Systemy Telekomutacji
ul. Zwierzyniecka 10, 15-351 Białystok, s. CDB-32

Zajęcia:


Aplikacje Mobilne

Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych

Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Podstawy Telekomunikacji

Przetwarzanie Sygnałów

Sieciowe Systemy Wbudowane

Systemy Mikroprocesorowe w Zastosowaniach Przemysłowych i Sieciowych

Systemy Telekomutacji

Linki:


Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. Krzysztof Konopko

Materiały:


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Badanie struktury cyfrowego pola komutacyjnego centrali S12 pdf file
 • Badanie sygnalizacji w abonenckiej linii analogowej pdf file
 • Analiza systemu taryfikacji połączeń telefonicznych pdf file
 • Badanie struktury modułów kontrolno-sterujących centrali telefonicznej pdf file
 • Badanie charakterystyk telefonicznego kanału transmisyjnego pdf file
 • Administracja usługą typu Centrex pdf file
 • Badanie struktury modułów z połączeniami zewnętrznymi centrali telefonicznej pdf file
 • Analiza baz danych abonentów centrali telekomunikacyjnej pdf file
 • Pomiary natężenia ruch telekomunikacyjnego pdf file
 • Badanie ACE i zespołów obsługowych centrali telefonicznej pdf file
 • Badanie testów ręcznych, rutynowych i diagnostycznych centrali telefonicznej pdf file testy linii pdf file
 • Badanie podsystemu administracji wyborem kierunku pdf file

Materiały dodatkowe:

 • Instrukcja obsługi programu TERMAC pdf file
 • Prezentacje z wykładu 1 pdf file 2 pdf file 3 pdf file 4 pdf file 5 pdf file 6 pdf file 7 pdf file 8 pdf file 9 pdf file

Wyniki testu. pdf file
Jeżeli ktoś chce zobaczyć pracę to będzie to możliwe we wtorek w godzinach konsultacji.
Termin ustnej poprawy czwartek 18.01.2017 sala 32 godz 14:00

Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:

 • Omów rodzaje komutacji: łączy, wiadomości, pakietów i ATM.
 • Podstawowe cechy systemu telefonicznego, hierarchiczna struktura sieci telefonicznej.
 • Omów funkcje i zadania podstawowych zespołów centrali telefonicznej.
 • Omów pojęcie sygnalizacji, dokonaj klasyfikacji informacji sygnalizacyjnych.
 • Omów strukturę danych oraz metody sygnalizacji w systemie PCM 24
 • Omów strukturę danych metody sygnalizacji w systemie PCM 30/32
 • Porównaj wady i zalety oraz sygnalizacji w kanale skojarzonym i w kanale wspólnym.
 • Omów rodzaje taryfikacji, wyjaśnij pojęcia preprocessingu i postprocessingu
 • Omów rodzaje abonenckiej analogowej sygnalizacji liniowej i rejestrowej
 • Rodzaje kanałów oraz metody dostępu w sieci ISDN.
 • Struktura styków użytkownika z siecią ISDN.
 • Omów funkcje warstwy łączy w modelu systemu ISDN.
 • Omów funkcje warstwy sieci w modelu systemu ISDN.
 • Omów metody dwukierunkowej transmisji danych w styku U sieci ISDN.
 • Omów model systemu sygnalizacji nr 7.
 • Sygnalizacja w sieci GSM.
 • Omów funkcje abonenckiego zespołu liniowego.
 • Omów wady i zalety scentralizowanego i rozproszonego systemu sterowania węzłem komutacyjnym. Omów sposoby decentralizacji sterowania.
 • Omów strukturę sterowania centrali S12 (wymień podstawowe moduły omów ich budowę oraz zasady dołączania do pola komutacyjnego)
 • Omów podstawowe wymagania stawiane oprogramowaniu sterującemu węzłem komutacyjnym (wymień podstawowe podsystemy oprogramowania sterującego pracą centrali S12)
 • Omów jakie techniki strukturalizacji oprogramowania stosowane są w oprogramowaniu centrali S12.
 • Omów strukturę cyfrowego pola komutacyjnego centrali S12, jego funkcje, zasady rozbudowy, sposoby adresowania i dołączania modułów do pola
 • Omów budowę i zasadę działania mulitportu
 • Omów zasadę zestawiania drogi połączeniowej w polu komutacyjnym centrali S12
 • Omów pojęcia: podzespół terminalowy, zespół terminalowy, sekcja, płaszczyzna
 • Omów budowę i funkcje interfejsu terminalowego
 • Wyjaśnij pojęcia: natężenie ruchu, godzina najwyższego ruchu.
 • Dokonaj klasyfikacji systemów komutacyjnych ze względu na realizację połączeń w przypadku wystąpienia blokady oraz podaj parametry charakteryzujące poszczególne sysytemy.
 • Omów sposób notacji opisujący systemy masowej obsługi zaproponowany przez Kendella.

Literatura:

 • A. Jajszczyk: "Wstęp do telekomutacji", WNT, Warszawa 2004.