sta­ną przy­bli­żo­ne za­ło­że­nia i cele przed­mio­tu „Sie­cio­we sys­te­my wbu­do­wa­ne”. Przed­miot re­ali­zo­wa­ny zgod­nie z no­wym pla­nem stu­diów dru­gie­go stop­nia jako przed­miot obie­ral­ny zo­stał w tym se­me­strze wy­bra­ny przez stu­den­tów na spe­cjal­no­ści „Te­le­ko­mu­ni­ka­cja”. Celem przed­mio­tu jest prze­ka­za­nie wie­dzy z za­kre­su sie­cio­wych sys­te­mów wbu­do­wa­nych. Wy­ni­kiem przed­mio­tu jest na­by­cie przez stu­den­tów prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści w przy­go­to­wa­niu, uru­cho­mie­niu i kon­fi­gu­ra­cji sys­te­mu na plat­for­mie wbu­do­wa­nej opar­tej na sys­te­mie ope­ra­cyj­nym Linux.
19 stycznia 2016

dr inż. Andrzej Zankiewicz

Standard Bluetooth Low Energy jako bezprzewodowy interfejs komunikacyjny w Internecie Rzeczy (IoT) oraz w systemach mikro­lokali­zacji

W ra­mach se­mi­na­rium omó­wio­ny zo­sta­nie stan­dard bez­prze­wo­do­we­go in­ter­fej­su Blu­eto­oth Low Ener­gy (BLE, Blu­eto­oth 4.x) prze­zna­czo­ne­go do trans­mi­sji da­nych w urzą­dze­niach charakte­ry­zu­jących się zni­ko­mym po­bo­rem mocy ta­kich jak za­si­la­ne ba­te­ryj­nie sen­so­ry oraz mi­kro­na­daj­ni­ki lo­ka­li­za­cyj­ne. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­sa­dy trans­mi­sji w stan­dar­dzie BLE, ty­po­we za­sto­so­wa­nia tej tech­no­lo­gii oraz wy­bra­ne ukła­dy sca­lo­ne re­ali­zu­ją­ce in­ter­fejs BLE. Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­nie też prak­tycz­ne dzia­ła­nie sys­te­mu wy­ko­rzy­stu­ją­ce­go stan­dard BLE.
1 marca 2016

dr inż. Norbert Litwińczuk

Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji szeroko­pasmowych układów dopasowujących

W trak­cie pre­zen­ta­cji omó­wio­ne zo­sta­ną głów­ne po­ję­cia i za­sa­da dzia­ła­nia al­go­ryt­mów ge­ne­tycz­nych. Przed­sta­wio­na zo­sta­nie za­pro­po­no­wa­na szcze­gó­ło­wa struk­tu­ra al­go­ryt­mu ge­ne­tycz­ne­go do opty­ma­li­za­cji sze­ro­ko­pa­smo­wych ukła­dów do­pa­so­wu­ją­cych. Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną wy­ni­ki przy­kła­do­wych opty­ma­li­za­cji wy­ko­na­ne za po­mo­cą opra­co­wa­ne­go spe­cja­li­stycz­ne­go opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go.

Al­go­ryt­my ge­ne­tycz­ne mogą być bar­dzo przy­dat­ne do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów opty­ma­li­za­cyj­nych w róż­nych dzie­dzi­nach nauki i tech­ni­ki. Nie po­trze­bu­ją punk­tów star­to­wych, wy­szu­ku­ją eks­tre­ma glo­bal­ne, prze­twa­rza­ją wy­łącz­nie za­ko­do­wa­ne war­to­ści pa­ra­me­trów, ko­rzy­sta­ją tylko z war­to­ści funk­cji celu, nie wy­ma­ga­ją li­cze­nia po­chod­nych ani in­nych trans­for­ma­cji. Są szcze­gól­nie po­le­ca­ne do roz­wią­zy­wa­nia za­gad­nień wie­lo­wy­mia­ro­wych.
8 marca 2016

dr inż. Jarosław Wiater

Analiza bezpieczeństwa podczas doziemnych wyładowań piorunowych

Pod­czas wy­stą­pie­nia przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki wie­lo­let­nich prac na­uko­wo-ba­daw­czych zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem ludzi pod­czas do­ziem­nych wy­ła­do­wań pio­ru­no­wych. Za­pro­po­no­wa­ne zo­sta­ną nowe roz­wią­za­nia tech­nicz­ne ma­ją­ce na celu zwięk­sze­nie po­zio­mu bez­pie­czeń­stwa. Scha­rak­te­ry­zo­wa­na zo­sta­nie syl­wet­ka pre­le­gen­ta w świe­tle wy­ma­gań usta­wy o stop­niach i ty­tu­le na­uko­wym oraz o stop­niach i ty­tu­le w za­kre­sie sztu­ki.
22 marca 2016

dr hab. inż. Renata Markowska

Napięcie indukowane i skok potencjału uziomu w analizie odstępów izolacyjnych do celów ochrony odgromowej w budynkach

Ana­li­za nu­me­rycz­na na­pięć po­mię­dzy LPS bu­dyn­ku, a po­bli­skim urzą­dze­niem elek­trycz­nym oraz od­stę­pów izo­la­cyj­nych nie­zbęd­nych w celu unik­nię­cia prze­sko­ków pod­czas wy­ła­do­wań pio­ru­no­wych. Ana­li­zo­wa­no rolę dwu skła­do­wych na­pię­cia: in­du­ko­wa­nej i zwią­za­nej z roz­kła­dem po­ten­cja­łu w grun­cie. Ob­li­cze­nia na­pięć wy­ko­na­no za po­mo­cą opro­gra­mo­wa­nia wy­ko­rzy­stu­ją­ce­go me­to­dy nu­me­rycz­ne opar­te na teo­rii pola. Na bazie otrzy­ma­nych wy­ni­ków wy­zna­czo­no od­le­gło­ści prze­sko­ku i po­rów­na­no je z od­stę­pa­mi izo­la­cyj­ny­mi zgod­nie z EN 62305-3.
31 maja 2016

dr inż. Grażyna Gilewska

Źródła zakłóceń detekcji i pomiarów wybranych parametrów anatomicznych w oparciu o obrazy rentgenowskie

W re­fe­ra­cie omó­wio­ne zo­sta­ną za­gad­nie­nia zwią­za­ne z za­kłó­ce­nia­mi de­tek­cji i po­mia­rów wy­bra­nych pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych ukła­du kost­ne­go. Po­mi­mo cią­głe­go do­sko­na­le­nia pro­ce­su re­ali­za­cji ob­ra­zów ra­dio­lo­gicz­nych, pro­blem de­tek­cji i iden­ty­fi­ka­cji pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych nie zo­stał pre­cy­zyj­nie roz­wią­za­ny. Dla­te­go też po­szu­ku­je się róż­nych kon­cep­cji de­fi­ni­cji i re­ali­za­cji po­mia­rów pa­ra­me­trów ukła­du kost­ne­go z wy­ko­rzy­sta­niem ob­ra­zów rent­ge­now­skich.
7 czerwca 2016

dr inż. Dariusz Jańczak

Zastosowanie radaru FMCW do określania położenia ludzi i pojazdów

W ra­mach se­mi­na­rium zo­sta­nie po­ru­szo­ne za­gad­nie­nie wy­ko­rzy­sta­nia ra­da­rów typu FMCW (ang. Fre­qu­en­cy Mo­du­la­ted Con­ti­nu­ous Wa­ve­form) do śle­dze­nia obiek­tów znaj­du­ją­cych się w bli­skim oto­cze­niu ra­da­ru. Zo­sta­ną przed­sta­wio­ne pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o za­sa­dzie dzia­ła­nia ra­da­ru tego typu, sto­so­wa­nych ro­dza­jach mo­du­la­cji oraz jego wła­ści­wo­ściach. Zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne wy­ni­ki badań ra­da­ru 24 GHz w za­sto­so­wa­niu do okre­śla­nia po­ło­że­nia oraz śle­dze­nia ruchu osób i po­jaz­dów. Zo­sta­ną rów­nież prze­ana­li­zo­wa­ne aspek­ty fuzji po­wyż­szych da­nych z in­for­ma­cją z czuj­ni­ków wi­zyj­nych.
14 czerwca 2016

prof. dr hab. inż. Jurij Griszin

Metody przetwarzania sygnałów w radioinercjalnych systemach nawigacji

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­ne zo­sta­ły me­to­dy i al­go­ryt­my kom­plek­so­wej ob­rób­ki sy­gna­łów i da­nych w sys­te­mach na­wi­ga­cji, w któ­rych wy­ko­rzy­stu­je się sys­te­my ra­dio­tech­nicz­ne i au­to­no­micz­ne (sys­te­my sy­gna­łów po­wietrz­nych i gi­ro­iner­cjal­ne).
11 października 2016

dr inż. Krzysztof Konopko

Sys­tem wspo­ma­ga­nia kie­row­cy

Pod ko­niec ubie­głe­go roku (2015) pra­cow­ni­cy na­szej ka­te­dry na­wią­za­li kon­takt z Ko­mu­nal­nym Za­kła­dem Ko­mu­ni­ka­cyj­nym Spół­ka z o.o. w Bia­łym­sto­ku. Efek­tem wspól­nych uzgod­nień było roz­po­czę­cie współ­pra­cy zwią­za­nej z opra­co­wa­niem sys­te­mu wspo­ma­ga­nia kie­row­cy. W re­fe­ra­cie zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne za­ło­że­nia oraz pro­to­typ, wy­pra­co­wa­nej w trak­cie wspól­nych spo­tkań apli­ka­cji.
8 listopada 2016

dr inż. Andrzej Holiczer

Za­sto­so­wa­nie al­go­ryt­mów ana­li­zy sta­ty­stycz­nej w apli­ka­cjach prze­my­sło­wych

We współ­cze­snych sys­te­mach kon­tro­l­no-po­mia­ro­wych sto­so­wa­ne są coraz wy­daj­niej­sze jed­nost­ki ob­li­cze­nio­we. Po­zwa­la to na za­sto­so­wa­nie bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych metod ob­li­cze­nio­wych przy za­cho­wa­niu ry­go­ru dla sys­te­mów czasu rze­czy­wi­ste­go. Pod­czas se­mi­na­rium zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne im­ple­men­ta­cje wy­bra­nych metod sta­ty­stycz­nych do oceny po­praw­no­ści pracy urzą­dze­nia oraz kon­tro­li jego ukła­dów wy­ko­naw­czych. Apli­ka­cja zo­sta­ła opar­ta o mi­kro­kon­tro­ler 32-bi­to­wy, w któ­rym na­pię­cie za­si­la­nia rdze­nia wy­no­si za­le­d­wie 1.8V, co w wa­run­kach za­kłó­ceń elek­tro­ma­gne­tycz­nych sta­no­wi nie lada pro­blem w sen­sie sta­bil­no­ści pracy sys­te­mu.
15 listopada 2016

dr hab. inż. Karol Aniserowicz

Stan nor­ma­li­za­cji do­ty­czą­cej kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej

Zo­sta­ną omó­wio­ne głów­ne or­ga­ni­za­cje nor­ma­li­za­cyj­ne wy­da­ją­ce normy w dzie­dzi­nie EMC, które mają wpływ na dzia­łal­ność la­bo­ra­to­riów akre­dy­to­wa­nych w Pol­sce. Bę­dzie scha­rak­te­ry­zo­wa­ny za­kres dzia­łal­no­ści or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych (IEC, CISPR, ISO), eu­ro­pej­skich (CE­NE­LEC, ETSI) i ame­ry­kań­skich (DoD, FCC, ANSI, IEEE).

Bę­dzie przed­sta­wio­na hi­sto­ria Dy­rek­tyw EMC: 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r., 2004/108/WE z dnia 15 grud­nia 2004 r. i 2014/30/UE z dnia 26 lu­te­go 2014 r. Zo­sta­ną omó­wio­ne za­sa­dy nu­me­ra­cji Pol­skich Norm zhar­mo­ni­zo­wa­nych z dy­rek­ty­wa­mi UE.
29 listopada 2016

dr inż. Maciej Sadowski

Ba­da­nie emi­sji pro­mie­nio­wa­nej od urzą­dzeń prze­my­sło­wych, na­uko­wych i me­dycz­nych na zgod­ność z normą PN-EN-55011

W wy­stą­pie­niu omó­wio­no pro­ble­ma­ty­kę po­mia­ru emi­sji pro­mie­nio­wa­nej od urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych. Przed­sta­wio­no grupę norm obej­mu­ją­cą po­mia­ry pro­mie­nio­wa­nia od róż­ne­go ro­dza­ju urzą­dzeń. W opar­ciu o wy­ma­ga­nia normy PN-EN-550011 przed­sta­wio­no po­zio­my do­pusz­czal­ne i me­to­dy po­mia­ru dla urzą­dzeń prze­my­sło­wych, na­uko­wych i me­dycz­nych.
6 grudnia 2016

dr inż. Marek Garbaruk

Kom­pa­ty­bil­ność elek­tro­ma­gne­tycz­na: norma PN-EN 61000-4-6

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­gad­nie­nia zwią­za­ne z me­to­da­mi badań i po­mia­rów od­por­no­ści na za­bu­rze­nia prze­wo­dzo­ne, in­du­ko­wa­ne przez pola o czę­sto­tli­wo­ści ra­dio­wej, opi­sa­ne w nor­mie PN-EN 61000-4-6.
13 grudnia 2016

dr hab. inż. Ewa Świercz

Al­go­ryt­my cy­fro­we­go prze­twa­rza­nia sy­gna­łów w roz­po­zna­wa­niu mo­du­la­cji wie­lo­mia­no­wych sy­gna­łów nie­sta­cjo­nar­nych

Roz­po­zna­nie i ana­li­za sy­gna­łów z nie­li­nio­wy­mi mo­du­la­cja­mi czę­sto­tli­wo­ści spro­wa­dza się do usta­le­nia typu nie­li­nio­wo­ści przez zna­le­zie­nie zmien­nych w cza­sie tra­jek­to­rii czę­sto­tli­wo­ści chwi­lo­wych (IF, ang. In­stan­ta­ne­ous Fre­qu­en­cy) z roz­kła­du ener­gii na płasz­czyź­nie czas-czę­sto­tli­wość oraz do es­ty­ma­cji pa­ra­me­trów wie­lo­mia­nu aprok­sy­mu­ją­ce­go tę tra­jek­to­rię. Na se­mi­na­rium omó­wio­ne zo­sta­ną nie­któ­re klasy prze­kształ­ceń czas-czę­sto­tli­wość do roz­po­zna­nia nie­li­nio­wych mo­du­la­cji czę­sto­tli­wo­ści.