PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich

na rok akademicki 2018/2019


Kierunki:
Lp.Temat i opis pracyKierunekPromotor
1. Pro­jekt i wy­ko­na­nie mi­kro­pa­sko­we­go sprzę­ga­cza zbli­że­nio­we­go Ana­li­za i pro­jekt kon­struk­cji mi­kro­pa­sko­we­go sprzę­ga­cza zbli­że­nio­we­go. Wy­ko­na­nie sprzę­ga­cza, po­mia­ry je­go cha­rak­te­ry­styk czę­sto­tli­wo­ścio­wych. Ana­li­za przy­dat­no­ści wy­ko­na­ne­go urzą­dze­nia do ce­lów dy­dak­tycz­nych. TS1 dr hab. inż.
Karol Aniserowicz
prof. nzw. w PB
2. Mo­del la­bo­ra­to­ryj­ny ukła­du do­pa­so­wa­nia im­pe­dan­cji z uży­ciem stro­ika Wy­ko­na­nie od­po­wied­nie­go ukła­du pro­stej li­nii dwu­prze­wo­do­wej (ze zwró­ce­niem uwa­gi na funk­cjo­nal­no­ść, trwa­ło­ść i es­te­ty­kę), sond po­mia­ro­wych i oka­blo­wa­nia. Do­bór kon­struk­cji stro­ika (sze­re­go­wy, rów­no­le­gły). Do­bór za­kre­su czę­sto­tli­wo­ści ro­bo­czych, oprzy­rzą­do­wa­nia, ele­men­tów mon­ta­żo­wych, moż­li­wo­ści re­gu­la­cji, zmia­ny ob­cią­że­nia li­nii (R, L, C). Opra­co­wa­nie in­struk­cji do ćwi­cze­nia la­bo­ra­to­ryj­ne­go z uży­ciem efek­tów pra­cy. TS1 dr hab. inż.
Karol Aniserowicz
prof. nzw. w PB
3. Pro­jekt i wy­ko­na­nie sta­no­wi­ska do ba­dań ukła­dów elek­tro­nicz­nych w za­kre­sie ich od­por­no­ści na dzia­ła­nie wy­ła­do­wań elek­tro­sta­tycz­nych Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej pro­jek­to­wa­nia urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych zgod­nie z za­sa­da­mi kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej oraz me­to­dy ba­da­nia od­por­no­ści urzą­dzeń na wy­ła­do­wa­nie elek­tro­sta­tycz­ne. Pro­jekt i wy­ko­na­nie ukła­du elek­tro­nicz­ne­go umoż­li­wia­ją­ce­go jed­no­znacz­ne stwier­dze­nie po­praw­no­ści je­go dzia­ła­nia w obec­no­ści za­bu­rzeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych oraz wy­ko­na­nie ele­men­tów do­dat­ko­wych umoż­li­wia­ją­cych na­ra­ża­nie ukła­du za po­mo­cą sy­mu­la­to­ra wy­ła­do­wań elek­tro­sta­tycz­nych (pły­ty sprzę­ga­ją­ce, re­zy­sto­ry uzie­mia­ją­ce). Układ elek­tro­nicz­ny na­le­ży wy­ko­nać w kil­ku wa­rian­tach róż­nią­cych się ukła­dem ście­żek na płyt­ce, obec­no­ścią ele­men­tów do ogra­ni­cza­nia za­bu­rzeń, kon­struk­cją obu­do­wy itp. Prze­wi­du­je się prze­zna­cze­nie ok. 200 zł na w/w te­mat pra­cy. TS1 dr hab. inż. Renata Markowska
4. Pro­jekt i wy­ko­na­nie sta­no­wi­ska do ba­da­nia prze­ciw­za­kłó­ce­nio­wych fil­trów sie­cio­wych Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej roz­wią­zań ukła­do­wych i kon­struk­cyj­nych prze­ciw­za­kłó­ce­nio­wych fil­trów sie­cio­wych do tłu­mie­nia za­bu­rzeń ra­dio­elek­trycz­nych do­cie­ra­ją­cych do przy­łą­czy za­si­la­nia AC urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych oraz me­tod po­mia­ru pod­sta­wo­wych pa­ra­me­trów i cha­rak­te­ry­styk fil­trów prze­ciw­za­kłó­ce­nio­wych. Pro­jekt i wy­ko­na­nie urzą­dze­nia po­moc­ni­cze­go (przy­staw­ki) do po­mia­ru cha­rak­te­ry­styk tłu­mien­no­ści wtrą­ce­nio­wej fil­trów sie­cio­wych w ukła­dach sy­me­trycz­nym i asy­me­trycz­nym przy róż­nych war­to­ściach im­pe­dan­cji źró­dła i ob­cią­że­nia. Pro­jekt i wy­ko­na­nie przy­kła­do­we­go fil­tru prze­ciw­za­kłó­ce­nio­we­go oraz prze­pro­wa­dze­nie po­mia­rów je­go cha­rak­te­ry­styk tłu­mien­no­ści wtrą­ce­nio­wej. Ma­te­ria­ły i ele­men­ty do re­ali­za­cji pra­cy za­ku­pio­ne z fun­du­szu dy­dak­tycz­ne­go. Prze­wi­du­je się prze­zna­cze­nie ok. 200 zł na w/w te­mat pra­cy. TS1 dr hab. inż. Renata Markowska
5. Bi­blio­te­ka al­go­ryt­mów kwan­ty­za­cji w kom­pre­sji sy­gna­łu mo­wy. Sta­no­wi­sko dy­dak­tycz­ne Kwan­ty­za­to­ry do­pa­so­wa­ne do wła­ści­wo­ści sy­gna­łu mo­wy są pierw­szym eta­pem, któ­ry de­cy­du­je o ja­ko­ści kom­pre­sji. Pra­ca ma na ce­lu do­ko­na­nie prze­glą­du al­go­ryt­mów kwan­ty­za­cji sy­gna­łów mo­wy i re­ali­za­cję de­mon­stra­to­ra wy­bra­nych al­go­ryt­mów w śro­do­wi­sku Mat­lab. TS1 dr hab. inż. Ewa Świercz
6. Bi­blio­te­ka al­go­ryt­mów pre­dyk­cji w kom­pre­sji sy­gna­łu mo­wy. Sta­no­wi­sko dy­dak­tycz­ne W al­go­ryt­mach pre­dyk­cyj­nych kom­pre­sji sy­gna­łu mo­wy wła­ści­wie za­pro­jek­to­wa­ny pre­dy­ka­tor istot­nie wpły­wa na efek­tyw­no­ść kom­pre­sji i ja­ko­ść sy­gna­łu syn­te­zy mo­wy w de­ko­de­rze. Pra­ca ma na ce­lu do­ko­na­nie prze­glą­du al­go­ryt­mów pre­dyk­cji sy­gna­łów mo­wy i re­ali­za­cję de­mon­stra­to­ra wy­bra­nych al­go­ryt­mów w śro­do­wi­sku Mat­lab. TS1 dr hab. inż. Ewa Świercz
7. Po­pra­wa ja­ko­ści ob­ra­zu al­go­ryt­ma­mi re­duk­cji szu­mu, al­go­ryt­ma­mi re­duk­cji roz­my­cia Ob­ra­zy uzy­ska­ne w róż­nych wa­run­kach po­go­do­wych, śro­do­wi­sko­wych i przy nie­ide­al­nej re­je­stra­cji, wy­ka­zu­ją znie­kształ­ce­nia. Pra­ca ma na ce­lu ana­li­zę al­go­ryt­mów po­pra­wy ja­ko­ści ob­ra­zu znie­kształ­co­ne­go. W pra­cy na­le­ży osza­co­wać te znie­kształ­ce­nia i za­pro­jek­to­wać fil­tra­cyj­ne al­go­ryt­my re­duk­cji tych znie­kształ­ceń. Przy­kła­do­wa im­ple­men­ta­cja w śro­do­wi­sku Mat­lab. TS1 dr hab. inż. Ewa Świercz
8. Ana­li­za i im­ple­men­ta­cja strat­ne­go al­go­ryt­mu ko­do­wa­nia ob­ra­zu opar­te­go o kwan­ty­za­cję wek­to­ro­wą Pra­ca ma na ce­lu oce­nę właś­ci­wo­ści wy­bra­nych al­go­ryt­mów kwan­ty­za­cji wek­to­ro­wej w pro­ce­sie ko­do­wa­nia ob­ra­zu. Szcze­gól­ną ro­lę w kwan­ty­za­cji wek­to­ro­wej od­gry­wa­ją al­go­ryt­my two­rze­nia książ­ki ko­do­wej kwan­ty­za­cji. W pra­cy na­le­ży za­pro­jek­to­wać al­go­ryt­my książ­ki ko­do­wej i oce­nić przy­dat­no­ść tych al­go­ryt­mów do kom­pre­sji ob­ra­zów. Im­ple­men­ta­cja w śro­do­wi­sku Mat­lab. TS1 dr hab. inż. Ewa Świercz
9. Pro­jekt i re­ali­za­cja wzmac­nia­cza re­zo­nan­so­we­go z tran­zy­sto­rem MOS W ra­mach pra­cy stu­dent po­wi­nien za­pro­jek­to­wać i zbu­do­wać mo­del re­zo­nan­so­we­go wzmac­nia­cza mo­cy z tran­zy­sto­rem MOS pra­cu­ją­ce­go w krót­ko­fa­lo­wym lub ul­tra­krót­ko­fa­lo­wym za­kre­sie czę­sto­tli­wo­ści. Układ po­wi­nien za­pew­niać moż­li­wo­ść po­mia­ru pod­sta­wo­wych cha­rak­te­ry­styk wzmac­nia­cza. Pra­ca prze­zna­czo­na ja­ko sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne do przed­mio­tu Ukła­dy Ra­dio­elek­tro­nicz­ne. Sza­cun­ko­wy koszt pra­cy – 300 zł. TS1 dr inż. Maciej Sadowski
10. Pro­jekt i re­ali­za­cja ukła­du do mo­ni­to­rin­gu obec­no­ści an­te­ny W ra­mach pra­cy stu­dent po­wi­nien do­ko­nać prze­glą­du me­tod umoż­li­wia­ją­cych usta­le­nie sta­nu za­mon­to­wa­nia an­te­ny w sys­te­mie nadaw­czym. Na­stęp­nie po­wi­nien za­pro­jek­to­wać i wy­ko­nać mo­del ukła­du do mo­ni­to­rin­gu obec­no­ści an­te­ny. Sza­cun­ko­wy koszt pra­cy – 300 zł. TS1 dr inż. Maciej Sadowski
11. Sta­no­wi­sko do ba­da­nia sy­gna­łów zmo­du­lo­wa­nych W ra­mach pra­cy stu­dent po­wi­nien zbu­do­wać sta­no­wi­sko do po­mia­ru róż­nych sy­gna­łów zmo­du­lo­wa­nych, wy­ko­rzy­stu­jąc w tym ce­lu mo­duł ra­dia pro­gra­mo­wal­ne­go SDR. Stu­dent po­wi­nien zbu­do­wać opro­gra­mo­wa­nie (pro­gram Mat­lab lub plat­for­my Open Sour­ce) umoż­li­wia­ją­ce ge­ne­ra­cję sy­gna­łów zmo­du­lo­wa­nych ana­lo­go­wo lub cy­fro­wo oraz ich od­biór i po­miar pa­ra­me­trów je opi­su­ją­cych. TS1 dr inż. Maciej Sadowski
12. Pro­jekt ukła­du li­ne­ary­za­cji we wzmac­nia­czu mo­cy RF W ra­mach pro­jekt stu­dent po­wi­nien do­ko­nać prze­glą­du me­tod li­ne­ary­za­cji ukła­dów wzmac­nia­czy czę­sto­tli­wo­ści ra­dio­wych (RF). Na­stęp­nie po­wi­nien za­pro­jek­to­wać i prze­ana­li­zo­wać układ wzmac­nia­cza z dwo­ma róż­ny­mi me­to­da­mi li­ne­ary­za­cji oraz do­ko­nać ich ana­li­zy po­rów­naw­czej. TS1 dr inż. Maciej Sadowski
13. Sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne do ba­da­nia wła­ści­wo­ści ko­dów ka­na­ło­wych Pra­ca ma cha­rak­ter sy­mu­la­cyj­no-eks­pe­ry­men­tal­ny, po­le­ga na stu­dium bi­blio­gra­ficz­nym za­gad­nień zwią­za­nych z ana­li­zą trans­mi­sji sy­gna­łów cy­fro­wych i opra­co­wa­niu ćwi­cze­nia la­bo­ra­to­ryj­ne­go do ba­da­nia wła­ści­wo­ści ko­dów ka­na­ło­wych. Ćwi­cze­nie la­bo­ra­to­ryj­ne po­win­no być opra­co­wa­ne w śro­do­wi­sku GNU Ra­dio. Wy­ma­ga­nia: Opra­co­wa­nie sta­no­wi­ska i in­struk­cji do ćwi­cze­nia la­bo­ra­to­ryj­ne­go do ba­da­nia wła­ści­wo­ści ko­dów ka­na­ło­wych. Opro­gra­mo­wa­nie i apa­ra­tu­ra po­trzeb­na do re­ali­za­cji ćwi­cze­nia jest do­stęp­na w la­bo­ra­to­rium. TS1 dr inż. Krzysztof Konopko
14. In­te­gra­cja tech­no­lo­gii bez­prze­wo­do­wych z sys­te­mem VoIP Pra­ca po­le­ga na stu­dium bi­blio­gra­ficz­nym za­gad­nień zwią­za­nych ze współ­cze­sny­mi otwar­to-źró­dło­wy­mi ser­we­ra­mi VoIP oraz prak­tycz­nej re­ali­za­cji sys­te­mu umoż­li­wia­ją­ce­go do­stęp do usług ser­we­ra VoIP z za­sto­so­wa­niem tech­no­lo­gii bez­prze­wo­do­wych. Wy­ma­ga­nia: Opro­gra­mo­wa­nie i apa­ra­tu­ra po­trzeb­na do re­ali­za­cji ćwi­cze­nia jest do­stęp­na w la­bo­ra­to­rium. TS1 dr inż. Krzysztof Konopko
15. Sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne do ba­da­nia sys­te­mów mo­du­la­cji z wid­mem roz­pro­szo­nym Pra­ca ma cha­rak­ter sy­mu­la­cyj­no-eks­pe­ry­men­tal­ny, po­le­ga na stu­dium bi­blio­gra­ficz­nym za­gad­nień zwią­za­nych z ana­li­zą trans­mi­sji sy­gna­łów cy­fro­wych i opra­co­wa­niu ćwi­cze­nia la­bo­ra­to­ryj­ne­go do ba­da­nia sys­te­mów mo­du­la­cji z wid­mem roz­pro­szo­nym. Ćwi­cze­nie la­bo­ra­to­ryj­ne po­win­no być opra­co­wa­ne w śro­do­wi­sku GNU Ra­dio. Wy­ma­ga­nia: Opra­co­wa­nie sta­no­wi­ska i in­struk­cji do ćwi­cze­nia la­bo­ra­to­ryj­ne­go do ba­da­nia sys­te­mów mo­du­la­cji z wid­mem roz­pro­szo­nym. Opro­gra­mo­wa­nie i apa­ra­tu­ra po­trzeb­na do re­ali­za­cji ćwi­cze­nia jest do­stęp­na w la­bo­ra­to­rium. TS1 dr inż. Krzysztof Konopko
16. Ana­li­za, wy­bór i re­ali­za­cja sys­te­mu au­to­ma­ty­ki bu­dyn­ko­wej z za­sto­so­wa­niem plat­for­my Rasp­berryPi Pra­ca ma cha­rak­ter teo­re­tycz­no-prak­tycz­ny, po­le­ga na stu­dium bi­blio­gra­ficz­nym za­gad­nień zwią­za­nych z otwar­to­źró­dło­wy­mi sys­te­ma­mi au­to­ma­ty­ki bu­dyn­ko­wej oraz prak­tycz­ną re­ali­za­cją wy­bra­ne­go sys­te­mu z za­sto­so­wa­niem plat­for­my Rasp­berryPi. Wy­ma­ga­nia: Im­ple­men­ta­cja w sys­te­mie wbu­do­wa­nym Rasp­berryPi do­stęp­nym w la­bo­ra­to­rium. Koszt do­dat­ko­wych ma­te­ria­łów wy­ma­ga­nych do prak­tycz­nej re­ali­za­cji sys­te­mu nie po­wi­nien prze­kro­czyć 300 zł. ES1 dr inż. Krzysztof Konopko
17. Sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne do pre­zen­ta­cji wy­bra­nych me­tod prze­twa­rza­nia ob­ra­zu i dźwię­ku na plat­for­mie DSP Ce­lem pra­cy jest stwo­rze­nie in­te­rak­tyw­ne­go sta­no­wi­ska, któ­re mo­gło­by być eks­po­na­tem na im­pre­zach po­pu­la­ry­za­tor­skich ta­kich jak np. „Otwar­te Drzwi”, „Fe­sti­wal Na­uki”. Sta­no­wi­sko do pre­zen­ta­cji oraz ba­da­nia wy­bra­nych me­tod prze­twa­rza­nia ob­ra­zu i dźwię­ku bę­dzie zre­ali­zo­wa­ne z wy­ko­rzy­sta­niem spe­cja­li­zo­wa­nej kar­ty z pro­ce­so­rem DSP współ­pra­cu­ją­cej z ka­me­rą, wy­świe­tla­czem, mi­kro­fo­nem, i gło­śni­ka­mi. Za­kres pra­cy obej­mu­je wy­bór al­go­ryt­mów, opra­co­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia pro­ce­so­ra DSP oraz stwo­rze­nie in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka. TS1 dr inż. Dariusz Jańczak
18. Sta­no­wi­sko la­bo­ra­to­ryj­ne ana­li­zy wid­mo­wej sy­gna­łów Re­ali­za­cja dy­dak­tycz­ne­go sta­no­wi­ska la­bo­ra­to­ryj­ne­go umoż­li­wia­ją­ce­go prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy wid­mo­wej sy­gna­łów. Pla­no­wa­ne jest wy­ko­rzy­sta­nie kar­ty akwi­zy­cji da­nych. Za­kres pra­cy obej­mu­je ste­ro­wa­nie kar­tą, po­bie­ra­nie da­nych i ich ana­li­zę oraz stwo­rze­nie in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka. TS1 dr inż. Dariusz Jańczak
19. Re­ali­za­cja przy­rzą­du do au­dio­me­trii to­nal­nej Wy­ko­na­nie urzą­dze­nia do ba­da­nia słu­chu me­to­dą au­dio­me­trii to­nal­nej. Pla­no­wa­ne jest wy­ko­rzy­sta­nie ge­ne­ra­to­ra sy­gna­łów lub kar­ty dźwię­ko­wej. Opro­gra­mo­wa­nie, in­ter­fejs użyt­kow­ni­ka i ge­ne­ra­cja sy­gna­łów re­ali­zo­wa­ne bę­dą z uży­ciem wy­bra­ne­go śro­do­wi­ska na kom­pu­te­rze PC. TS1 dr inż. Dariusz Jańczak
20. Mo­del dy­dak­tycz­ny ge­ne­ra­to­ra sy­gna­łów ar­bi­tral­nych Re­ali­za­cja dy­dak­tycz­ne­go mo­de­lu ge­ne­ra­to­ra sy­gna­łów ar­bi­tral­nych z wy­ko­rzy­sta­niem kar­ty z prze­twor­ni­ka­mi C/A. In­ter­fejs użyt­kow­ni­ka, ste­ro­wa­nie kar­tą i prze­sy­ła­nie da­nych re­ali­zo­wa­ne z uży­ciem wy­bra­ne­go śro­do­wi­ska na kom­pu­te­rze PC. TS1 dr inż. Dariusz Jańczak
21. Pro­gram do sy­mu­la­cji sy­gna­li­za­cji w łą­czu abo­nenc­kim Za­kres pra­cy obej­mu­je na­pi­sa­nie pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go, sy­mu­lu­ją­ce­go se­kwen­cję oraz pa­ra­me­try sy­gna­łów pod­czas ze­sta­wia­nia, trwa­nia i roz­łą­cza­nia po­łą­cze­nia w cy­fro­wym łą­czu PSTN. TS1 dr inż. Adam Nikołajew
22. Pro­jekt asyn­chro­nicz­ne­go es­ty­ma­to­ra sy­gna­łu okre­so­we­go Pra­ca po­le­ga na za­pro­jek­to­wa­niu ukła­du, po­zwa­la­ją­ce­go na es­ty­ma­cję sy­gna­łu okre­so­we­go przy prób­ko­wa­niu asyn­chro­nicz­nym. Układ skła­da się z 3 blo­ków: wy­zna­cza­ją­ce­go FFT mie­rzo­ne­go sy­gna­łu, ob­li­cza­ją­ce­go śred­nią geo­me­trycz­ną trans­for­mat oraz ob­li­cza­ją­ce­go IFFT sy­gna­łu wyj­ścio­we­go blo­ku 2. Za­kres pra­cy:
 1. Opis me­to­dy es­ty­ma­cji.
 2. Pro­jekt fil­trów cy­fro­wych re­ali­zu­ją­cych po­szcze­gól­ne blo­ki.
 3. Spraw­dze­nie po­praw­no­ści me­to­dy za po­mo­cą sy­mu­la­cji.
 4. Do­świad­czal­na we­ry­fi­ka­cja po­praw­no­ści dzia­ła­nia ukła­du.
 5. Wnio­ski.
TS1 dr inż. Adam Nikołajew
23. Pro­jekt cy­fro­we­go mier­ni­ka mo­cy czyn­nej, bier­nej i po­zor­nej prze­bie­gów od­kształ­co­nych Za­kres pra­cy:
 1. Prze­gląd wiel­ko­ści cha­rak­te­ry­zu­ją­cych prze­bie­gi od­kształ­co­ne.
 2. Prze­gląd prze­twor­ni­ków po­mia­ro­wych sto­so­wa­nych w po­mia­rach na­pię­cia i na­tę­że­nia prą­du elek­trycz­ne­go.
 3. Okre­śle­nie za­ło­żeń pro­jek­to­wych, wy­bór me­to­dy po­mia­ru oraz je­go uza­sad­nie­nie.
 4. Do­bór ele­men­tów i za­pro­jek­to­wa­nie ob­wo­dów dru­ko­wa­nych.
 5. Sy­mu­la­cja dzia­ła­nia ukła­du.
 6. Wnio­ski.
TS1 dr inż. Adam Nikołajew
24. Pro­jekt i wy­ko­na­nie dy­dak­tycz­ne­go sta­no­wi­ska do de­mon­stra­cji i ba­da­nia trans­mi­sji w sie­ci LoRa Ce­lem pra­cy jest za­pro­jek­to­wa­nie i wy­ko­na­nie la­bo­ra­to­ryj­ne­go mo­de­lu sys­te­mu trans­mi­sji w sie­ci LPWAN (Low Po­wer WAN) ty­pu LoRa. Pod­sta­wą do wy­ko­na­nia sta­no­wi­ska bę­dą mo­du­ły ko­mu­ni­ka­cyj­ne LoRa, do któ­rych na­le­ży wy­ko­nać in­ter­fej­sy sprzę­ga­ją­ce je z kom­pu­te­ra­mi PC oraz opra­co­wać opro­gra­mo­wa­nie po­zwa­la­ją­ce na kon­fi­gu­ra­cję pa­ra­me­trów oraz bie­żą­cą pre­zen­ta­cję i ba­da­nie trans­mi­sji w sie­ci LoRa. Pra­ca obej­mu­je prak­tycz­ne wy­ko­na­nie ukła­du elek­tro­nicz­ne­go. Koszt ma­te­ria­łów w wy­so­ko­ści do 300zł prze­wi­du­je się po­kryć z fun­du­szu dy­dak­tycz­ne­go. TS1 dr inż. Andrzej Zankiewicz
25. Pro­jekt do­stę­po­wej sie­ci FTTH dla osie­dla dom­ków jed­no­ro­dzin­nych Przed­mio­tem pra­cy jest przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu świa­tło­wo­do­wej sie­ci do­stę­po­wej FTTH (Fi­ber to the Ho­me) prze­zna­czo­nej do udo­stęp­nia­nia usług cy­fro­wych w osie­dlu dom­ków jed­no­ro­dzin­nych. Pra­ca po­win­na obej­mo­wać okre­śle­nie wy­ma­ga­nych pa­ra­me­trów sie­ci, wy­bór urzą­dzeń, opra­co­wa­nie struk­tu­ry sie­ci (w tym po­łą­cze­nia do ope­ra­to­rów świad­czą­cych usłu­gi), kosz­to­rys obej­mu­ją­cy na­kła­dy in­we­sty­cyj­ne oraz kosz­ty utrzy­ma­nia sie­ci. TS1 dr inż. Andrzej Zankiewicz
26. Pro­jekt sys­te­mu in­fra­struk­tu­ry ope­ra­to­ra usłu­gi te­le­fo­nii VoIP Pra­ca po­le­ga na przy­go­to­wa­niu pro­jek­tu in­fra­struk­tu­ry sys­te­mu po­zwa­la­ją­ce­go na świad­cze­nie usług te­le­fo­nii VoIP. Pra­ca po­win­na obej­mo­wać zde­fi­nio­wa­nie prze­wi­dy­wa­ne­go wy­mia­ru świad­czo­nych usług, do­bór urzą­dzeń i opro­gra­mo­wa­nia po­zwa­la­ją­cych na uzy­ska­nie za­ło­żo­nych pa­ra­me­trów usług, opra­co­wa­nie struk­tu­ry sie­ci z uwzględ­nie­niem sty­ków do in­nych ope­ra­to­rów te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych oraz kosz­to­rys obej­mu­ją­cy na­kła­dy in­we­sty­cyj­ne i bie­żą­ce kosz­ty utrzy­ma­nia sie­ci. TS1 dr inż. Andrzej Zankiewicz
27. Pro­jekt i wy­ko­na­nie apli­ka­cji WWW dla La­bo­ra­to­rium Sie­ci Te­le­in­for­ma­tycz­nych W ra­mach pra­cy przy­go­to­wa­na zo­sta­nie wi­try­na in­ter­ne­to­wa prze­zna­czo­na do wy­ko­rzy­sta­nia w dy­dak­tycz­nym La­bo­ra­to­rium Sie­ci Te­le­in­for­ma­tycz­nych. Wi­try­na pra­co­wać bę­dzie na ser­we­rze w tech­no­lo­gii ASP.NET i po­win­na im­ple­men­to­wać ta­kie funk­cjo­nal­no­ści jak za­rzą­dza­nie tre­ścią (CMS – Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­tem), kon­tro­la do­stę­pu do wy­bra­nych za­so­bów, do­stęp z urzą­dzeń mo­bil­nych, współ­pra­ca z wy­bra­ny­mi por­ta­la­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi. Pra­ca obej­mu­je przy­go­to­wa­nie apli­ka­cji WWW za­rów­no od stro­ny pro­gra­mo­wej jak i wi­zu­al­nej (przy­go­to­wa­nie gra­fik, wy­ko­na­nie zdjęć itp.). TS1 dr inż. Andrzej Zankiewicz
28. Pro­jekt i wy­ko­na­nie apli­ka­cji dla sys­te­mu iOS re­ali­zu­ją­cej klienc­ką czę­ść usłu­gi mi­kro­lo­ka­li­za­cji ba­zu­ją­cej na tech­no­lo­gii BLE Be­acon Ce­lem pra­cy jest przy­go­to­wa­nie apli­ka­cji dla urzą­dzeń mo­bil­nych pra­cu­ją­cych z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym iOS, sta­no­wią­cej czę­ść klienc­ką usłu­gi mi­kro­lo­ka­li­za­cji ba­zu­ją­cej na tech­no­lo­gii Blue­tooth Low Energy (BLE). Apli­ka­cja po­win­na od­bie­rać iden­ty­fi­ka­to­ry wy­sy­ła­ne przez mi­kro­na­daj­ni­ki (bea­cony) i na ich pod­sta­wie pre­zen­to­wać przy­go­to­wa­ne uprzed­nio tre­ści za­rów­no za­pi­sa­ne lo­kal­nie jak i po­bra­ne z sie­ci. TS1 dr inż. Andrzej Zankiewicz
29. Oce­na wy­bra­nych me­tod po­mia­ro­wych pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych na ob­ra­zach ra­dio­lo­gicz­nych sta­wów sko­ko­wych Ana­li­za od­dzia­ły­wa­nia wy­bra­nych czyn­ni­ków za­kłó­ca­ją­cych po­mia­ry pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych re­ali­zo­wa­nych na ob­ra­zach ra­dio­lo­gicz­nych sta­wów sko­ko­wych w za­leż­no­ści od pa­ra­me­trów prze­twa­rza­nia ob­ra­zów, czy do­świad­cze­nia ope­ra­to­ra re­ali­zu­ją­ce­go po­mia­ry. Za­kres pra­cy obej­mu­je wy­bór me­to­dy po­mia­rów pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych, zba­da­nie, czy są po­mia­ry ob­cią­żo­ne błę­dem gru­bym i prze­pro­wa­dze­nie eli­mi­na­cji lub ko­rek­ty tych wy­ni­ków oraz prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy mia­ry błę­dów przy­pad­ko­wych w za­leż­no­ści od wy­mie­nio­nych wcze­śniej czyn­ni­ków. TS1 dr inż. Grażyna Gilewska
30. Oce­na źró­deł nie­pew­no­ści po­mia­rów pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych na ob­ra­zach ra­dio­lo­gicz­nych sta­wów ko­la­no­wych Ana­li­za źró­deł nie­pew­no­ści po­mia­rów pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych re­ali­zo­wa­nych na ob­ra­zach ra­dio­lo­gicz­nych sta­wów ko­la­no­wych w za­leż­no­ści od wie­ku pa­cjen­tów, czy ro­dza­ju mie­rzo­nych pa­ra­me­trów. Za­kres pra­cy obej­mu­je wy­bór me­to­dy po­mia­rów pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych, wy­bór ty­pu ob­li­cza­nej nie­pew­no­ści stan­dar­do­wej oraz do­bór war­to­ści pa­ra­me­trów nie­pew­no­ści roz­sze­rzo­nej w ce­lu oce­ny roz­rzu­tu war­to­ści mie­rzo­nych pa­ra­me­trów. TS1 dr inż. Grażyna Gilewska
31. Mo­de­lo­wa­nie i ana­li­za kom­pu­te­ro­wa elek­tro­nicz­nych ukła­dów w. cz. w pro­gra­mie CST MI­CRO­WA­VE STU­DIO Ce­lem pra­cy jest opi­sa­nie moż­li­wo­ści opro­gra­mo­wa­nia CST MI­CRO­WA­VE STU­DIO w za­kre­sie ana­li­zy dzia­ła­nia ukła­dów elek­tro­nicz­nych w. cz. oraz utwo­rze­nie kom­pu­te­ro­wych mo­de­li i prze­pro­wa­dze­nie sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wych kil­ku róż­ne­go ro­dza­ju wy­bra­nych ukła­dów w. cz. (wzmac­nia­cze, sprzę­ga­cze, fil­try, ko­mu­ta­to­ry). TS1 dr inż. Norbert Litwińczuk
32. Mo­de­lo­wa­nie i ana­li­za kom­pu­te­ro­wa ukła­dów fa­zo­wych do za­sto­so­wań ra­dio­ko­mu­ni­ka­cyj­nych Ce­lem pra­cy jest opi­sa­nie za­sa­dy dzia­ła­nia, utwo­rze­nie kom­pu­te­ro­wych mo­de­li i prze­pro­wa­dze­nie sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wych wy­bra­nych roz­wią­zań sze­ro­ko­pa­smo­wych ukła­dów fa­zo­wych prze­zna­czo­nych do za­sto­so­wań ra­dio­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Ukła­dy te, zbu­do­wa­ne z ko­mu­ta­to­rów fa­zy i prze­suw­ni­ków fa­zy, za­pew­nia­ją od­po­wied­nie wzbu­dze­nie (po­dział mo­cy i fa­zo­wa­nie) ukła­dów an­te­no­wych oraz od­sprzę­ga­nie za­si­la­ją­cych je wzmac­nia­czy. TS1 dr inż. Norbert Litwińczuk
33. Mo­de­lo­wa­nie i ana­li­za kom­pu­te­ro­wa sze­ro­ko­pa­smo­wych wzmac­nia­czy wie­lo­ka­na­ło­wych Ce­lem pra­cy jest opi­sa­nie za­sa­dy dzia­ła­nia wzmac­nia­czy wie­lo­ka­na­ło­wych oraz utwo­rze­nie kom­pu­te­ro­wych mo­de­li i prze­pro­wa­dze­nie sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wych wy­bra­nych roz­wią­zań dwu-, czte­ro- i ośmio­ka­na­ło­wych wzmac­nia­czy sze­ro­ko­pa­smo­wych. Wzmac­nia­cze ta­kie zbu­do­wa­ne są z po­je­dyn­czych mo­du­łów wzmac­nia­ją­cych oraz ko­mu­ta­to­rów fa­zy i ko­mu­ta­to­rów czę­sto­tli­wo­ści (di­plek­se­rów i mul­ti­plek­se­rów). TS1 dr inż. Norbert Litwińczuk
34. Mo­del kom­pu­te­ro­wy do ana­li­zy dzia­ła­nia od­bior­ni­ka su­per­he­te­ro­dy­no­we­go Ce­lem pra­cy jest opra­co­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go, wy­ko­rzy­stu­ją­ce­go np. śro­do­wi­sko Mat­lab, umoż­li­wia­ją­ce­go za­po­zna­nie się z za­sa­dą dzia­ła­nia od­bior­ni­ków su­per­he­te­ro­dy­no­wych (od­bior­ni­ków z prze­mia­ną czę­sto­tli­wo­ści). Opro­gra­mo­wa­nie po­win­no umoż­li­wiać ob­ser­wa­cję wpły­wu dzia­ła­nia ko­lej­nych blo­ków od­bior­ni­ka su­per­he­te­ro­dy­no­we­go na ode­bra­ny sy­gnał ra­dio­wy zmo­du­lo­wa­ny AM/FM. Opro­gra­mo­wa­nie po­win­no być opra­co­wa­ne pod ką­tem za­sto­so­wa­nia w dy­dak­ty­ce. TS1 dr inż. Norbert Litwińczuk
35. Mo­de­lo­wa­nie i ana­li­za kom­pu­te­ro­wa ukła­dów elek­tro­nicz­nych w pro­gra­mie An­soft De­sign­er Ce­lem pra­cy jest opi­sa­nie moż­li­wo­ści opro­gra­mo­wa­nia An­soft De­sign­er, któ­ry jest de­dy­ko­wa­ny do sy­mu­la­cji pra­cy ukła­dów w. cz., w szcze­gól­no­ści ukła­dów mi­kro­pa­sko­wych oraz utwo­rze­nie kom­pu­te­ro­wych mo­de­li i prze­pro­wa­dze­nie sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wych kil­ku róż­ne­go ro­dza­ju wy­bra­nych ukła­dów elek­tro­nicz­nych (wzmac­nia­cze, sprzę­ga­cze, fil­try, ko­mu­ta­to­ry). Ana­li­zo­wa­ne ukła­dy bę­dą zbu­do­wa­ne z ele­men­tów o pa­ra­me­trach sku­pio­nych i roz­ło­żo­nych. TS1, ES1 dr inż. Norbert Litwińczuk
36. Kom­pu­te­ro­we sta­no­wi­sko dy­dak­tycz­ne do ob­li­czeń ra­dio­ko­mu­ni­ka­cyj­nych — pro­jekt i wy­ko­na­nie Ce­lem pra­cy jest opra­co­wa­nie kon­cep­cji i wy­ko­na­nie kom­pu­te­ro­we­go sta­no­wi­ska dy­dak­tycz­ne­go do ob­li­cza­nia pa­ra­me­trów łą­cza ra­dio­we­go (bi­lans mo­cy przy trans­mi­sji sy­gna­łu z uwzględ­nie­niem prze­szkód te­re­no­wych i wy­so­ko­ści za­wie­sze­nia an­ten nadaw­czej i od­bior­czej) oraz za­się­gu pra­cy urzą­dzeń ra­dio­wych z uwzględ­nie­niem kom­pu­te­ro­wych map te­re­nu. TS1, ES1 dr inż. Norbert Litwińczuk
37. Ana­li­za roz­kła­dów pól w fa­lo­wo­dach — in­ter­fejs pro­gra­mo­wy do sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wej Ce­lem pra­cy jest opra­co­wa­nie pro­gra­mu/skryp­tu dzia­ła­ją­ce­go np. w śro­do­wi­sku Mat­lab, do ob­li­czeń pa­ra­me­trów oraz wi­zu­ali­za­cji roz­kła­dów pól w wy­bra­nych ro­dza­jach pro­wad­nic fa­lo­wo­do­wych oraz prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy wy­ge­ne­ro­wa­nych roz­kła­dów. TS1 dr inż. Marek Garbaruk
38. Zwie­lo­krot­nie­nie ko­do­we CDM — in­ter­fejs pro­gra­mo­wy do sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wej Ce­lem pra­cy jest opra­co­wa­nie pro­gra­mu/skryp­tu dzia­ła­ją­ce­go np. w śro­do­wi­sku Mat­lab, sta­no­wią­ce­go na­rzę­dzie dy­dak­tycz­ne, umoż­li­wia­ją­ce ana­li­zę kom­pu­te­ro­wą zwie­lo­krot­nie­nia ko­do­we­go CDM w sys­te­mach ra­dio­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. TS1 dr inż. Marek Garbaruk